DOCTORAT ÎN ŞTIINŢE POLITICE
PROCEDURI DE ADMITERE
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019
ELIGIBILITATE
Concursul de admitere la doctorat este deschis candidaţilor care deţin diploma de licenţă sau echivalentă a studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, absolvenţii cu diplomă de masterat ai ciclului de studii universitare de masterat organizate conform Legii nr. 288/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale, ca fiind studii universitare de masterat. Cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, precum și etnicilor români, indiferent de cetățenie, le sunt aplicabile condiţiile prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.

NOTA: Candidaţii care au urmat studiile în străinătate vor prezenta la înscriere traducerea legalizată a diplomei obţinute, precum si echivalarea acesteia de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare din cadrul Ministerului Educaţiei și Cercetării.


PROCEDURI

NUMĂRUL DE LOCURI
Pentru anul academic 2019-2020, numărul de locuri se găsește aici.

Pentru anul academic 2019-2020, în conformitate cu adresa MEN nr.123GP/07.04.2017 și cu aprobarea Universității din București, a fost repartizat un număr de 14 locuri, granturi studii finanțate de la bugetul de stat și 10 locuri cu taxă.

CALENDARUL ADMITERII
Pentru anul academic 2019-2020, calendarul detaliat se găsește aici.

Înscrierile candidaților se vor face în cursul lunii septembrie la secretariatul Facultății de Științe Politice – Școala doctorală (Calea Plevnei nr.59), zilnic între orele 10:00 - 14:00, sâmbăta și duminca între 9:00 și 12:00, concursul se va desfășura în același sediu, iar data limită de afișare a rezultatelor este 23.09.2018. 

DOCUMENTE
La înscriere, candidatii vor depune următoarele acte: 
 • cerere/fişă de înscriere - formular tip – la înscriere; descarcati aici
 • aviz coordonator aici
 • copie simplă după un act de identitate valabil (B.I./C.I./paşaport etc);
 • certificat de naştere, copie - certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale;
 • certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui, copie - certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale;  iploma de bacalaureat sau echivalentă, copie - certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale;
 • diploma de învăţământ superior (licenţă) şi foaia matricolă/supliment la diplomă, copii - certificarea conformității cu originalul de către secretariatul școlii doctorale;
 • diploma de masterat/studii aprofundate şi foaia matricolă/supliment la diplomă, copii - certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale;
 • memoriu de activitate ştiintifică;
 • lista cu titlurile lucrărilor ştiinţifice publicate;
 • propunerea unei teme (în scris) în concordanţă cu domeniul conducătorului de doctorat, cu justificarea importanţei acesteia;
 • o lista bibliografică cuprinzătoare privind tema propusă pe baza căreia să se poată desfăşura colocviul;
 • certificat de competenţă lingvistică, fotocopie, nelegalizată (conform anexei privind tipurile de certificate de competenţă lingvistică, ataşată prezentei metodologii);
 • pentru cetăţenii străini - certificatul de competenţă lingvistică privind cunoaşterea limbii române/certificat de competenţă lingvistică de cunoaştere a unei limbi de circulaţie internaţională în cazul în care programul de doctorat se va desfăşura într-o limbă de circulaţie internaţională, exceptând candidaţii, cetăţeni străini, care provin din statele cu limbă oficială de circulaţie internaţională;
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere;
 • declarație pe propria răspundere privind exactitatea/corectitudinea documentelor dosarului transmis online;
 • Suplimentar, pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul dintre următoarele documente:
  • copie simplă de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi) – certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale;
  • adeverinţă de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului privind candidații proveniți de la casele de copii sau care s-au aflat în plasament familial);
  • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar al Universității, în activitate;
  • adeverință din care să rezulte calitatea de cadru didactic în activitate sau pensionat a unui părinte.
TAXE
Taxa de înscriere este de 250 RON și se achită la caseria Universității din București. Notă: Nu sunt supuşi obligației de plată a taxelor de înscriere la concursul de admitere: candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau din plasament familial, personalul încadrat la Universitatea din Bucuresti, copiii personalului didactic în activitate sau pensionat

Taxa de școlarizare pentru locurile cu taxă pentru anul universitar 2019-2020 este de 6000 ron/an.

METODOLOGIE DE ADMITERE
Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere la studiile universitare de doctorat a Universității din București, 2019-2020 este accesibilă în format PDF .

Metodologia de admitere sesiunea septembrie 2019 - Facultatea de Științe Politice este disponibilă aici..
Metodologia de admitere sesiunea ianuarie 2019 - Facultatea de Științe Politice este disponibilă aici..
Metodologia de admitere sesiunea septembrie 2018 - Facultatea de Științe Politice este disponibilă aici..

TIPURILE DE CERTIFICATE de competențe lingvistice recunoscute sunt disponibile aici

CONDUCĂTORI DE DOCTORAT
Lista conducătorilor de doctorat și a domeniilor poate fi consultată aici.

COMISII ADMITERE DOCTORAT-Septembrie 2019, pot fi consultate aici.
REZULTATE ADMITERE- SEPTEMBRIE 2019, pot fi consultate aici

CALENDARUL SUSȚINERII TEMEI DE DOCTORAT PENTRU ADMITEREA LA ȘCOALA DOCTORALĂ DE ȘTIINȚĂ POLITICĂ SE GĂSEȘTE AICI