Admitere Doctorat 2021/Admission PHD programs 2021

DOCTORAT ÎN ŞTIINŢE POLITICE
PROCEDURI DE ADMITERE

ELIGIBILITATE
Concursul de admitere la doctorat este deschis candidaţilor care deţin diploma de licenţă sau echivalentă a studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, absolvenţii cu diplomă de masterat ai ciclului de studii universitare de masterat organizate conform Legii nr. 288/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale, ca fiind studii universitare de masterat. Cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, precum și etnicilor români, indiferent de cetățenie, le sunt aplicabile condiţiile prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.

NOTA: Candidaţii care au urmat studiile în străinătate vor prezenta la înscriere traducerea legalizată a diplomei obţinute, precum si echivalarea acesteia de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare din cadrul Ministerului Educaţiei și Cercetării.


PROCEDURI

NUMĂRUL DE LOCURI
Pentru anul academic 2021-2022, numărul de locuri se găsește aici.

Pentru anul academic 2021-2022, în conformitate cu adresa MEN nr.123GP/07.04.2017 și cu aprobarea Universității din București, a fost repartizat un număr de 7 locuri, granturi studii finanțate de la bugetul de stat, cu bursă, un număr de 8 locuri, granturi studii finanțate de la bugetul de stat, fără bursă și 10 locuri cu taxă. Din numărul total de locuri/granturi de studii finanțate de la bugetul de stat 2 locuri  sunt alocate pentru rromi.

CALENDARUL ADMITERII
Pentru anul academic 2021-2022, calendarul detaliat se găsește  aici.
Înscrierile candidaților se vor face în perioada 01-20 septembrie 2021, online la adresa de email: gabriela.ifrim@fspub.unibuc.ro și la secretariatul  Facultății de Științe Politice - Calea Plevnei nr. 59. Concursul de admitere la doctorat se va desfășura online, deaceea avem rugămintea să completați în fișa de înscriere adresa de email utilizată frecvent de dumneavoastră. Data limită de afișare a rezultatelor este 23 septembrie 2021. 

DOCUMENTE
La înscriere, candidații vor depune următoarele acte: 
 • fişă de înscriere admitere RO - formular tip – la înscriere; descarcati aici
 • fişă de înscriere admitere UE EN - formular tip – la înscriere; descarcati aici
 • fişă de înscriere admitere  NON UE EN - formular tip – la înscriere; descarcati aici
 • cerere locuri rromi - formular tip – la înscriere; descarcati aici
 • aviz coordonator-  descarcati aici
 • copie simplă după un act de identitate valabil (B.I./C.I./paşaport etc);
 • certificat de naştere, copie - certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale;
 • certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui, copie - certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale; 
 • diploma de bacalaureat sau echivalentă, copie - certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale;
 • diploma de învăţământ superior (licenţă) şi foaia matricolă/supliment la diplomă, copii - certificarea conformității cu originalul de către secretariatul școlii doctorale;
 • diploma de masterat/studii aprofundate şi foaia matricolă/supliment la diplomă, copii - certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale;
 • memoriu de activitate ştiintifică;
 • lista cu titlurile lucrărilor ştiinţifice publicate;
 • propunerea unei teme (în scris) în concordanţă cu domeniul conducătorului de doctorat, cu justificarea importanţei acesteia;
 • o lista bibliografică cuprinzătoare privind tema propusă pe baza căreia să se poată desfăşura colocviul;
 • certificat de competenţă lingvistică, fotocopie, nelegalizată (conform anexei privind tipurile de certificate de competenţă lingvistică, ataşată prezentei metodologii);
 • pentru cetăţenii străini - certificatul de competenţă lingvistică privind cunoaşterea limbii române/certificat de competenţă lingvistică de cunoaştere a unei limbi de circulaţie internaţională în cazul în care programul de doctorat se va desfăşura într-o limbă de circulaţie internaţională, exceptând candidaţii, cetăţeni străini, care provin din statele cu limbă oficială de circulaţie internaţională;
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere;
 • declarație pe propria răspundere privind exactitatea/corectitudinea documentelor dosarului transmis online;
 • Suplimentar, pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul dintre următoarele documente:
  • copie simplă de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi) – certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale;
  • adeverinţă de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului privind candidații proveniți de la casele de copii sau care s-au aflat în plasament familial);
  • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar al Universității, în activitate;
  • adeverință din care să rezulte calitatea de cadru didactic în activitate sau pensionat a unui părinte.

TAXE

Taxa de înscriere este 187 lei pentru înscrierile online și 250 lei pentru înscrierile la facultate  și se achită fie la caseria Universității din București, fie online (prin transfer bancar/ordin de plată) IBAN RO67RNCB0076010452620072, detalii plată: "Facultatea de Științe Politice-taxă de înscriere".  Consultați taxa de înscriere aici
Notă: Nu sunt supuşi obligației de plată a taxelor de înscriere la concursul de admitere: candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau din plasament familial, personalul încadrat la Universitatea din Bucuresti, copiii personalului didactic în activitate sau pensionat

Taxa de școlarizare pentru locurile cu taxă pentru anul universitar 2021-2022 este de 7000 ron/an, iar taxa de școlarizare pentru locurile cu taxă (CPV) pentru anul universitar 2021-2022 este de 3400 Euro/an.

METODOLOGIE DE ADMITERE
Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere la studiile universitare de doctorat a Universității din București, 2021-2022 este accesibilă în format PDF .
Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere la studiile universitare de doctorat a Universității din București, 2020-2021 este accesibilă în format PDF .
Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere la studiile universitare de doctorat a Universității din București, 2019-2020 este accesibilă în format PDF .
Metodologia de admitere sesiunea septembrie 2019 - Facultatea de Științe Politice este disponibilă aici..
Metodologia de admitere sesiunea ianuarie 2019 - Facultatea de Științe Politice este disponibilă aici.
Metodologia de admitere sesiunea septembrie 2018 - Facultatea de Științe Politice este disponibilă aici.
Metodologia de admitere sesiunea ianuarie 2020 - Facultatea de Științe Politice este disponibilă aici.

TIPURILE DE CERTIFICATE de competențe lingvistice recunoscute sunt disponibile aici

CONDUCĂTORI DE DOCTORAT
Lista conducătorilor de doctorat și a domeniilor poate fi consultată aici.

COMISII ADMITERE DOCTORAT

Lista comisiilor de doctorat poate fi consultată aici.


PROGRAMARE COLOCVIU aici.LINKURI SUSȚINERE COLOCVIU DE ADMITERE


SUBCOMISIA 5 (candidații dl. prof.dr. Ioan Stanomir):  https://meet.google.com/zky-nknj-xjr?hs=122&authuser=0

SUBCOMISIA 5 (candidații dl. prof.dr. Radu Carp) : 
meet.google.com/dcx-mhgs-drhÎn urma validării în ședința CSUD din 22.09.2021rezultatele admiterii la Școala Doctorală de Știință Politică sunt următoarele: 

Rezultate admitere buget cu bursă aici.

Rezultate admitere buget fără bursă aici.

Rezultate admitere bursier al statului român aici.

Rezultate admitere CPV aici.PROGRAMARE COLOCVIU - SESIUNE SUPLIMENTARĂ aici.

În urma validării în ședința CSUD din 28.09.2021rezultatele admiterii din sesiunea suplimentară la Școala Doctorală de Știință Politică sunt următoarele: 

Rezultate admitere buget fără bursă aici.