A
DMITERE PROGRAME DE LICENȚĂ 2017
BA PROGRAMS ADMISSION 2017
ADMISSION PROGRAMMES DE LICENCE 2017

Examenul de admitere va fi organizat în sediul Facultății de Științe Politice din str. Spiru Haret nr. 8.

BA admissionADMISSION PROGRAMMES DE LICENCE 2016
NOU!

Pentru sesiunile de admitere din 2017 Facultatea de Științe Politice a Universității din București va permite înscrierea online a candidaților prin platforma proprie


CINE POATE CANDIDA?

La examenul de admitere poate candida orice cetățean român sau străin care a susținut examenul de bacalaureat în România sau un examen exchivalent în alte state.

SITUAȚII SPECIALE
OLIMPICI
Absolvenţii de liceu care au obţinut în timpul studiilor liceale unul din premiile I, II ori III la Olimpiadele Şcolare Naţionale şi/sau unul din premiile I, II, III ori menţiune la Olimpiadele Şcolare Internaţionale din orice domeniu de studii pot fi admişi fără examen pe locuri bugetate. Pentru a fi admişi vor depune dosarul de concurs și diploma de olimpic şi vor urma procedura de confirmarea a locului în aceeaşi perioadă de înscriere la concurs ca şi pentru ceilalţi candidaţi.

CETĂŢENI ROMÂNI CU STUDII LICEALE ÎN STRĂINĂTATE
Pot candida la concursul de admitere în aceleaşi condiţii prevăzute de lege ca şi cetăţenii români cu studii liceale în România, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare, cetăţenii români absolvenţi ai studiilor liceale din alte state.

CETĂŢENI STRĂINI DIN SPAŢIUL COMUNITAR, SPAŢIUL ECONOMIC EUROPEAN SAU COMUNITATEA ELVEŢIANĂ
Pot candida la concursul de admitere în aceleaşi condiţii prevăzute de lege ca și cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare, absolvenţi ai studiilor liceale din alte state membre ale Uniunii Europene, din statele aparţinând Spaţiului Economic European sau din Confederaţia Elveţiană. Cetățenii străini care doresc să se înscrie la un program de studii în limba româna trebuie să depună în plus la dosar un certificat care să ateste cunoașterea limbii române, conform listei CNRED.

CETĂŢENI STRĂINI DIN AFARA SPAŢIULUI COMUNITAR, SPAŢIULUI ECONOMIC EUROPEAN SAU COMUNITĂŢII ELVEŢIENE
Procesul de admitere pentru cetăţenii din afara Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene este gestionat direct de Biroul de Relaţii Internaţionale al Universităţii din Bucureşti.

CONȚINUTUL DOSARULUI DE CONCURS

DOSARUL DE CONCURS

Actele necesare înscrierii vor fi depuse la secretariatul facultăţii într-un dosar plic de culoare albă (format A4) ce va conţine:

 • Scrisoare de intenţie (eseu motivaţional) de aproximativ 500 de cuvinte, redactată în limba programului de studii (română, engleză sau franceză).
 • Fişă tip de înscriere (în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv). Fişa se poate descărca pentru completare pe calculator şi imprimare (format .doc) sau pentru completare de mână (format .pdf)
 • Diploma de bacalaureat sau act echivalent
I. Pentru absolvenţii examenului de bacalaureat din sesiunile iulie-august 2016
 • Diplomă de bacalaureat (original); SAU
 • Adeverinţă semnată şi stampilată (original)ATENŢIE! Pe adeverinţă trebuie menţionată media generală, notele de la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat.
Se acceptă şi copii legalizate ale diplomei de bacalaureat, respectiv ale adeverinţei de susţinere a bacalaureatului, însoţite de dovada depunerii originalului la o altă facultate.

II. Pentru candidații care au susţinut examenul de bacalaureat înainte de 2016

(a) Absolvenţii care NU au urmat un program de studii universitare pe locuri subvenționate de la buget
 • Diploma de bacalaureat (original sau copie legalizată); ŞI
 • Declaraţie notarială a candidatului care să ateste faptul că nu a mai urmat studii universitare pe un loc subvenţionat de la buget (original); 
(b) Absolvenții care au urmat studii universitare complete pe locuri subvenţionate de la buget. ATENŢIE! Candidaţii aflaţi în această situaţie pot candida numai pe locurile cu taxă
 • Diploma de bacalaureat (copie legalizată).
(c) Absolvenţii care au urmat unul sau doi ani de studii de licenţă pe locuri subvenţionate de la buget
 • Diploma de bacalaureat (original sau copie legalizată); ŞI
 • Declaraţie notarială a candidatului care să precizeze pe ce perioadă a urmat studii universitare pe un loc subvenţionat de la buget (original).
 • Certificat de naştere (copie legalizată);
 • Adeverinţă medicală tip (original), din care să rezulte că este apt pentru a urma facultatea la care candidează, eliberată de către Cabinetul medical al liceului sau de către medicul de familie;
 • Trei (3) fotografii tip buletin de identitate;
 • Copie simplă a buletinului sau cărţii de identitate;
 • Chitanţa de plată a taxei de înscriere (original).
IMPORTANT: Candidații care se înscriu la mai multe programe de studii de licență vor depune actele în original numai în primul dosar, celelalte dosare vor fi constituite cu copii Xerox simple, plus fișa de înscriere și chitanța doveditoare a achitării taxei de înscriere.


ACTE SUPLIMENTARE PENTRU SITUAŢII SPECIALE

OLIMPICI
 • Diploma de OLIMPIC, în copie, numai pentru candidaţii care se înscriu ca olimpici (originalul va fi adus la confirmarea locului obţinut);
SCHIMBAREA NUMELUI
 • certificatul de căsătorie (copie legalizată) în cazul schimbării numelui ca urmare a căsătoriei; SAU
 • un act legal doveditor de schimbarea a numelui (copie legalizată) în toate celelalte cazuri de schimbare a numelui cu excepția căsătoriei.
SCUTIRE DE PLATA TAXEI DE ÎNSCRIERE
Persoanele care solicită scutirea de taxă de admitere vor prezenta unul din următoarele documente:
 • copii legalizate după certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
 • adeverinţă de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic în activitate a unuia dintre susţinătorii legali (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal angajat în Universitatea din Bucureşti a unuia dintre susţinătorii legali (în cazul celor aflați în această situaţie);
Scutirea de plată a taxelor de admitere se face de către preşedintele comisiei de admitere pe facultate, la cererea candidatului, numai pe baza actelor prezentate de candidaţi, din care să rezulte că fac parte din una din categoriile enunţate mai sus.

CETĂŢENI ROMÂNI CU STUDII LICEALE ÎN STRĂINĂTATE
Candidaţii la concursul de admitere, cetăţeni români absolvenţi ai studiilor liceale şi/sau universitare de licenţă din alte state vor trimite pe adresa admitere@fspub.unibuc.ro dosarul pentru recunoaşterea studiilor conform listei de acte precizate de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale - MEN (www.cnred.edu.ro).

CETĂŢENI STRĂINI DIN SPAŢIUL COMUNITAR, SPAŢIUL ECONOMIC EUROPEAN SAU COMUNITATEA ELVEŢIANĂ
Candidaţii la concursul de admitere, cetăţeni absolvenţi ai studiilor liceale şi/ sau universitare de licenţă din alte state membre ale Uniunii Europene, ale statelor aparţinând Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiene vor trimite pe adresa admitere@fspub.unibuc.ro dosarul pentru recunoaşterea studiilor conform listei de acte precizate de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale - MEN (www.cnered.edu.ro). În plus, pentru programele cu predare în limba română, dosarul va include și un certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de către instituţiile abilitate de MEN.

CALENDAR

Calendarul examenului de admitere pentru programele de licență sesiunea iulie 2017 este următorul:

6-15/07/2017
Perioada de înscrieri; înscrierile se fac la sediul FSP (str. Spiru Haret nr.8) în intervalul orar 9.00 – 16.00 în timpul săptămânii şi între orele 9.00-12.00 sâmbata și duminica.

15/07/2017
Afişarea rezultatelor pentru proba 1, notată cu admis/respins (eseu motivațional și verificarea competenţelor lingvistice)

15-17/07/2017
Perioadă pentru depunerea eventualelor contestaţii proba 1 

17/07/2017
Afișarea rezultatelor preliminare (proba 2 – media de la bacalaureat) 

17-18/07/2017
Perioadă pentru depunerea eventualelor contestații proba 2 

18-22/07/2017
Perioada pentru confirmarea locului obţinut 

22/07/2017
Afișarea primei reclasifcări, în funcție de locurile rămase libere în urma confirmărilor 

23-25/07/2017
Perioada pentru confirmarea locului obținut în urma reclasificării 

25/07/2017
Afișarea celei de-a doua reclasificări 

26-28/07/2017
Perioada pentru confirmarea locului obţinut în urma ultimei reclasificări 

28/07/2017
Afişarea listelor finale 

În eventualitatea în care la unul sau mai multe programe rămân locuri neocupate în sesiunea de admitere din iulie va fi organizată o sesiune suplimentară în septembrie 2017. 

DESFĂȘURAREA EXAMENULUI & PROCEDURI DE CONFIRMARE A LOCULUI


INSCRIEREA CANDIDAŢILOR
Înscrierea candidaţilor se va face în perioada dedicată înscrierilor din calendarul respectivei sesiuni de admitere (iulie sau septembrie). Înscrierea se poate face numai PERSONAL (sau prin procură notarială) prin depunerea unui DOSAR DE CONCURS la comisia de admitere, în timpul programului de înscrieri.

EXAMINAREA
Concursul de admitere constă în două probe evaluate în baza dosarului de concurs astfel:

1. ADECVAREA CU DOMENIUL DE STUDII ȘI VERIFICAREA CUNOȘTINȚELOR LINGVISTICE 
Evaluarea interesului, adecvării şi potenţialului pentru domeniul de studii, precum și adecvarea cu misiunea facultăţii în baza unei scrisori de intenţie (eseu motivaţional) de aproximativ 500 de cuvinte incluse în dosarul de concurs. Pentru programele în limba română (Științe politice în limba română și Studii de Securitate), scrisoarea va fi redactată în limba română, iar pentru programele în limbi străine (Științe Politice în limba franceză, Științe Politice în limba engleză, Relații Internaționale și Studii Europene în limba engleză), scrisoarea va fi redactată în limba programului respectiv. Probă eliminatorie (se notează cu admis/respins).

2. PERFORMANŢĂ ŞCOLARĂ
Evaluarea performanţei şi abilităţilor academice în baza mediei obţinute la examenul de bacalaureat.

În baza acestor probe şi criterii candidaţii sunt ordonaţi descrescător şi apoi, în funcţie de numărul de locuri la buget/taxă disponibile pentru sesiunea respectivă de admitere, sunt stabilite listele preliminare de candidaţi admişi pe locuri de la buget, candidaţi admişi pe locuri cu taxă, candidaţi admişi pe lista de aşteptare şi candidaţi respinşi.

Departajarea candidaţilor admişi cu aceeaşi medie pe ultimul loc pe aceste liste se va face, în ordine, în funcţie de:

a. nota de la disciplina obligatorie de limba română din cadrul examenului de bacalaureat;
b. nota de la a doua disciplină obligatorie din cadrul examenului de bacalaureat.

CONTESTAŢII
Eventualele contestaţii se pot depune la comisia de admitere în maxim 48 de ore de la afişarea rezultatelor.

PROCEDURI DE CONFIRMARE A LOCULUI OBŢINUT

ETAPA 1
În decurs de 3 zile de la afişarea rezultatelor:

 • candidaţii declaraţi admişi pe locurile de la BUGET au obligaţia de a confirma personal (sau prin procură notarială) ocuparea respectivului loc prin depunerea la Comisia de admitere a unei CERERI, datate şi semnate, împreună cu DOCUMENTELE solicitate la dosarul de înscriere ÎN ORIGINAL. Candidaţii care au depus deja documentele în original în momentul înscrierii la admitere vor confirma locul obţinut doar prin depunerea cererii de confirmare. 
 • candidaţii declaraţi admişi pe locurile de la TAXĂ au obligaţia de a confirma personal (sau prin procură notarială) ocuparea respectivului loc prin depunerea la Comisia de admitere a unei CERERI, datate şi semnate, împreună cu CHITANŢA care să facă dovada achitării unui sfert din valoarea taxei de studii pentru anul I (i.e. 750 RON, se achită la casieria Universităţii din Bucureşti, sediul Facultăţii de Drept, cu specificarea pe chitanţa: „Facultatea de Ştiinţe Politice – Taxe şcolare”). În cerere, candidatul va menţiona explicit dacă doreşte sau nu să rămână pe locul cu taxă în eventualitatea în care, în urma reclasificărilor, ar obţine un loc bugetat.
 • candidaţii aflaţi pe LISTA DE AŞTEPTARE au obligaţia de a confirma personal (sau prin procură notarială) ocuparea respectivului loc prin depunerea la Comisia de admitere a unei CERERI, datate şi semnate. În cerere, candidatul va menţiona explicit dacă doreşte sau nu să rămână pe locul cu taxă în eventualitatea în care, în urma reclasificărilor, ar obţine un loc bugetat.
Candidaţii care nu confirmă locul în termenul stabilit vor fi eliminaţi definitiv din liste şi vor fi înlocuiţi cu următorii clasaţi.

ETAPA 2
În urma încheierii primei perioade de confirmare a ocupării locurilor de la buget și a soluționării contestațiilor, listele vor fi refăcute prin eliminarea candidaţilor care nu au confirmat şi prin reclasificarea candidaţilor admişi pe locuri cu taxă sau înscrişi pe listele de aşteptare, a căror medie de admitere le permite acest lucru.

În termen de 2 zile de la afişarea noilor liste (rezultate reclasificare runda 1), candidaţii declaraţi nou admişi în urma reclasificării şi care nu se găseau pe primele liste au obligaţia de a confirma personal (sau prin procură notarială) ocuparea respectivului loc astfel:

 • Candidaţii NOU admişi pe locurile de la BUGET în urma reclasificării au obligaţia să aducă DOCUMENTELE solicitate la dosarul de înscriere ÎN ORIGINAL, dacă nu au făcut-o la momentul înscrierii la concursul de admitere. Atenție! La momentul confirmării, candidații care sunt admiși pe locuri de la buget prin reclasificarea de pe locurile cu taxă vor primi înapoi chitanța de plată a taxei de studii cu specificarea Restituire taxă, iar banii vor fi restituți de casieria Universităţii din Bucureşti, sediul Facultăţii de Drept, în baza acestei chitanțe.
 • Candidaţii NOU admişi pe locurile cu TAXĂ în urma reclasificării au obligaţia să aducă în momentul confirmării locului obţinut şi CHITANȚA care să facă dovada achitării unui sfert din valoarea taxei de studii pentru anul I (i.e. 750 RON, se achită la casieria Universităţii din Bucureşti, sediul Facultăţii de Drept, cu specificarea pe chitanţa: „Facultatea de Ştiinţe Politice – Taxe şcolare”). 

Candidaţii nou clasaţi pe locuri de la buget sau cu taxă care nu confirmă locul în termenul stabilit vor fi eliminaţi definitiv din liste şi vor fi înlocuiţi cu următorii clasaţi.

ETAPA 3
După acest ultim termen, listele vor fi refăcute prin eliminarea candidaţilor care nu au confirmat şi prin reclasificarea candidaţilor admişi pe locuri cu taxă sau înscrişi pe listele de aşteptare a căror medie de admitere le permite acest lucru. Acestea sunt LISTELE FINALE ale candidaţilor admişi pentru respectiva sesiune de admitere.


Atenție! După afișarea listelor finale, candidații care, în urma ultimei reclasificări, sunt admiși pe locuri de la buget de pe locurile cu taxă vor primi înapoi chitanța de plată a taxei de studii cu specificarea Restituire taxă, iar banii vor fi restituți de casieria Universităţii din Bucureşti, sediul Facultăţii de Drept, în baza acestei chitanțe.

LOCURI DISPONIBILE


Locurile scoase la concurs pentru examenul de admitere 2017 

Licență Științe Politice (în limba română - SPR):  
65 de locuri la buget, 1 loc pentru romi; 126 de locuri la taxă; 
la acestea se adaugă: 4 locuri etnici români; 4 locuri pentru candidați non UE.
43 de locuri la buget, 87 de locuri la taxă;
la acestea se adaugă: 3 locuri etnici români; 17 locuri pentru candidați non UE. 
Licență Științe Politice (în limba franceză - SPF)
30 de locuri la buget; 24 de locuri la taxă; 
la acestea se adaugă: 1 loc pentru etnici români; 5 locuri pentru candidați non UE. 
Licență Studii de Securitate (în limba română - SSL)
25 de locuri la buget; 59 de locuri la taxă;
la acestea se adaugă: 1 loc pentru etnici români; 15 locuri pentru candidați non UE. .

TAXE


TAXE DE ÎNSCRIERE
Fiecare candidat se poate înscrie pentru admitere la toate cele cinci programe de studii: Relaţii Internaţionale şi Studii Europene în limba engleză, Ştiinţe Politice în limba engleză, Ştiinţe Politice în limba franceză, Ştiinţe Politice (în limba română), Studii de securitate.

Taxa/ taxele de înscriere la concursul de admitere sunt următoarele:

Înscrierea pentru admitere într-un singur program: 150 RON (0 RON pentru candidaţii scutiţi de plata primei taxe*)

Înscrierea pentru admitere în două sau mai multe programe: 225 RON (75 RON pentru candidaţii scutiţi de plata primei taxe*)

Taxele de înscriere se pot achita pe loc la sediul FSPUB din Spiru Haret nr. 8.

*Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere pentru primul dosar candidaţii orfani de ambii părinţi, candidaţii care se află în grija unei case de copii şi candidaţii pentru care unul din susţinătorii legali este fie cadru didactic în activitate fie angajat în Universitatea din Bucureşti.

TAXE DE STUDII
Studenții admiși pe locurile de finanțate de la buget nu plătesc taxe de studii în primul an de studii. Conform legii, în funcție de performanțele școlare, în anii următori aceștia își pot păstra locul subvenționat sau pot deveni studenți înscriși pe locurile cu taxă. 

Studenții admiși pe locurile cu taxă plătesc anual suma de 3000 RON. Această sumă poate fi eșalonată în mai multe tranșe pe parcursul anului academic, în funcție de situația socială a studentului. 

Pentru confirmarea locului obținut pe un loc cu taxă la momentul admiterii se va plăti o primă tranșă (750 RON) din această taxă anuală. Atenție! Dacă în urma reclasificărilor din cadrul procedurilor de confirmare a locului obținut la examenul de admitere, studentul inițial admis pe un loc cu taxă este clasat pe un loc bugetat, tranșa plătită din taxa anuală se restituie.