CALENDAR ADMITERE IULIE ȘI SEPTEMBRIE 2021


https://sites.google.com/a/fspub.unibuc.ro/fspub/admitere2021-septembrie


SESIUNEA DE ADMITERE SEPTEMBRIE 2021


Înscrieri ONLINE sau la sediul facultății din Calea Plevnei 59 în intervalul orar 9.00–14.00 în timpul săptămânii şi între orele 9.00-12.00 sâmbata și duminica.

NOTA BENE. O secțiune din formularul online trebuie completată și de către candidații care aleg să depună dosarul fizic

 
Înscrierea online SAU la sediul facultății este disponibilă pentru cetățenii următoarelor state: România, Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, Danemarca, Elveția, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Irlanda, Islanda, Italia, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria. Calendar FSPUB 
ADMITERE SEPTEMBRIE 2021 -

 • 02 – 14 septembrie – înscrieri online
 • 09 – 14 septembrie  – înscrieri la sediul Facultății
 • 15 septembrie, 17:30 – proba MIPA (Test scris online: vezi INSTRUCȚIUNI) + afișare (proba competențe lingvistice pentru programele în limbi străine + proba MIPA)
 • 15-16 septembrie  – contestaţii
 • 16-18 septembrie – interviuri
 • 19 septembrie  – rezultate preliminare
 • 19 septembrie – contestații proba 2
 • 19 – 20 septembrie  – confirmare loc obținut
 • 20 septembrie  – prima reclasificare
 • 21 – 22 septembrie  – a doua confirmare loc obținut
 • 22 septembrie – reclasificare II + rezultate finale

Program confirmări locuri: 
L-V: 09:00-14:00; S-D: 09:00-12:00

Calendar admitere studenți internaționali din state non-UE (ciclul masterat):
 • Perioada depunere dosare în vederea obținerii scrisorii de acceptare: 
 • Perioadă de înmatriculare: 
Admiterea cetățenilor din ALTE STATE decât cele din această listă este gestionată direct de Biroul de Relaţii Internaţionale al Universităţii din Bucureşti.
 
BA admission 
Admission Programmes de licence 2017

ADMITERE 2021
PROGRAME DE MASTER 


Pe acestă pagină se găsesc toate informațiile necesare pentru examenul de admitere ca student cu frecvență la unul din programele de master ale Facultății de Științe Politice.


https://admitere.fspub.unibuc.ro

Pentru înscrierea la Facultatea de Științe Politice ca student în schimb internațional vizitați secțiunea International exchange student (including Erasmus), iar pentru opțiunile de studii în universități din străinătate ca student al Facultății de Științe Politice vizitați secțiunea Mobilități internaționale.

CANDIDATII CARE OPTEAZA PENTRU INSCRIEREA ONLINE BENEFICIAZA DE O REDUCERE DE 25% LA TAXA DE INSCRIERE PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE.

Examenul de admitere va fi organizat în sediul Facultății de Științe Politice din Calea Plevnei 59 (vezi harta)Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați la adresa: admitere.fspub@unibuc.ro 


CAZARE ADMITERE - SESIUNEA IULIE 2021În perioada admiterii la Universitatea din București, candidații și un însoțitor ai acestora, pot locui, gratuit, pentru o perioadă de cel mult 3 nopți consecutive, în căminele Universității din București.

 

Pentru cazarea candidaților pe perioada admiterii în anul universitar 2021-2022, Facultățile Universității din București vor întocmi liste cu candidații care optează pentru cazare și le vor transmite, cu cel puțin 2 zile înainte de cazarea efectivă. 

 

Pentru rezevări, vă rugăm să ne scrieți la adresa: admitere.fspub@unibuc.ro 

 Examenul de admitere și confirmările sunt organizate în sediul Facultății de Științe Politice din Calea Plevenei nr. 59 (vezi hartă).

CINE POATE CANDIDA?

La examenul de admitere poate candida orice cetățean român sau străin care a susținut examenul de licență în România sau un examen exchivalent în alte state.

Procesul de admitere este gestionat
 • direct de FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE (inclusiv preînscriere/înscriere ONLINE) pentru următoarele categorii ce candidează în aceleași condiţii prevăzute de lege, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare
  • cetățenii români absolvenți ai bacalaureatului românesc ȘI absolvenți ai unui program de studii de licență din România sau din alte state
  • cetățenii români absolvenți ai unui bacalaureat internațional (sau al unui examen echivalent susținut în România sau în alte state) ȘI absolvenți ai unui program de studii de licență din România sau din alte state 
  • cetățeni ai statelor Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Elveția absolvenți ai bacalaureatului românesc (sau al unui examen echivalent susținut în România sau în alte state) ȘI absolvenți ai unor programe de studii de licență din România sau din alte state
  • refugiați, cetățeni cu protecție subsidiară și cetățeni care dețin permis de ședere de lungă durată pe teritoriul Uniunii Europene  
 • de Biroul de Relaţii Internaţionale al Universităţii din Bucureşti pentru cetățenii din afara Uniunii Europene, Spațiului Economic European sau Elveției

SCRISOAREA DE INTENȚIE / PROIECTUL DE CERCETARE, COMPETENȚE LINGVISTICE & PROBA ORALĂ

Toate programele de master admit studenți în urma analizării unei scrisori de motivație (MCP, MIPA, MPES, MRI, MSE) sau a unui proiect de cercetare (MPE) redactat și susținut de candidat, pentru a identifica adecvarea cu programul de studii și potențialul academic/profesional.


În plus, pentru programele în limbi străine candidații sunt evaluați și pentru competențele lingvistice în baza scrisorii de motivație (programe MCP, MPES - parcursul european EGALES) sau a proiectului de cercetare (program MPE). Atenție! Pentru programul MIPA evaluarea competențelor lingvistice se face în baza unui exam scris ONLINE, iar proba orală - desfășurată ONLINE- constă în susținerea scrisorii de motivație. 

Evaluarea competențelor lingvistice pentru toate programele în limbi străine se notează admis/respins. 

PROBA ORALĂ
Indiferent de programul de master, fiecare candidat îşi va susţine în limba programului de master scrisoarea de motivație / proiectul de cercetare în cadrul unei PROBE ORALE. Proba orală va testa atât cunoştinţele specifice ale candidaţilor din aria proiectului de cercetare, cât şi cultura academică a acestora în câmpul ştiinţelor politice. Candidaţii vor primi la această probă o notă cuprinsă între 1 şi 10.

În sesiunea iulie 2021, proba orală va fi organizată sub forma unui „interviu față în față" la sediul FSPUB sau ONLINE, la solicitarea candidatului. Opțiunea candidatului cu privire la modalitatea examinării va trebui precizată la momentul înscrierii la concurs. Prin excepție, interviurile la programul MIPA se vor desfășura exclusiv ONLINE.

LOCURI ADMITERE SEPTEMBRIE 2021

MCP - Master Politică Comparată (în limba engleză): TOTAL 35 de locuri:  14 locuri buget;  21 de locuri la taxă.


MIPA - Master profesional Afaceri Publice Internaționale (în limba engleză): TOTAL 8 locuri: 8 locuri bugetate.


MPE - Master Politica în Europa: Stat, frontiere, societăți (în limba franceză): TOTAL 37 locuri: 16 locuri bugetate; 21 locuri la taxă.


MPES - Master profesional Politicile egalității de șanse în context european și românesc (în limba română cu un modul în limba franceză): TOTAL 35 locuri: 13 locuri bugetate; 22 locuri la taxă


MRI - Master Relații Internaționale (în limba română): TOTAL 24 locuri: 13 locuri bugetate; 11 locuri la taxă;


MSE - Master Studii Europene (în limba română): TOTAL 27 locuri: 12 locuri bugetate; 14 locuri la taxă; 1 loc pentru cetățeni români de etnie romă.

DOSARUL DE CONCURS

DOSARUL DE CONCURS

Înscrierea se poate face ONLINE sau la comisia de admitere a facultății (Calea Plevnei 59).


În cazul în care ați completat deja o cerere de PREINSCRIERE ONLINE, veți completa o versiune prescurtată a formularului și veți încărca online (sau veți depune în format fizic) doar documentele necesare completării dosarului de concurs.


Atenție! În cazul înscrierii la mai multe programe de studii va fi depus un dosar cu actele în original și câte un dosar cu copiile actelor pentru fiecare din celelalte programe.

Cei care optează pentru înscriere online completează un singur formular online care le permită să selecteze toate programele la care doresc să se înscrie în vederea admiterii. 

CANDIDATII CARE OPTEAZA PENTRU INSCRIEREA ONLINE BENEFICIAZA DE O REDUCERE DE 25% LA TAXA DE INSCRIERE PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE.

Cei care optează pentru înscriere online și care care vor fi declarați admiși, vor depune dosarul de concurs în format fizic numai la confirmarea locului (cu actele în original pentru loc bugetat, cu actele în copie pentru loc cu taxă).

Actele necesare înscrierii vor fi depuse într-un dosar plic de culoare albă (format A4) ce va conţine:

0. Declarație OPIS documente incluse în dosar (.DOC / . PDF). Se completează la sediul facultății la momentul depunerii dosarului. Nu este necesară pentru înscrierea ONLINE.

1. SCRISOAREA DE MOTIVAȚIE redactată în limba programului de studii (română, engleză sau franceză) pentru oricare din programele de studii cu excepția programului MPE - Master Politique en Europe 

SAU

PROIECTUL DE CERCETARE redactat în limba franceză (pentru programul MPE - Master Politique en Europe).

În cazul înscrierii la mai multe programe de studii, va fi redactat câte o scrisoare de motivație (respectiv proiect) pentru fiecare program de studii. Pentru înscrierea online, se va încărca câte un fișier PDF pentru fiecare scrisoare, respectiv proiect.


Mai multe detalii despre conținutul scrisorii de motivație / proiectului de cercetare pot fi accesate AICI.

2. FIȘĂ TIP DE ÎNSCRIERE (în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv).
 • Pentru cei care se înscriu la sediul facultății, fişa se poate descărca pentru completare pe calculator şi imprimare ( .DOC) sau pentru completare de mână (vezi .PDF). 
 • Pentru cei care se înscriu online, FORMULARUL ONLINE reprezintă fișa de înscriere pe care o vor primi automat pe e-mail (format PDF) după finalizarea completării dosarului online. Acest fișier PDF tipărit și semnat trebuie adăugat dosarului de concurs în format fizic care se depune la confirmarea locului. 
 • Dacă v-ați preînregistrat deja candidatura, veți adăuga doar documentele suplimentare la dosar


  3. DIPLOMA DE BACALAUREAT (SAU ACT ECHIVALENT)


Absolvenți ai bacalaureatului național românesc
 • Diploma de bacalaureat
Absolvenți ai unui bacalaureat internațional (i.e. bacalaureat sau echivalent în alt sistem decât cel românesc)
 • Atestatul de recunoaştere a studiilor eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale - MEN (www.cnred.edu.ro) SAU
 • Dovada depunerii actelor de echivalare/recunoaștere la universitate sau MEN-CNRED (Candidații care nu au susținut un examen de bacalaureat în sistemul românesc vor trimite în prealabil pe adresa  admitere.fspub@unibuc.ro  dosarul pentru recunoaşterea studiilor conform listei de acte precizate de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale - MEN (www.cnred.edu.ro), în cazul în care nu au depus la această direcție sau nu au încă un act de recunoaștere/echivalare a studiilor din străinătate eliberat de această direcție); în cazul refugiaților și al cetățenilor cu protecție subsidiară care nu sunt în posesia unor documente (acte de studii, certificate de naștere etc) solicitate de CNRED, se pot transmite dosarele chiar dacă acestea nu sunt complete; ȘI DECLARAȚIA UE/SEE (format .DOC / format .PDF).
Indiferent de numărul paginilor sau tipul actului (diplomă de bacalaureat / atestat de recunoaștere), pentru înscrierea online va fi încărcat un singur fișier JPEG ce conține dovada completă a încheierii studiilor de bacalaureat (sau echivalent).


4. DIPLOMA DE LICENȚĂ (SAU ACT ECHIVALENT)

Pentru absolvenţii examenului de licență din 2021 (studii de licență în România)
 • Diplomă de licență (original); SAU
 • Diplomă echivalentă diplomei de licență; SAU
 • Adeverinţă semnată şi stampilată (original) în cazul facultăților pentru care nu a fost încă eliberată diploma de licență. ATENŢIE! Pe adeverinţă trebuie menţionată media generală, notele de la probele examenului de licență, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma de licență.
Se acceptă şi copii conform cu originalul ale diplomei de licență, respectiv ale adeverinţei de susţinere a examenului de licență, însoţite de dovada depunerii originalului la o altă facultate.

Absolvenți ai studiilor de licență în alt sistem decât cel românesc
 • Atestatul de recunoaştere a studiilor de licență eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale - MEN (www.cnred.edu.ro) SAU
 • Dovada depunerii actelor de echivalare/recunoaștere la universitate sau MEN-CNRED (Candidații care nu au susținut un examen de licență în sistemul românesc vor trimite în prealabil pe adresa  admitere.fspub@unibuc.ro  dosarul pentru recunoaşterea studiilor conform listei de acte precizate de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale - MEN (www.cnred.edu.ro), în cazul în care nu au depus la această direcție sau nu au încă un act de recunoaștere/echivalare a studiilor din străinătate eliberat de această direcție); în cazul refugiaților și al cetățenilor cu protecție subsidiară care nu sunt în posesia unor documente (acte de studii, certificate de naștere etc) solicitate de CNRED, se pot transmite dosarele chiar dacă acestea nu sunt complete; ȘI DECLARAȚIA UE/SEE (format .DOC / format .PDF).
Indiferent de numărul paginilor sau tipul actului (diplomă / atestat de recunoaștere), pentru înscrierea online se va încărca un singur fișier PDF ce conține dovada completă a încheierii studiilor de licență (sau echivalent).

Atenție! Pentru cetățenii străini care doresc să urmeze un program în limba română dosarul va include ȘI un certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de către instituţiile abilitate de MEN. Pentru înscrirea online, acest certificat va fi încărcat ca fișier JPEG distinct.

Atenție!
Candidații care au absolvit examenul de licență înainte de 2021
În afara diplomei de bacalaureat (sau echivalent) vor adăuga dosarului ȘI o declarație notarială în funcție de situația în care se află, astfel:

(a) Absolvenţii care NU au urmat un program de studii universitare pe locuri subvenționate de la Bugetul de stat al României
 • Declaraţie notarială sau pe propria răspundere a candidatului care să ateste faptul că nu a mai urmat studii universitare pe un loc subvenţionat de la buget (original). Pentru înscrierea online, aceasta este un fișier JPEG distinct.
(b) Absolvenţii care au urmat unul sau doi ani de studii de licenţă pe locuri subvenţionate de la Bugetul de stat al României
 • Declaraţie notarială sau pe propria răspundere a candidatului care să precizeze pe ce perioadă a urmat studii universitare pe un loc subvenţionat de la buget (original). Pentru înscrierea online, aceasta este un fișier JPEG distinct.
ATENȚIE! Absolvenții care au urmat studii universitare de master complete pe locuri subvenţionate de la Bugetul de stat al României pot candida numai pe locurile cu taxă.

5. CERTIFICAT DE NAȘTERE (copie conform cu originalul)
Pentru înscrierea online, acesta este un fișier JPEG distinct.

6. ADEVERINȚĂ MEDICALĂ TIP (original), din care să rezulte că sunteți apt pentru a urma Facultatea de Științe Politice, eliberată de către medicul de familie. Atenție! La depunerea dosarului în formă tipărită adeverința va fi depusă în original pentru primul program de studii ales ȘI în copie pentru celelalte programe (în cazul în care ați fost declarat admis la mai multe programe ale facultății).

Pentru înscrierea online, acesta este un fișier JPEG distinct.

7. TREI (3) FOTOGRAFII tip buletin de identitate (3cmx4cm).
Atenție! Pentru înscrierea online este suficientă o fotografie în format digital recentă (poate fi realizată și cu telefonul) prin care candidatul să poată fi identificat cu ușurință (cap+umeri, pe fond uniform deschis la culoare), însă la confirmarea locului vor fi aduse cele 3 fotografii tip buletin.

7. ACT DE IDENTITATE (copie simplă)
Document național de identitate (pentru România: buletin sau card de identitate) sau pașaport.

Pentru înscrierea online, acesta este un fișier JPEG distinct.

8. DOVADA PLĂȚII TAXEI DE ÎNSCRIERE SAU A SCUTIRII DE PLATA TAXEI (original).

Plata taxei de înscriere se poate face
 • la sediul comisiei de concurs pe perioada înscrierilor; sau 
 • online cu card bancar prin facilitatea oferită de Universitatea din București la https://po.unibuc.ro/master.php; sau
 • prin transfer bancar/ordin de plată către contul Universiății din București IBAN: RO67RNCB0076010452620072, detalii plată: "Admitere FSPUB iulie 2021" (atenție la timpul de procesare interbancar sau care depinde de ziua bancară)
Dovada plății taxei este:
 • chitanța (pentru plata la sediul comisiei de concurs); sau
 • mesajul electronic de confirmare a plății (pentru plată online); sau 
 • extras de cont cu numele candidatului la detalii de plată (pentru transfer bancar/ordin de plată). 
Taxele de înscriere:

Înscriere la sediul FSPUB:
 • Pentru 1 dosar 150 RON (0 RON pentru candidaţii scutiţi de plata primei taxe*)
 • Pentru 2 sau mai multe dosare: 250 RON (100 RON pentru candidaţii scutiţi de plata primei taxe*)
Pentru înscrierea online, ca document de dovadă a plății taxei candidatul va încărca un fișier JPEG distinct care conține unul din documentele de mai sus în valoare de:
 • Pentru 1 dosar online: 112 RON (0 RON pentru candidaţii scutiţi de plata primei taxe*)
 • Pentru 2 sau mai multe dosare online: 187 RON (75 RON pentru candidaţii scutiţi de plata primei taxe*)
Dovada scutirii de taxa de înscriere este cererea de scutire de taxă avizată de președintele comisiei de admitere.

Pentru a obține scutire de taxă de admitere, candidatul va depune la președintele comisiei de admitere solicitarea de scurire de taxă împreună cu unul din următoarele documente:
 • copii după certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi); 
 • adeverinţă de la casa de copii sau centrele de plasament (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic în activitate a unuia dintre susţinătorii legali (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal angajat al Universității din Bucureşti a unuia dintre susţinătorii legali (în cazul celor aflați în această situaţie).
Dacă cererea este admisă, președintele comisiei de admitere va înscrie avizul său pe cerere.

Pentru înscrierea electronică, cererile de scutire de taxă se trimit la  admitere.fspub@unibuc.ro  înaintea depunerii documentelor în formularul online, iar în cazul avizării pozitive candidatul va primi pe mail de pe această adresă cererea conținând avizul, în format electronic, pentru încărcare în formularul online.

Atenție! Scutirea de taxă se acordă doar pentru înscriere la un singur program de studii. Pentru înscrierea la două sau mai multe programe candidatul va plăti 100 RON (pentru înscrierea la sediul FSPUB) sau 75 RON (pentru înscrierea online), în condiții similare cu cei care nu sunt scutiți de taxă (v. mai sus).

Ca document de dovadă a scutirii de taxă, pentru înscrierea online candidatul va încărca un fișier JPEG distinct care conține
 • cererea avizată de președintele comisiei de admitere (pentru înscrierea la un singur program de studii). 
 • cererea avizată de președintele comisiei de admitere ȘI dovada plății taxei de 100 RON (pentru înscrierea la două sau mai multe programe de studii).
Taxele de înscriere nu se restituie.

ACTE SUPLIMENTARE PENTRU SITUAŢII SPECIALE
SCHIMBAREA NUMELUI
 • certificatul de căsătorie (copie conform cu originalul) în cazul schimbării numelui ca urmare a căsătoriei; SAU
 • un act legal doveditor de schimbarea a numelui (copie conform cu originalul) în toate celelalte cazuri de schimbare a numelui cu excepția căsătoriei.
Pentru înscrierea online se va încărca un singur fișier JPEG, indiferent de numărul actelor ce dovedesc schimbarea numelui incluse în dosarul de concurs.

ÎNSCRIERI RROMIÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR

Înscrierea candidaţilor se va face în perioada dedicată înscrierilor din calendarul respectivei sesiuni de admitere (iulie sau septembrie).

Înscrierea se poate face
 • ONLINE, prin încărcarea unui DOSAR DE CONCURS. Un dosar este considerat depus în perioada legală dacă formularul online este depus în această perioadă și actele atașate acestuia sunt corect încărcate (sau, dacă nu sunt încărcate corect, actele solicitate sunt trimise în forma corectă în perioada precizată). Dacă formularul online sau actele solicitate nu sunt trimise corect în perioada precizată, dosarul este considerat respins; sau
 • la sediul facultății (Calea Plevnei 59) - personal sau prin procură notarială - prin depunerea unui DOSAR DE CONCURS la comisia de admitere. 
 • Candidații care au depus dosare de preînscriere trebuie să completeze formularul de admitere simplificat și să încarce documentele complementare aferente înscrierii.
Atenție! Înainte de a începe procedura de înscriere, candidaţii cetățeni ai Uniunii Europene (inclusiv România), ai Spațiului European sau Elveției care dețin bacalaureatul (sau echivalent) în alt sistem decât cel românesc sau au urmat studii de licență în afara României trebuie să obțină de la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale - MEN (www.cnred.edu.ro) actul/actele de recunoaștere/echivalare a studiilor din străinătate eliberat de această direcție.

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE ONLINE
ATENȚIE!
Înainte de a începe procedura de înscriere electronică este necesar să pregătiți în format electronic (fișiere PDF, max. 1 MB fiecare fișier) documentele specificate în secțiunea alăturată (DOSARUL DE CONCURS).

Pentru a vă înscrie la unul sau mai multe programe este nevoie să completați UN SINGUR FORMULAR ONLINE DE ÎNSCRIERE. Acesta este un formular electronic (similar în conținut cu fișa tip de înscriere obligatorie pentru cei care se înscriu la sediul facultății) la care veți atașa documentele necesare pregătite deja în format electronic.

După completarea formularului online veți putea downloada, fișa de înscriere în format PDF așa cum a fost completată online. Aceasta reprezintă fișa de înscriere și este considerată parte a dosarului de concurs.

Dacă toate actele atașate formularului online sunt corecte înscrierea este considerată validată și veți primi câte un număr de înregistrare pentru fiecare program de studii la care v-ați înscris.

Dacă actele atașate formularului online nu sunt corecte veți primi prin mail de la adresa admitere.fspub@unibuc.ro  o solicitare privind unul sau mai multe din actele încărcate. După trimiterea corectă a tuturor actelor solicitate înscrierea este considerată validată și veți primi câte un număr de înregistrare pentru fiecare program de studii la care v-ați înscris.

Validarea vă va fi comunicată prin mail de la adresa admitere.fspub@unibuc.ro 

Dacă nu primiți documentul de confirmare a înscrierii sau mesajul de validare a înscrierii vă rugăm să ne contactați la adresa admitere.fspub@unibuc.ro  (după ce ați verificat inclusiv secțiunea Spam a contului dumneavoastră de mail).

DESFĂȘURAREA EXAMENULUI & PROCEDURI DE CONFIRMARE A LOCULUI

EXAMINAREA
Concursul de admitere constă în:

1. VERIFICAREA COMPETENŢELOR LINGVISTICE
Exclusiv pentru programele în limbi străine, astfel
Probă eliminatorie (se notează cu admis/respins).

2. ADECVAREA CU DOMENIUL DE STUDII ŞI POTENŢIAL ACADEMIC/PROFESIONAL (probă obligatorie pentru toate programele de master)

Susţinerea proiectului de cercetare. Probă orală, se notează de la 1 la 10.

Nota minimă de admitere este 7.În baza acestor probe şi criterii candidaţii sunt ordonaţi descrescător şi apoi, în funcţie de numărul de locuri la buget/taxă disponibile pentru sesiunea respectivă de admitere, sunt stabilite listele preliminare de 
 • candidaţi admişi pe locuri de la buget; 
 • candidaţi admişi pe locuri cu taxă; 
 • candidaţi admişi pe lista de aşteptare; şi 
 • candidaţi respinşi.
Departajarea candidaţilor admişi cu aceeaşi medie pe ultimul loc pe aceste liste se va face, în ordine, în funcţie de media de la licență și, dacă e cazul, după media de finalizare a studiilor.

CONTESTAŢII
Eventualele contestaţii se pot depune în maxim 24 de ore de la afişarea rezultatelor.

PROCEDURI DE CONFIRMARE A LOCULUI OBŢINUT

Toți candidații admiși trebuie să confirme locul
prin completarea și depunerea Declarației de confirmare. Candidaţii care nu confirmă locul în termenul stabilit vor fi eliminaţi definitiv din listeDupă eliminare au loc reclasificări prin care candidații admiși pe locuri de rezervă pot avansa pe locuri cu taxă sau bugetate. 

La momentul confirmării, candidații care au depus dosare electronice ȘI care au fost admiși pe locuri bugetate sau cu taxă (inițial sau în urma unei reclasificări, v. mai jos) vor depune la sediul facultății (Calea Plevnei 59) întregul dosar în format tipărit (inclusiv Fișa de înscriere pe care au primit-o automat în format PDF după completarea formularului de înscriere online), în perioada pentru confirmarea locului bugetat/cu taxă obținut.

ETAPA 1

În perioada 28-29 iulieîn intervalul orar 9.00–14.00:
 • candidaţii declaraţi admişi pe locurile de la BUGET au obligaţia de a confirma personal (sau prin procură notarială) ocuparea respectivului loc prin depunerea la secretariatul FSPUB a unei CERERI, datate şi semnate, împreună cu DOCUMENTELE solicitate la dosarul de înscriere ÎN ORIGINAL. Candidaţii care au depus deja documentele în original în momentul înscrierii la admitere vor confirma locul obţinut doar prin depunerea cererii de confirmare. Candidații care s-au înscris electronic au obligația să aducă dosarul de concurs în format tipărit cu actele solicitate în dosarul de înscriere in original.  
 • candidaţii declaraţi admişi pe locurile de la TAXĂ au obligaţia de a confirma personal (sau prin procură notarială) ocuparea respectivului loc prin depunerea la secretariatul FSPUB a unei CERERI, datate şi semnate, împreună cu CHITANŢA care să facă dovada achitării unui sfert din valoarea taxei de studii pentru anul I (i.e. 750 RON, se achită la casieria Universităţii din Bucureşti, Șos.Panduri nr.90, cu specificarea pe chitanţa: „Facultatea de Ştiinţe Politice – Taxe şcolare”). În cerere, candidatul va menţiona explicit dacă doreşte sau nu să rămână pe locul cu taxă în eventualitatea în care, în urma reclasificărilor, ar obţine un loc bugetat. Candidații care s-au înscris electronic au obligația să aducă dosarul de concurs în format tipărit cu actele solicitate în dosarul de înscriere. 
 • candidaţii aflaţi pe LISTA DE AŞTEPTARE au obligaţia de a confirma personal (sau prin procură notarială) ocuparea respectivului loc prin depunerea la secretariatul FSPUB a unei CERERI, datate şi semnate. În cerere, candidatul va menţiona explicit dacă doreşte sau nu să rămână pe locul cu taxă în eventualitatea în care, în urma reclasificărilor, ar obţine un loc bugetat.
ETAPA 2

În urma încheierii primei perioade de confirmare a ocupării locurilor de la buget și a soluționării contestațiilor, listele vor fi refăcute prin eliminarea candidaţilor care nu au confirmat şi prin reclasificarea candidaţilor admişi pe locuri cu taxă sau înscrişi pe listele de aşteptare, a căror medie de admitere le permite acest lucru.

În perioada 29-30 iulieîn intervalul orar 9.00–14.00:

Candidaţii declaraţi nou admişi în urma reclasificării şi care nu se găseau pe primele liste au obligaţia de a confirma personal (sau prin procură notarială) ocuparea respectivului loc, în caz contrar, vor fi eliminați de pe liste și locurile lor vor fi ocupate de următorii candidați.
 • Candidaţii NOU admişi pe locurile de la BUGET în urma reclasificării au obligaţia să aducă DOCUMENTELE solicitate la dosarul de înscriere ÎN ORIGINAL, dacă nu au făcut-o la momentul înscrierii la concursul de admitere. Atenție! La momentul confirmării, candidații care sunt admiși pe locuri de la buget prin reclasificarea de pe locurile cu taxă vor primi înapoi chitanța de plată a taxei de studii cu specificarea Restituire taxă, iar banii vor fi restituți de casieria Universităţii din Bucureşti, Șos.Panduri nr.90, în baza acestei chitanțe. Candidații care s-au înscris electronic au obligația să aducă dosarul de concurs în format tipărit cu actele solicitate în dosarul de înscriere in original (dacă nu au făcut-o în etapa precedentă).
 • Candidaţii NOU admişi pe locurile cu TAXĂ au obligaţia să aducă în momentul confirmării locului obţinut şi CHITANȚA care să facă dovada achitării unui sfert din valoarea taxei de studii pentru anul I (i.e. 750 RON, se achită la casieria Universităţii din Bucureşti, Șos.Panduri, cu specificarea pe chitanţa: „Facultatea de Ştiinţe Politice – Taxe şcolare”). Candidații care s-au înscris electronic au obligația să aducă dosarul de concurs în format tipărit cu actele solicitate în dosarul de înscriere (dacă nu au făcut-o în etapa precedentă).
ETAPA 3
După acest ultim termen, listele vor fi refăcute prin eliminarea candidaţilor care nu au confirmat şi prin reclasificarea candidaţilor admişi pe locuri cu taxă sau înscrişi pe listele de aşteptare a căror medie de admitere le permite acest lucru. Acestea sunt LISTELE FINALE ale candidaţilor admişi pentru respectiva sesiune de admitere.

Atenţie! După afișarea listelor finale, candidaţii care, în urma ultimei reclasificări, sunt admişi pe locuri de la buget de pe locurile cu taxă vor primi înapoi chitanţa de plată a taxei de studii cu specificarea Restituire taxă, iar banii vor fi restituţi de casieria Universităţii din Bucureşti, Șos.Panduri, în baza acestei chitanţe.

NOTA BENE!
Conform Deciziei Consiliului FSPUB, un program de master nu poate școlariza decât dacă sunt admiși minim 10 studenți (pentru programele de master în limbi străine), respectiv minim 15 studenți (pentru programele de master în limba română). În cazul în care un program de master nu poate școlariza pentru anul universitar 2021-2022, candidații admiși vor putea opta, la cerere, pentru transferul la un alt program de master al facultății, cu păstrarea locului la buget obținut.

TAXE 2021

TAXE DE ÎNSCRIERE

Fiecare candidat se poate înscrie pentru admitere la toate cele șase programe de studii oferite pentru anul academic 2021-2022.

CANDIDATII CARE OPTEAZA PENTRU INSCRIEREA ONLINE BENEFICIAZA DE O REDUCERE DE 25% LA TAXA DE INSCRIERE PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE.

Taxa/ taxele de înscriere la concursul de admitere sunt următoarele: 

 • Pentru 1 dosar (înscriere la sediul FSPUB): 150 RON (0 RON pentru candidaţii scutiţi de plata primei taxe*)
 • Pentru 2 sau mai multe dosare (înscriere la sediul FSPUB): 250 RON (100 RON pentru scutiţi de plata primei taxe*)
 • Pentru 1 dosar online: 112 RON (0 RON pentru candidaţii scutiţi de plata primei taxe*)
 • Pentru 2 sau mai multe dosare online: 187 RON (75 RON pentru candidaţii scutiţi de plata primei taxe*)

Taxele de înscriere se pot achita pe loc la sediul FSPUB din Calea Plevnei nr. 59 la momentul depunerii dosarului de concurs.

Plata taxei de înscriere se poate face
 • online cu card bancar prin facilitatea oferită de Universitatea din București la https://po.unibuc.ro/master.php; sau
 • prin transfer bancar către contul Universității din București IBAN: RO67RNCB0076010452620072, detalii plată: "Admitere FSPUB iulie 2021" (atenție la timpul de procesare interbancar sau care depinde de ziua bancară).
*Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere pentru primul dosar candidaţii orfani de ambii părinţi, candidaţii care se află în grija unei case de copii şi candidaţii pentru care unul din susţinătorii legali este fie cadru didactic în activitate fie angajat în Universitatea din Bucureşti (V.secțiunea alăturată CONȚINUTUL DOSARULUI DE CONCURS).

Taxa de înscriere nu se restituie.

TAXE DE STUDII
Studenții admiși pe locurile de finanțate de la buget nu plătesc taxe de studii în primul an de studii. Conform legii, în funcție de performanțele școlare, în anii următori aceștia își pot păstra locul subvenționat sau pot deveni studenți înscriși pe locurile cu taxă.

Studenții admiși pe locurile cu taxă plătesc anual suma de 4000 RON (pentru programele de masterat în limba română) sau 4500 RON (pentru programele de master în limbă străină). Această sumă poate fi eșalonată în mai multe tranșe pe parcursul anului academic, în funcție de situația socială a studentului.

Pentru confirmarea locului obținut pe un loc cu taxă la momentul admiterii se va plăti o primă tranșă (750 RON) din această taxă anuală la casieria Universității din București (Șos.Panduri nr.90, București) sau prin transfer bancar, cu mențiunea ”pentru Facultatea de Științe Politice-taxă de studii”. Atenție! Dacă în urma reclasificărilor din cadrul procedurilor de confirmare a locului obținut la examenul de admitere, studentul inițial admis pe un loc cu taxă este clasat pe un loc bugetat, tranșa plătită din taxa anuală se restituie, iar plata către candidat se face la casieria Universității din București (Șos.Panduri nr.90, București).