CALENDAR SESIUNE SEPTEMBRIE 2017

20/09/2017
NUMAI PENTRU PROGRAMELE DE MASTER ÎN LIMBI STRĂINE: afişarea rezultatelor pentru proba de verificare a competenţelor lingvistice, notată cu admis/respins 

ADMITERE | ADMISSION 2017: ÎNSCRIERE & REZULTATE | REGISTRATION & RESULTS | INSCRIPTIONS & RESULTATS

20/09/2017
Contestaţii proba de verificare a competenţelor lingvistice.

21/09/2017
PENTRU TOATE PROGRAMELE DE MASTER: Proba de interviu - susţinerea orală a proiectului de cercetare. Începând cu ora 9:00 la sediul din str. Spiru Haret 8.

21/09/2017
Afişarea rezultatelor preliminare

21-23/09/2017
Confirmarea locului obţinut

23/09/2017
Afişarea listelor finale

ÎNSCRIERI

29/07-20/09/2017
Înscrieri ONLINE 

4-20/09/2017
Înscrieri disponibile și la sediul istoric al facultății din str. Spiru Haret 8 în intervalul orar 9.00 – 14.00 în timpul săptămânii și între orele 9.00-12.00 sâmbata și duminica

Acces formular online

Înscriere online disponibilă pentru cetățenii următoarelor state: România, Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, Danemarca, Elveția, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Irlanda, Islanda, Italia, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria. Admiterea cetățenilor din ALTE STATE decât cele din această listă este gestionată direct de Biroul de Relaţii Internaţionale al Universităţii din Bucureşti.
 
BA admission 
Admission Programmes de licence 2017

ADMITERE 2017
PROGRAME DE MASTER 2017
Pe acestă pagină se găsesc toate informațiile necesare pentru examenul de admitere ca student cu frecvență la unul din programele de master ale Facultății de Științe Politice.
Pentru înscrierea la Facultatea de Științe Politice ca student în schimb internațional vizitați secțiunea International exchange student (including Erasmus), iar pentru opțiunile de studii în universități din străinătate ca student al Facultății de Științe Politice vizitați secțiunea Mobilități internaționale.


Examenul de admitere va fi organizat în sediul Facultății de Științe Politice din str. Spiru Haret nr. 8. (vezi harta)

Metodologia Facultății de Științe Politice privind admiterea la programe de studii de master
Brosura FSPUB 2017


CINE POATE CANDIDA?

La examenul de admitere poate candida orice cetățean român sau străin care a susținut examenul de licență în România sau un examen exchivalent în alte state.

Procesul de admitere este gestionat
 • direct de FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE (inclusiv înscriere ONLINE) pentru următoarele categorii ce candidează în aceleași condiţii prevăzute de lege, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare
  • cetățenii români absolvenți ai bacalaureatului românesc ȘI absolvenți ai unui program de studii de licență din România sau din alte state
  • cetățenii români absolvenți ai unui bacalaureat internațional (sau al unui examen echivalent susținut în România sau în alte state) ȘI absolvenți ai unui program de studii de licență din România sau din alte state 
  • cetățeni ai statelor Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Elveția absolvenți ai bacalaureatului românesc (sau al unui examen echivalent susținut în România sau în alte state) ȘI absolvenți ai unor programe de de studii de licență din România sau din alte state
 • de Biroul de Relaţii Internaţionale al Universităţii din Bucureşti pentru cetățenii din afara Uniunii Europene, Spațiului Economic European sau Elveției

PROIECTUL DE CERCETARE & PROBA ORALĂ

Toate programele de master admit studenți în urma analizării unui proiect de cercetare redactat și susținut de candidat.

PROIECTUL DE CERCETARE
Proiectul va prezenta subiectul de cercetare pe care candidatul doreşte să îl exploreze pe parcursul celor 4 semestre de studiu.

Acesta va include cel puțin următoarele aspecte
 • problematică și întrebare de cercetare;
 • plasarea subiectului în literatura de specialitate;
 • schiță de metodologie, inclusiv identificarea corpusului empiric / terenului de cercetare, precum și evaluarea fezabilității cercetării (inclusiv riscuri);
 • relevanța, noutatea şi pertinenţa subiectului pentru pentru domeniul major al programului de master ales.
Proiectul va fi redactat în limba de studiu a fiecărui program de master și va avea maxim 10 000 de semne (cu excepția referințelor bibliografice). Atenție! Pentru masterul Politicile egalității de șanse in context romanesc si european, proiectul de cercetare va fi redactat in limba română. însă studenții care doresc să se înscrie și la masterul european E.G.A.L.E.S. trebuie sa depună și o variantă în limba franceză sau engleză a acestuia.

Proiectul de cercetare va conţine și o bibliografie selectivă construită de candidat, menită să probeze cunoaşterea de către candidat a principalelor repere teoretice şi metodologice capabile să îi susţină demersul. Aceasta va fi redactată în conformitate cu regulile fundamentale de redactare a aparatului critic. Indiferent de stilul ales, acesta va fi folosit în mod unitar pe tot parcursul proiectului).

PROBA ORALĂ
Fiecare candidat îşi va susţine în limba programului de master proiectul de cercetare propus în cadrul unei PROBE ORALE. Proba orală va testa atât cunoştinţele specifice ale candidaţilor din aria proiectului de cercetare, cât şi cultura academică a acestora în câmpul ştiinţelor politice. Candidaţii vor primi la această probă o notă cuprinsă între 1 şi 10.

LOCURI DISPONIBILE SEPTEMBRIE 2017

MCP - Master Politică comparată (în limba engleză): 3 locuri la buget; 27 de locuri la taxă; la acestea se adaugă: 1 loc pentru etnici români; 8 locuri pentru candidați cetățeni ai unor state din afara UE/Spaţiului Economic European/Elveţiei
MPE - Master Politica în Europa: Stat, frontiere, societăți (în limba franceză): 4 locuri la buget; 27 de locuri la taxă; la acestea se adaugă: 8 locuri pentru candidați cetățeni ai unor state din afara UE/Spaţiului Economic European/Elveţiei
MPER - Master Politică europeană și românească (în limba română): 12 locuri la buget; 52 de locuri la taxă; la acestea se adaugă: 8 locuri pentru candidați cetățeni ai unor state din afara UE/Spaţiului Economic European/Elveţiei
MPES - Master Politicile egalității de șanse în context european și românesc (în limba română cu un modul în limba franceză): 8 locuri la buget; 27 de locuri la taxă; la acestea se adaugă: 8 locuri pentru candidați cetățeni ai unor state din afara UE/Spaţiului Economic European/Elveţiei
MRI - Master Relații Internaționale (în limba română): 3 locuri la buget; 18 de locuri la taxă; la acestea se adaugă: 1 loc pentru etnici români; 5 locuri pentru candidați cetățeni ai unor state din afara UE/Spaţiului Economic European/Elveţiei

MSE - Master Studii Europene (în limba română): 1 loc la buget; 23 de locuri la taxă; la acestea se adaugă: 1 loc pentru etnici români; 5 locuri pentru candidați cetățeni ai unor state din afara UE/Spaţiului Economic European/Elveţiei

DOSARUL DE CONCURS

DOSARUL DE CONCURS

Înscrierea se poate face ONLINE sau la comisia de admitere a facultății (str. Spiru Haret 8).

Atenție! În cazul înscrierii la mai multe programe de studii va fi depus un dosar cu actele în original și câte un dosar cu copiile actelor pentru fiecare din celelalte programe.

Cei care optează pentru înscriere online completează un singur formular online care le permită să selecteze toate programele la care doresc să se înscrie în vederea admiterii.

Cei care optează pentru înscriere online și care care vor fi declarați admiși, vor depune dosarul de concurs în format fizic numai la confirmarea locului (cu actele în original pentru loc bugetat, cu actele în copie pentru loc cu taxă).

Actele necesare înscrierii vor fi depuse într-un dosar plic de culoare albă (format A4) ce va conţine:

1. PROIECTUL DE CERCETARE redactat în limba programului de studii (română, engleză sau franceză) În cazul înscrierii la mai multe programe de studii, va fi redactat câte un proiect pentru fiecare program de studii. Pentru înscrierea online, se va încărca câte un fișier PDF pentru fiecare proiect.

2. FIȘĂ TIP DE ÎNSCRIERE (în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv).
 • Pentru cei care se înscriu la sediul facultății, fişa se poate descărca pentru completare pe calculator şi imprimare (format .DOC) sau pentru completare de mână (format .PDF). 
 • Pentru cei care se înscriu online, FORMULARUL ONLINE (accesibil pentru completare între 29 iulie și 20 septembrie 2017) reprezintă fișa de înscriere pe care o vor primi automat pe mail (format PDF) după finalizarea completării dosarului online. Acest fișier PDF tipărit și semnat trebuie adăugat dosarului de concurs în format fizic care se depune la confirmarea locului. 
3. DIPLOMA DE BACALAUREAT (SAU ACT ECHIVALENT)

Absolvenți ai bacalaureatului național românesc
 • Diploma de bacalaureat
Absolvenți ai unui bacalaureat internațional (i.e. bacalaureat sau echivalent în alt sistem decât cel românesc)
 • Atestatul de recunoaştere a studiilor eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale - MEN (www.cnred.edu.ro),
Indiferent de numărul paginilor sau tipul actului (diplomă de bacalaureat / atestat de recunoaștere), pentru înscrierea online va fi încărcat un singur fișier PDF ce conține dovada completă a încheierii studiilor de licență (sau echivalent).


4. DIPLOMA DE LICENȚĂ (SAU ACT ECHIVALENT)

Pentru absolvenţii examenului de licență din sesiunea iunie 2017 (studii de licență în România)
 • Diplomă de licență (original); SAU
 • Diplomă echivalentă diplomei de licență; SAU
 • Adeverinţă semnată şi stampilată (original) în cazul facultăților pentru care nu a fost încă eliberată diploma de licență. ATENŢIE! Pe adeverinţă trebuie menţionată media generală, notele de la probele examenului de licență, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma de licență.
Se acceptă şi copii conform cu originalul ale diplomei de licență, respectiv ale adeverinţei de susţinere a examenului de licență, însoţite de dovada depunerii originalului la o altă facultate.

Absolvenți ai studiilor de licență în alt sistem decât cel românesc
 • Atestatul de recunoaştere a studiilor de licență eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale - MEN (www.cnred.edu.ro). 
Indiferent de numărul paginilor sau tipul actului (diplomă / atestat de recunoaștere), pentru înscrierea online se va încărca un singur fișier PDF ce conține dovada completă a încheierii studiilor de licență (sau echivalent).

Atenție! Pentru cetățenii străini care doresc să urmeze un program în limba română dosarul va include ȘI un certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de către instituţiile abilitate de MEN. Pentru înscrirea online, acest certificat va fi încărcat ca fișier PDF distinct.

Atenție!
Candidații care au absolvit examenul de licență înainte de iunie 2017
În afara diplomei de bacalaureat (sau echivalent) vor adăuga dosarului ȘI o declarație notarială în funcție de situația în care se află, astfel:

(a) Absolvenţii care NU au urmat un program de studii universitare pe locuri subvenționate de la Bugetul de stat al României
 • Declaraţie notarială a candidatului care să ateste faptul că nu a mai urmat studii universitare pe un loc subvenţionat de la buget (original). Pentru înscrierea online, aceasta este un fișier PDF distinct.
(b) Absolvenţii care au urmat unul sau doi ani de studii de licenţă pe locuri subvenţionate de la Bugetul de stat al României
 • Declaraţie notarială a candidatului care să precizeze pe ce perioadă a urmat studii universitare pe un loc subvenţionat de la buget (original). Pentru înscrierea online, aceasta este un fișier PDF distinct.
ATENȚIE! Absolvenții care au urmat studii universitare complete pe locuri subvenţionate de la Bugetul de stat al României pot candida numai pe locurile cu taxă.

5. CERTIFICAT DE NAȘTERE (copie conform cu originalul)
Pentru înscrierea online, acesta este un fișier PDF distinct.

6. ADEVERINȚĂ MEDICALĂ TIP (original), din care să rezulte că sunteți apt pentru a urma Facultatea de Științe Politice, eliberată de către medicul de familie. Atenție! La depunerea dosarului în formă tipărită adeverința va fi depusă în original pentru primul program de studii ales ȘI în copie pentru celelalte programe (în cazul în care ați fost declarat admis la mai multe programe ale facultății).

Pentru înscrierea online, acesta este un fișier PDF distinct.

7. TREI (3) FOTOGRAFII tip buletin de identitate (3cmx4cm).
Atenție! Pentru înscrierea online este suficientă o fotografie în format digital recentă (poate fi realizată și cu telefonul) prin care candidatul să poată fi identificat cu ușurință (cap+umeri, pe fond uniform deschis la culoare), însă la confirmarea locului vor fi aduse cele 3 fotografii tip buletin.

7. ACT DE IDENTITATE (copie simplă)
Document național de identitate (pentru România: buletin sau card de identitate) sau pașaport.

Pentru înscrierea online, acesta este un fișier PDF distinct.

8. DOVADA PLĂȚII TAXEI DE ÎNSCRIERE SAU A SCUTIRII DE PLATA TAXEI (original).

Plata taxei de înscriere se poate face
 • la sediul comisiei de concurs pe perioada înscrierilor; sau 
 • online cu card bancar prin facilitatea oferită de Universitatea din București la www.po.unibuc.ro; sau
 • prin transfer bancar/ordin de plată către contul Universiății din București IBAN: RO67RNCB0076010452620072, detalii plată: "Admitere FSPUB iulie 2017" (atenție la timpul de procesare interbancar sau care depinde de ziua bancară)
Dovada plății taxei este:
 • chitanța (pentru plata la sediul comisiei de concurs); sau
 • mesajul electronic de confirmare a plății (pentru plată online); sau 
 • extras de cont cu numele candidatului la detalii de plată (pentru transfer bancar/ordin de plată). 
Pentru înscrierea online, ca document de dovadă a plății taxei candidatul va încărca un fișier PDF distinct care conține unul din documentele de mai sus în valoare de
 • 150 RON pentru înscrierea la un singur program de studii. 
 • 225 RON pentru înscrierea la două sau mai multe programe 
Dovada scutirii de taxa de înscriere este cererea de scutire de taxă avizată de președintele comisiei de admitere.

Pentru a obține scutire de taxă de admitere, candidatul va depune la președintele comisiei de admitere solicitarea de scurire de taxă împreună cu unul din următoarele documente:
 • copii după certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi); 
 • adeverinţă de la casa de copii sau centrele de plasament (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic în activitate a unuia dintre susţinătorii legali (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal angajat al Universității din Bucureşti a unuia dintre susţinătorii legali (în cazul celor aflați în această situaţie).
Dacă cererea este admisă, președintele comisiei de admitere va înscrie avizul său pe cerere.

Pentru înscrierea electronică, cererile de scutire de taxă se trimit la admitere@fspub.unibuc.ro înaintea depunerii documentelor în formularul online, iar în cazul avizării pozitive candidatul va primi pe mail de pe această adresă cererea conținând avizul, în format electronic, pentru încărcare în formularul online.

Atenție! Scutirea de taxă se acordă doar pentru înscriere la un singur program de studii. Pentru înscrierea la două sau mai multe programe candidatul va plăti 75 RON, în condiții similare cu cei care nu sunt scutiți de taxă (v. mai sus).

Ca document de dovadă a scutirii de taxă, pentru înscrierea online candidatul va încărca un fișier PDF distinct care conține
 • cererea avizată de președintele comisiei de admitere (pentru înscrierea la un singur program de studii). 
 • cererea avizată de președintele comisiei de admitere ȘI dovada plății taxei de 75 RON (pentru înscrierea la două sau mai multe programe de studii). 
ACTE SUPLIMENTARE PENTRU SITUAŢII SPECIALE
SCHIMBAREA NUMELUI
 • certificatul de căsătorie (copie conform cu originalul) în cazul schimbării numelui ca urmare a căsătoriei; SAU
 • un act legal doveditor de schimbarea a numelui (copie conform cu originalul) în toate celelalte cazuri de schimbare a numelui cu excepția căsătoriei.
Pentru înscrierea online se va încărca un singur fișier PDF, indiferent de numărul actelor ce dovedesc schimbarea numelui incluse în dosarul de concurs.

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR

Înscrierea candidaţilor se va face în perioada dedicată înscrierilor din calendarul respectivei sesiuni de admitere (iulie sau septembrie).

Pentru sesiunea SEPTEMBRIE 2017, perioada de înscrieri este 29 iulie-20 septembrie 2017, ora 14:00 (calendarul complet al competiției este disponibil pe această pagină în secțiunea CALENDAR de mai sus).

Înscrierea se poate face 
 • la sediul istoric al facultății (str. Spiru Haret 8) - personal sau prin procură notarială - prin depunerea unui DOSAR DE CONCURS la comisia de admitere, în perioada 4-20 septembrie în timpul programului de înscrieri; SAU
 • ONLINE, prin încărcarea unui DOSAR DE CONCURS în perioada 29 iulie - 20 septembrie
Atenție! Înainte de a începe procedura de înscriere, candidaţii cetățeni ai Uniunii Europene (inclusiv România), ai Spațiului European sau Elveției care dețin bacalaureatul (sau echivalent) în alt sistem decât cel românesc sau au urmat studii de licență în afara României trebuie să obțină de la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale - MEN (www.cnred.edu.ro) actul/actele de recunoaștere/echivalare a studiilor din străinătate eliberat de această direcție.

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE ONLINE
ATENȚIE!
Înainte de a începe procedura de înscriere electronică este necesar să pregătiți în format electronic (fișiere PDF, max. 1 MB fiecare fișier) documentele specificate în secțiunea alăturată (DOSARUL DE CONCURS).

Pentru a vă înscrie la unul sau mai multe programe este nevoie să completați UN SINGUR FORMULAR ONLINE DE ÎNSCRIERE. Acesta este un formular electronic (similar în conținut cu fișa tip de înscriere obligatorie pentru cei care se înscriu la sediul facultății) la care veți atașa documentele necesare pregătite deja în format electronic.

După completarea formularului online veți primit automat pe email (de la adresa admitere2017@fspub.unibuc.ro), fișa de înscriere în format PDF așa cum a fost completată online. Aceasta reprezintă fișa de înscriere și este considerată parte a dosarului de concurs.

Dacă toate actele atașate formularului online sunt corecte înscrierea este considerată validată și veți primi câte un număr de înregistrare pentru fiecare program de studii la care v-ați înscris.

Dacă actele atașate formularului online nu sunt corecte veți primi prin mail de la adresa admitere@fspub.unibuc.ro o solicitare privind unul sau mai multe din actele încărcate. După trimiterea corectă a tuturor actelor solicitate înscrierea este considerată validată și veți primi câte un număr de înregistrare pentru fiecare program de studii la care v-ați înscris.

Validarea vă va fi comunicată prin mail de la adresa admitere@fspub.unibuc.ro.

Dacă nu primiți documentul de confirmare a înscrierii sau mesajul de validare a înscrierii vă rugăm să ne contactați la adresa admitere@fspub.unibuc.ro (după ce ați verificat inclusiv secțiunea Spam a contului dumneavoastră de mail).

Înscrierile online se fac în perioada 29 iulie-20 septemrbie 2017 (ora 14:00). Un dosar este considerat depus în perioada legală dacă formularul online este depus în această perioadă și actele atașate acestuia sunt corect încărcate (sau, dacă nu sunt încărcate corect, actele solicitate sunt trimise în forma corectă în perioada precizată). Dacă formularul online sau actele solicitate nu sunt trimise corect în perioada precizată, dosarul este considerat respins.

DESFĂȘURAREA EXAMENULUI & PROCEDURI DE CONFIRMARE A LOCULUI

EXAMINAREA
Concursul de admitere constă în:

1. VERIFICAREA COMPETENŢELOR LINGVISTICE (exclusiv pentru programele în limbi străine, respectiv Masterul Politică comparată în limba engleză, Masterul Politica în Europa: Stat, frontiere, societăți în limba franceză, Masterul Politicile egalității de șanse în context românesc și european cu un modul în limba franceză- componenta EGALES)
Evaluarea competențelor lingvistice de limbă engleză sau franceză (în funcție de specificul programului de studii) în baza proiectului de cercetare. Probă eliminatorie (se notează cu admis/respins).

2. ADECVAREA CU DOMENIUL DE STUDII ŞI POTENŢIAL ACADEMIC/PROFESIONAL (probă obligatorie pentru toate programele de master)

Susţinerea proiectului de cercetare. Probă orală, se notează de la 1 la 10.

Nota minimă de admitere este 7.

În baza acestor probe şi criterii candidaţii sunt ordonaţi descrescător şi apoi, în funcţie de numărul de locuri la buget/taxă disponibile pentru sesiunea respectivă de admitere, sunt stabilite listele preliminare de
 • candidaţi admişi pe locuri de la buget; 
 • candidaţi admişi pe locuri cu taxă; 
 • candidaţi admişi pe lista de aşteptare; şi 
 • candidaţi respinşi.
Departajarea candidaţilor admişi cu aceeaşi medie pe ultimul loc pe aceste liste se va face, în ordine, în funcţie de media de la licență.

CONTESTAŢII
Eventualele contestaţii se pot depune în maxim 24 de ore de la afişarea rezultatelor.

PROCEDURI DE CONFIRMARE A LOCULUI OBŢINUT
Toți candidații admiși trebuie să confirme locul
prin completarea și depunerea Declarației de confirmare, în caz contrar fiind eliminați (după eliminare au loc reclasificări prin care candidații admiși pe locuri de rezervă pot avansa pe locuri cu taxă sau bugetate).

La momentul confirmării, candidații care au depus dosare electronice ȘI care au fost admiși pe locuri bugetate sau cu taxă (inițial sau în urma unei reclasificări, v. mai jos) vor depune la sediul facultății (Str. Spiru Haret 8) întregul dosar în format tipărit (inclusiv Fișa de înscriere pe care au primit-o automat în format PDF după completarea formularului de înscriere online), în perioada pentru confirmarea locului bugetat/cu taxă obținut.

ETAPA 1
În decurs de 2 zile de la afişarea rezultatelor:
 • candidaţii declaraţi admişi pe locurile de la BUGET au obligaţia de a confirma personal (sau prin procură notarială) ocuparea respectivului loc prin depunerea la secretariatul FSPUB a unei CERERI, datate şi semnate, împreună cu DOCUMENTELE solicitate la dosarul de înscriere ÎN ORIGINAL. Candidaţii care au depus deja documentele în original în momentul înscrierii la admitere vor confirma locul obţinut doar prin depunerea cererii de confirmare. Candidații care s-au înscris electronic au obligația să aducă dosarul de concurs în format tipărit cu actele solicitate în dosarul de înscriere in original.  
 • candidaţii declaraţi admişi pe locurile de la TAXĂ au obligaţia de a confirma personal (sau prin procură notarială) ocuparea respectivului loc prin depunerea la secretariatul FSPUB a unei CERERI, datate şi semnate, împreună cu CHITANŢA care să facă dovada achitării unui sfert din valoarea taxei de studii pentru anul I (i.e. 750 RON, se achită la casieria Universităţii din Bucureşti, sediul Facultăţii de Drept, cu specificarea pe chitanţa: „Facultatea de Ştiinţe Politice – Taxe şcolare”). În cerere, candidatul va menţiona explicit dacă doreşte sau nu să rămână pe locul cu taxă în eventualitatea în care, în urma reclasificărilor, ar obţine un loc bugetat. Candidații care s-au înscris electronic au obligația să aducă dosarul de concurs în format tipărit cu actele solicitate în dosarul de înscriere. 
 • candidaţii aflaţi pe LISTA DE AŞTEPTARE au obligaţia de a confirma personal (sau prin procură notarială) ocuparea respectivului loc prin depunerea la secretariatul FSPUB a unei CERERI, datate şi semnate. În cerere, candidatul va menţiona explicit dacă doreşte sau nu să rămână pe locul cu taxă în eventualitatea în care, în urma reclasificărilor, ar obţine un loc bugetat.
Candidaţii care nu confirmă locul în termenul stabilit vor fi eliminaţi definitiv din liste şi vor fi înlocuiţi cu următorii clasaţi.

ETAPA 2
În urma încheierii primei perioade de confirmare a ocupării locurilor de la buget și a soluționării contestațiilor, listele vor fi refăcute prin eliminarea candidaţilor care nu au confirmat şi prin reclasificarea candidaţilor admişi pe locuri cu taxă sau înscrişi pe listele de aşteptare, a căror medie de admitere le permite acest lucru.

În termen de 2 zile de la afişarea noilor liste (rezultate reclasificare runda 1), candidaţii declaraţi nou admişi în urma reclasificării şi care nu se găseau pe primele liste au obligaţia de a confirma personal (sau prin procură notarială) ocuparea respectivului loc astfel:
 • Candidaţii NOU admişi pe locurile de la BUGET în urma reclasificării au obligaţia să aducă DOCUMENTELE solicitate la dosarul de înscriere ÎN ORIGINAL, dacă nu au făcut-o la momentul înscrierii la concursul de admitere. Atenție! La momentul confirmării, candidații care sunt admiși pe locuri de la buget prin reclasificarea de pe locurile cu taxă vor primi înapoi chitanța de plată a taxei de studii cu specificarea Restituire taxă, iar banii vor fi restituți de casieria Universităţii din Bucureşti, sediul Facultăţii de Drept, în baza acestei chitanțe. Candidații care s-au înscris electronic au obligația să aducă dosarul de concurs în format tipărit cu actele solicitate în dosarul de înscriere in original (dacă nu au făcut-o în etapa precedentă).
 • Candidaţii NOU admişi pe locurile cu TAXĂ au obligaţia să aducă în momentul confirmării locului obţinut şi CHITANȚA care să facă dovada achitării unui sfert din valoarea taxei de studii pentru anul I (i.e. 750 RON, se achită la casieria Universităţii din Bucureşti, sediul Facultăţii de Drept, cu specificarea pe chitanţa: „Facultatea de Ştiinţe Politice – Taxe şcolare”). Candidații care s-au înscris electronic au obligația să aducă dosarul de concurs în format tipărit cu actele solicitate în dosarul de înscriere (dacă nu au făcut-o în etapa precedentă).
Candidaţii nou clasaţi pe locuri de la buget sau cu taxă care nu confirmă locul în termenul stabilit vor fi eliminaţi definitiv din liste şi vor fi înlocuiţi cu următorii clasaţi. 

ETAPA 3
După acest ultim termen, listele vor fi refăcute prin eliminarea candidaţilor care nu au confirmat şi prin reclasificarea candidaţilor admişi pe locuri cu taxă sau înscrişi pe listele de aşteptare a căror medie de admitere le permite acest lucru. Acestea sunt LISTELE FINALE ale candidaţilor admişi pentru respectiva sesiune de admitere.

Atenţie! După afișarea listelor finale, candidaţii care, în urma ultimei reclasificări, sunt admişi pe locuri de la buget de pe locurile cu taxă vor primi înapoi chitanţa de plată a taxei de studii cu specificarea Restituire taxă, iar banii vor fi restituţi de casieria Universităţii din Bucureşti, sediul Facultăţii de Drept, în baza acestei chitanţe.

NOTA BENE!
Conform Deciziei Consiliului FSPUB, un program de master nu poate școlariza decât dacă sunt admiși minim 10 studenți (pentru programele de master în limbi străine), respectiv minim 15 studenți (pentru programele de master în limba română). În cazul în care un program de master nu poate școlariza pentru anul universitar 2017-2018, candidații admiși vor putea opta, la cerere, pentru transferul la un alt program de master al facultății, cu păstrarea locului la buget obținut.

TAXE

TAXE DE ÎNSCRIERE
Fiecare candidat se poate înscrie pentru admitere la toate cele șase programe de studii: Master Politică comparată - MCP (în limba engleză), Master Politica în Europa: Stat, frontiere, societăți - MPE (în limba franceză), Master Politicile egalității de șanse în context european și românesc - MPES (în limba română cu un modul în limba franceză), Master Politică europeană și românească - MPER (în limba română), Master Relații Internaționale - MRI (în limba română), Master Studii Europene - MSE (în limba română)

Taxa/ taxele de înscriere la concursul de admitere sunt următoarele:
 • Înscrierea pentru admitere într-un singur program: 150 RON (0 RON pentru candidaţii scutiţi de plata primei taxe*)
 • Înscrierea pentru admitere în două sau mai multe programe: 225 RON (75 RON pentru candidaţii scutiţi de plata primei taxe*)
Taxele de înscriere se pot achita pe loc la sediul FSPUB din Spiru Haret nr. 8 la momentul depunerii dosarului de concurs.

Plata taxei de înscriere se poate face începând cu 20 iunie 2017 și
 • online cu card bancar prin facilitatea oferită de Universitatea din București la www.po.unibuc.ro; sau
 • prin transfer bancar către contul Universității din București IBAN: RO67RNCB0076010452620072, detalii plată: "Admitere FSPUB iulie 2017" (atenție la timpul de procesare interbancar sau care depinde de ziua bancară).
*Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere pentru primul dosar candidaţii orfani de ambii părinţi, candidaţii care se află în grija unei case de copii şi candidaţii pentru care unul din susţinătorii legali este fie cadru didactic în activitate fie angajat în Universitatea din Bucureşti (V.secțiunea alăturată CONȚINUTUL DOSARULUI DE CONCURS).

TAXE DE STUDII
Studenții admiși pe locurile de finanțate de la buget nu plătesc taxe de studii în primul an de studii. Conform legii, în funcție de performanțele școlare, în anii următori aceștia își pot păstra locul subvenționat sau pot deveni studenți înscriși pe locurile cu taxă.

Studenții admiși pe locurile cu taxă plătesc anual suma de 3500 RON. Această sumă poate fi eșalonată în mai multe tranșe pe parcursul anului academic, în funcție de situația socială a studentului.

Pentru confirmarea locului obținut pe un loc cu taxă la momentul admiterii se va plăti o primă tranșă (750 RON) din această taxă anuală la casieria Universității din București (Bd. M.Kogălniceanu 36-46, 050107 București) sau prin transfer bancar, cu mențiunea ”pentru Facultatea de Științe Politice-taxă de studii”. Atenție! Dacă în urma reclasificărilor din cadrul procedurilor de confirmare a locului obținut la examenul de admitere, studentul inițial admis pe un loc cu taxă este clasat pe un loc bugetat, tranșa plătită din taxa anuală se restituie, iar plata către candidat se face la casieria Universității din București (Bd. M.Kogălniceanu 36-46, 050107 București).