CENTRE & PROGRAME DE CERCETARE
RESEARCH CENTERS & PROGRAMMES
CENTRES & PROGRAMMES DE RECHERCHE

CENTRUL FUNDAMENTA POLITICA
FUNDAMENTA POLITICA CENTRE

Centrul Fundamenta Politica
este o entitate de cercetare ştiinţifică ce funcţionează în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice a Universităţii din București. Centrul îşi propune să dezvolte programe de cercetare teoretică şi aplicată în domeniul ştiinţelor politice, reunind profesori din FSP, doctoranzi şi cercetători asociaţi.

Fundamenta Politica Centre is a scientific research entity that operates within the Faculty of Political Science of the University of Bucharest. The Centre aims to develop programmes of theoretical and applied research in political science, bringing together professors of FSP, doctoral students and research associates. 


CENTRUL DE STUDII ISRAELINE "GOLDSTEIN GOREN" (CSI)
"GOLDSTEIN GOREN" CENTER FOR ISRAEL STUDIES
csi@fspub.unibuc.ro

Centrul de Cercetare în Domeniul Studiilor Israeliene s-a născut în mai 2012 din dorinţa membrilor fondatori, profesori şi cercetători din România şi din străinătate, de a pune bazele primei structuri româneşti care să promoveze un domeniu de studii şi cercetare apărut relativ recent în mediul academic internaţional: studiile israeliene. Dat fiind caracterul prin definiţie multi- şi inter-disciplinar al noului domeniu, Centrul reuneşte experţi din diverse ramuri ştiinţifice, de la istorie şi ştiinţe politice la istoria religiilor, studii de securitate ori lingvistica semitică. Din octombrie 2013 poartă numele de Centrul de Cercetare in Domeniu Studiilor Israeliene “Goldstein Goren”.

The Research Center for Israeli Studies was established in May 2012 from the desire of its founding members, professors and researchers from Romania and abroad, to set forth the bases of the first Romanian structure designed to promote a newly emerging field in the international academia: Israeli studies. Given the default multi- and inter-disciplinary character of the new field, the Center brings together experts from various scholarly domains, from history and political science to history of religions, security studies or Semitic linguistics. Since October 2013 it is officially known the “Goldstein Goren” Center for Israel Studies.
 
CENTRUL PENTRU POLITICILE EGALITĂŢII DE ŞANSE (CPES)
CENTRE FOR THE STUDY OF EQUAL OPPORTUNITY POLICIES
CENTRE D'ÉTUDES SUR LES POLITIQUES DE L'ÉGALITÉ DES CHANCES

Centrul pentru Politicile Egalităţii de Şanse (CPES) este o entitate academică de cercetare ştiinţifică, învăţământ şi expertiză, cu vocaţie internaţională şi interdisciplinară, ce are ca misiune investigarea proceselor de democratizare şi definire a cetăţeniei, de elaborare şi evaluare a politicilor publice, precum şi a proceselor sociale de construcţie a diferenţelor de gen, clasă, etnie, rasă, apartenenţă sexuală şi a altor forme de ierarhizare socială

The Centre for the Study of Equal Opportunity Policies is an academic research, teaching and know-how unit, with interdisciplinary and international vocation, that aims to investigate the processes of democratization and citizenship building, the design and evaluation of public policies, as well as the social processes of constructing gender, class, ethnic, racial and sexual differences or other forms of social hierachies. 

Le Centre d'Etudes les Politiques de l'Egalité des Chances est une entité de recherche scientifique, d'enseignement et d'expertiste, à vocation internationale et interdisciplinaire, qui se donne pour mission l'analyse des processus démocratiques de construction de la citoyenneté, d'élaboration et d'évaluation des politiques publiques, tout comme des processus sociaux de construction des différences de genre, classe, race, ethnie, appartenance sexuelle et d'autres formes de hiérarchie sociale. 
CENTRE FOR INTERNATIONAL COOPERATION AND DEVELOPMENT STUDIES
CENTRE D'ÉTUDES SUR LE DÉVELOPPEMENT ET LA COOPÉRATION INTERNATIONALE

Centrul pentru Studii de Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (IDC)
este o entitate academică de cercetare ştiinţifică, învăţământ şi expertiză, cu vocaţie internaţională şi interdisciplinară, ce îşi propune să stimuleze şi să dezvolte cercetarea, inovaţia şi procesele de transmitere a cunoaşterii în domeniul studiilor internaţionale, definite în sens larg ca domeniu interdisciplinar ce investighează interacţiunea socială din perspectivă internaţională. Înfiinţat în 2009 ca program pilot de pregătire complementară și platformă de dialog între mediul academic și cel profesional în domeniul relaţiilor internaţionale, programul Profesionişti în Relaţii Internaționale şi Studii Europene (ProRISE) a constituit nucleul ce a dus la formarea IDC în 2013 şi îşi continuă activitatea în cadrul acestuia.

The Centre for International Cooperation and Development Studies (IDC) is an academic research, teaching and know-how unit, with interdisciplinary and international vocation, that aims to stimulate and develop research, innovation and knowledge transfer in international studies, largely defined as an interdisciplinary field that explores social interaction from an international perspective. Established in 2009 as pilot program of alternative training and dialog platform between academics and professionals in international relations, the program Professionals in International Relations and European Studies (ProRISE) was at the core of IDC’s creation in 2013 and contiues its activity within this centre. 


CENTRUL EUROPEAN DE CERCETARE PENTRU ANALIZA ŞI MODELAREA CULTURII POLITICE (EPCAM) 
EUROPEAN RESEARCH CENTRE FOR POLITICAL CULTURE ANALYSIS AND MODELLING 
CENTRE EUROPÉEN DE RECHERCHE POUR L'ANALYSE ET LA MODÉLISATION DE LA CULTURE POLITIQUE

epcam@fspub.unibuc.ro

Centrul European de Cercetare, Analiză şi Modelare a Culturii Politice (EPCAM) este o entitate academică de cercetare ştiinţifică, învăţământ şi expertiză, cu vocaţie europeană şi interdisciplinară, ce are ca misiune analiza şi modelarea atitudinilor politice faţă de democraţie în contextul fenomenelor de migraţie, terorism şi corupţie din Europa, analiza şi modelarea culturilor politice europene, precum şi analiza şi modelarea regimurilor post-comuniste est-europene aflate fie în procese de tranziţie către democraţie, fie de consolidare a democraţiei. Construcţie instituţională anticipată de formarea în 2012 a Grupului Est-European de Cercetare a Atitudinilor şi Mentalităţilor Politice (EPAM), Centrul European de Cercetare, Analiză şi Modelare a Culturii Politice s-a născut din dorinţa membrilor săi fondatori – profesori şi cercetători din România şi din mai multe universităţi europene – de a pune bazele primei structuri academice instituţionale pan-europene de cercetare interdisciplinară pentru modelarea culturilor politice europene.

The European Research Centre for Political Culture Analysis and Modelling (EPCAM) is an academic research, teaching and know-how unit, with European and interdisciplinary vocation, which aims at analyzing and modelling the political attitudes toward democracy in the context of migration, terrorism and corruption phenomena in Europe, analyzing and modelling the European political cultures, as well as analyzing and modelling the Eastern European post-communist regimes facing the difficult processes of transition to democracy or democratic consolidation. As an institutional-building action anticipated by the foundation in 2012 of the Eastern-European Research Group on Political Attitudes and Mentalities (EPAM), the European Research Centre for Political Culture Analysis and Modelling has been born from the desire of its founding members – professors and researchers from Romania and from several European universities – to create the first pan-European academic research institutional structure for the modelling of European political cultures.

Le Centre Européen pour la Recherche, l'Analyse et la Modélisation de la Culture Politique (EPCAM) est une entité universitaire de recherche, d'enseignement et d'expertise, à vocation européenne et interdisciplinaire, qui se donne pour mission l'analyse et la formation des attitudes politiques à la démocratie dans le contexte des phénomènes de migration, terrorisme et corruption en Europe, l'analyse et la modélisation des cultures politiques européennes, ainsi que l'analyse et de modélisation des régimes politiques post-communistes des pays d'Europe Orientale subissant des processus de transition vers la démocratie ou de consolidation démocratique. Renforcée par la formation au début de 2012 du Groupe d'Europe Orientale pour la Recherche sur l'Attitudes et Mentalité Politiques (EPAM), le Centre Européen de Recherche pour l'Analyse et la Modélisation de la Culture Politique est née de la volonté de ses membres fondateurs - des professeurs et des chercheurs de la Roumanie et de plusieurs universités européennes - de mettre en place une première structure universitaire de recherche interdisciplinaire pan-européenne pour la modélisation des cultures politiques européennes.


CENTRUL INTERDISCIPLINAR DE CERCETARE ARTE, POLITICI, MEMORIE, SOCIETATE
INTERDISCIPLINARY RESEARCH CENTRE ON POLITICS, ARTS, MEMORY AND SOCIETY

polart@fspub.unibuc.ro

Creat în 2019, Centrul interdisciplinar de cercetare Arte, Politici, Memorie, Societate (PolArt) susține, promovează și conduce proiecte de cercetare inter-disciplinară, multi-disciplinară pe tema relației dintre artă, politici, memorie și societate în diferite regiuni ale lumii. Plasat la întâlnirea dintre științe politice, relații internaționale, sociologie, istoria ideilor, istoria artei și antropologie culturală, acest centru de cercetare susține proiecte de investigație interesate de reprezentarea puterii politice, precum și de contestarea puterii politice prin reprezentări artistice. Analiza formelor de memorie culturală reprezintă un alt subiect central de analiză al PolArt.

Created in 2019, the Interdisciplinary Center for Research on Arts, Politics, Memory and Society (PolArt) supports, promotes and conducts interdisciplinary and multidisciplinary research on the relationship between the arts, politics, memory and society in different regions of the world. At the encounter of political science, sociology, history of ideas, art history, and cultural anthropology, this research center welcomes projects of research that deal with the representation of political power, as well as to the unsettling of political power by artistic representations.