MANAGEMENTUL CERCETĂRII
RESEARCH MANAGEMENT
GESTION DE LA RECHERCHE

ECHIPA / TEAM / EQUIPE 
Conf.univ.Dr. Ionela BĂLUŢĂ, Lect.univ. Dr. Gabriel SEBE, Lect.univ.Dr. Anca DOHOTARIU, Lect.univ.Dr. Claudiu TUFIŞ, Asist.univ.Dr. Irina MATEI, Asist.univ.Drd. Cosmin Ştefan DOGARU

ROMÂNĂ

Constituită în anul 2012, echipa de management al cercetării îşi propune sprijinirea şi dezvoltarea cercetării în cadrul FSPUB prin următoarele activităţi:
 • constituirea unei BAZE DE DATE, actualizată periodic, care reunește principalele axe şi programe de finanţare a cercetării şi a programelor de studii universitare, atât la nivel naţional cât şi la nivel internaţional; 
 • constituirea unor dosare cu ghidurile şi fişele sintetice ale principalelor axe de finanţare;
 • susţinerea cadrelor didactice ale FSPUB în elaborarea unor proiecte de cercetare colectivă; 
 • sprijinirea revistelor facultăţii în vederea indexarii în baze de date internaţionale; 
 • oferirea sprijinului organizatoric pentru conferinţe ale cadrelor didactice ale FSPUB; 
 • crearea unui Anuar al studenţilor FSPUB, care încurajează publicarea cercetărilor studenţilor;
 • dezvoltarea bazei de date Alumni şi efectuarea unor cercetări regulate privind opţiunile de formare şi de carieră ale studenţilor/ absolvenţilor FSPUB

.
ENGLISH

Established in 2012, the research management team aims to support and develop research at FSPUB, through the following activities:
 • developing a regularly updated DATABASE that provides information on major funding opportunities for research and study programs, at both national and international level; 
 • building and updating information kits of guidelines and fact sheets for the major funding programs; 
 • supporting the FSPUB professors in the development of collective research projects; 
 • supporting the faculty's journals for indexing in international databases; 
 • providing organizational support for conferences organized by FSPUB professors; 
 • creating an Annual Review of the FSPUB students, in order to promote the publication of the FSPUB students’ research; 
 • developing an Alumni-database and conducting regular research on the training and career options of the FSPUB students/graduates.
FRANÇAIS

Créée en 2012, l’équipe du management de la recherche s’est donné pour objectif principal le soutien et le développement de la recherche dans le cadre de la FSPUB, à travers les activités suivantes:
 • développer une BASE DE DONNÉES actualisée, avec les principaux programmes de finnancement de la recherche et des études universitaires, à niveau national et international;
 • créer des dossiers informatifs avec des guides et des fiches synthétiques des principaux programmes de finnancement; 
 • accompagner les enseignants-chercheurs de la FSPUB dans l’élaboration de projets collectifs de recherche; 
 • appuyer les revues de la faculté afin de les intégrer dans plusieurs bases de données internationales; 
 • soutenir et assister l’organisation des conférences par les enseignants-chercheurs de la FSPUB; 
 • créer un Annuaire des étudiants de la FSPUB pour la publication des recherches menées par les étudiants. 
 • développer une base de données Alumni et dérouler des recherches périodiques au sujet des options de formation et de carrière des étudiants/anciens étudiants de la FSPUB.