PROIECTE DE CERCETARE ÎN DERULARE
ONGOING RESEARCH PROJECTS
PROJETS DE RECHERCHE EN COURS

Proiecte finanţate derulate prin centrele de cercetare ale FSPUB / Financed projects implemented through the FSPUB research centres / Projets de recherche déroulés dans les centres de recherche de la FSPUB*

From the ”state artist” to the artist dependent on the state: The Union of Visual Artists (of Romania) (1950-2010) - the Bucharest branch / De la ”artistul de stat” la artistul dependent de stat: Uniunea Artiștilor Plastici (din România) (1950-2010) – filiala București

$: 550 000 RON / cca. 122 000 EUR (UEFISCDI: PN-II-RU-TE- 2014-4-0243, 01/10/2015 - 30/09/2017)

EN: The project proposes to write a monographic study of the Union of Visual Artists of Romania (UAP) in the period 1950-2010 in the absence of a landmark study of one of the most important communist and postcommunist organizations that administers, controls and represents visual artists. The period of analysis includes both the communist regime, as well as the first 20 years of the democratic regime (1950-2010) so as to be able to capture in detail the transformation it suffered as a consequence. The project advances an analysis at several levels of this organization: an institutional sociologic approach, an analysis in terms of members and leading teams (elites), a research of the legal statutes that UAP went through and the definition of the artist, the relation with the communist and democratic state through a case study – that of producer of public monuments in Bucharest. The analysis of the relation with the Romanian state will include several types of interactions between the state and the artists through the investigation of archive documents unexploited until now (UAP, CNSAS, ANR, etc.), of interviews with those that governed the UAP and through the use of the methods specific to the analysis of the interdisciplinary field of art and politics. The project will disseminate its results through an international conference, a database with the UAP members, an index of the monuments realized by the UAP in Bucharest, as well as the publication of a monograph of UAP, of a volume including the presentations at the international conference, and a volume with archive unpublished documents.

RO: Proiectul propune crearea unei monografii a Uniunii Artiștilor Plastici din România (în perioada 1950-2010) în absența unui studiu de referință al uneia dintre cele mai importante instituții comuniste și postcomuniste care administrează, controlează, și reprezintă artiștii plastici. Perioada aleasă pentru studiu cuprinde atât regimul comunist, cât și primii 20 de ani ai regimului democratic (1950-2010) pentru a putea surpinde în detaliu transformările suferite de aceasta. Proiectul propune o analiză la mai multe niveluri a acestei organizații: o sociologie instituțională, o analiză în termeni de membri și echipe de conducere, o cercetare a statutelor legale pe care le experimentează UAP și a definiției artistului, a relației cu statul comunist și democratic și prin intermediul unui studiu de caz – cel al executării de monumente de for public în București. Analiza relației cu statul român va include diferitele tipuri de interacțiuni dintre stat și artiști prin intermediul cercetării documentelor de arhive neexploatate până acum (UAP, CNSAS, ANR, etc.), a unor interviuri cu responsabili UAP și prin utilizrea metodelor de analiză specifice câmpului interdisciplinar de artă și politică. Proiectul va disemina rezultatele printr-o conferință internațională, o bază de date cu membrii UAP, un index al monumentelor realizate de UAP București, precum și prin publicarea unei monografii a UAP, a unui volum cu prezentările din cadrul conferinței și a unui volum cu documente inedite de arhivă.


New Actors & Mechanisms of Democratic Accountability in International Development: Reputation Building of ODA Emergent Donors / Noi actori & mecanisme de responsabilizare democratică în dezvoltarea internaţională: Construcţia reputaţiei donatorilor emergenţi de asistenţă oficială

Dr. Luciana Alexandra GHICA (coord.), Drd. Teodora-Maria DAGHIE, Dr. Claudiu TUFIȘ
$: 549 988 RON / cca. 122 000 EUR (UEFISCDI: PN-II-RU-TE- 2014-4-2851, 01/10/2015 - 30/09/2017)

EN: The project aims to contribute to the global academic and policy debate on emergent donors and democratic accountability in international development through (1) the first non-ideological mapping of the donor-recipient space currently covered by emergent donors worldwide and (2) through a pilot study on how reputation affects the mechanisms of democratic accountability for emergent donors. Through big data mining techniques applied to public databases such as those offered by OECD, UNDP and the World Bank, it will first build a map of all emergent donors and their aid target by country and subject. In this way it can create taxonomies that transcend the usual regional or big power logic and provide the first step towards understanding the entire space of those that can claim external accountability from these donors. Then, based on results from the first world analysis of all EU emergent donors conducted previously by the PI and through field research in the three emergent donors from Latin America (Brazil, Chile, Mexico), it tests through quantitative and qualitative data analysis the hypothesis according to which recent democratic countries are more likely to be perceived as partners in development aid principal-agent relations. Mai multe detalii.

RO: Proiectul de faţă îşi propune să contribuie la dezbaterea globală academică şi de politici publice despre responsabilizare democratică şi donatori emergenţi (1) prin realizarea primei cartografieri non-ideologice a spaţiului donator-recipient acoperit actualmente de donatorii emergenţi din toată lumea, precum şi (2) printr-un studiu pilot privind modul în care reputaţia afectează mecanismele de responsabilizare democratică ale donatorilor emergenţi. Prin metode de investigare a datelor de mari dimensiuni („big data”) disponibile public în baze deschise precum cele ale OECD, PNUD şi Banca Mondială, proiectul construieşte mai întâi harta tuturor donatorilor emergenţi şi a statelor recipiente, în funcţie de stat şi domeniu de asistenţă. În acest mod pot fi generate taxonomii care transced logica uzuală a grupărilor regionale sau de tip mari puteri şi poate astfel fi făcut un prim pas empiric pentru înţelegerea întregului spaţiu de responsabilizare externă a acestor donatori. Apoi, folosind o parte din rezultatele primei analize existente a tuturor donatorilor emergenţi din UE realizată printr-un proiect anterior al directorului de proiect, şi cu ajutorul investigaţiei de teren în cele trei state donatoare emergente din America Latină (Brazilia, Chile, Mexic), testează prin analiză calitativă şi cantitativă ipoteza conform căreia statele recent democratizate sunt mult mai frecvent percepute ca parteneri în relaţii de tip agent-principal în asistenţa de dezvoltare. More details.Proiecte finanţate derulate de membrii FSPUB / Financed projects implemented by FSPUB researchers / Projets de recherche déroulés par des chercheures de la FSPUB*


A visual tool for the display of the visual representations of the Roma of Romania in the 19th and 20th centuries in the Europeana collections: between stereotypes and truthfulness

Dr. Caterina Preda (coord.)

@ FSPUB
$: Europeana Research Grants Programme 2017 (ianuarie-mai 2018)

EN: This project provides a web platform, which includes the visual representations of the Roma of the Romanian territories as they appear in the Europeana collection in the nineteenth and twentieth centuries’ depictions. This web-platform will be used as a didactic tool in the classroom, in high school and university level courses. The research investigates the ways in which the stereotypical repetitive representations of the Roma help explain the current underprivileged situation of this community in Europe and in Romania in particular. The project argues for a more balanced and comprehensive understanding of a largely unknown history by using visual representations taken from the archives of the libraries, which are included in the Europeana collections. The web platform uses several categories and by this classification, helps bring forward the visual mechanisms that have helped consolidate the images of the 'romantic', 'exotic', 'other'. 

https://pro.europeana.eu/post/these-are-the-winners-of-the-europeana-research-grants-programme-2017


Comparer la „corruption” politique aujourd’hui dans les nouvelles démocraties// Compararea ‘corupției’ politise astăzi în noile democrații (CCPND) 

Alexandra Iancu (coord.) 

@ Universitatea din Bucuresti, CEREFREA (Alexandra Iancu, Silvia Marton, Andrei Sorescu, Alexandra Oprea) & Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse, Centre Norbert Elias (CNRS, Frederic Monier) & Noua Universitate Bulgară (NUB, Petia Gueorguieva) 
$: cca. 141000 Roni/ 31789 EUR (Proiect, finanțat de AUF – IFA, 2016- 1 decembrie 2017) 

EN: Institutional transfers, Europeanization, the quasi-global rhetoric of depoliticization of politics (e.g. the fight for transparency, the technocratic ideal, or the development of autonomous authorities) contribute to the normative convergence in the definition of political representation and of abuses of power. In contrast, regional particularities in East Central Europe mostly target the micro-technics of power and strategies of colonization of state assets (van Biezen, 2004; Morlino, 2005; van Biezen & Kopecký, 2006, 2014; Mair et al., 2011). In these cases, “corruption” is often cited as a major factor in the delays, in the development or in building the rule of law. The project focuses on the sources and forms of exposing corruption across the new democracies. We consider as an operational concept that "corruption" refers to a set of critical judgments, made by contemporaries, on techniques of influence and interest that are believed to be contrary to the public interest (Dard, Engels, Fahrmeir and Monier, 2014). The project explores the new vocabularies of integrity as major sources of political polarization in the region. 

Pentru mai multe detalii: http://www.villanoel.ro/ccpnd


Cultural Opposition: Understanding the Cultural Heritage of Dissent in the Former Socialist Countries /
"Opoziția culturală" – Asumarea moştenirii culturale a disidenței din fostele țări socialiste

@ Centrul de Cercetări Umaniste al Academiei Maghiare de Științe, Budapesta / The Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences, Budapest (MTA BTK)  (coord.); in Romania: Institutul de Cercetare al Universitatii din Bucuresti / The Research Institute of the University of Bucharest (ICUB)
@ FSPUB: Dr. Cristina PETRESCU (coord. Romania) 
$: 2 484 918 EUR din care/of which 176 525 EUR @Universitatea din Bucuresti (Horizon2020 Research & Innovation: H2020-REFLECTIVE-2014-2015/H2020-REFLECTIVE-SOCIETY-2015, 01/02/2016-31/01/2019)

EN: Culture in Eastern Europe before 1989 meant more than socialist realism and dull propaganda art. An alternative cultural scene flourished despite the controls of socialist regimes, and its diverse practices included non-conformist avant-garde art, civic initiatives for unofficial education and publication, underground punk and rock bands, alternative ways of life and even novel religious practices. COURAGE (“Cultural Opposition –Understanding the CultuRal HeritAGE of Dissent in the Former Socialist Countries”) is the first international research project that tackles this rich and colourful legacy of cultural opposition in the former socialist countries of Eastern Europe by exploring and comparing collections on cultural opposition. COURAGE is a three-year international research project funded by Horizon 2020, the EU Framework Programme for Research and Innovation. The project will create the first digital database of both online and offline private and public collections in Europe which testify to the survival of various forms of cultural opposition in the former socialist countries; these collections cover a period from the rise of communist regimes in the region to the fall of the Iron Curtain. COURAGE will further a more nuanced understanding of how these collections work, what functions they serve in their respective societies, and how they represent their holdings and findings to the national and international public. In so doing, the project will help us recognize and acknowledge forms of dissent and preserve these as part of our common European heritage. More details

RO: COURAGE este un proiect de cercetare internațional cu durata de trei ani, susținut financiar de Uniunea Europeană prin acordul de finanțare nr. 692919 din cadrul programului Horizon 2020 Research & Innovation. Proiectul ȋşi propune să creeze prima bază digitală de date, care să cuprindă urmele materiale şi digitale ale diverselor tipuri de “opoziție culturală” din timpul regimurilor comuniste din Europa Centrală şi de Est. Acest proiect deschide noi orizonturi ȋn două moduri fundamentale. În primul rând, va realiza un registru electronic cu ajutorul căruia vor fi aduse laolaltă date despre colecții risipite ȋn ȋntreaga Europă. Mai precis, proiectul va descoperi şi include ȋn baza de date colecții, fie publice, fie private, fie online, fie offline, care au conservat dovezi ale existenței unor forme de gândire şi acțiune independente față de viziunea oficială a statului partid, materializate ȋn diverse forme de artă şi cultură. În al doilea rând, proiectul va analiza constituirea şi evoluția acestor colecții ȋn contextele sociale, politice şi culturale, care au dus la naşterea şi conservarea acestora, ȋnaninte şi după 1989. Astfel, proiectul nu se va limita la identificarea şi compararea diverselor tipuri de “opoziție culturală,” ci va evidenția moştenirea democratică a acestora şi va recomanda modurile ȋn care poate fi valorificată la nivel local, național, regional şi european această moştenire. Principalul grup-țintă al proiectului este format din personalul de specialitate al colecțiilor publice şi din posesorii de colecții private. COURAGE va face aceste colecții vizibile şi ușor accesibile publicului larg internațional, va contribui la constituirea de rețele profesionale şi informale ȋntre aceste colecții, precum şi la ȋmbunătățirea capacității lor de a accesa finanțări externe. Al doilea grup-țintă îl reprezintă comunitatea globală a oamenilor de știință și a profesorilor. Pentru ei, baza de date online va servi atât ca suport educațional, cât și ca o cale de acces spre viitoare cercetări. Al treilea grup-țintă este tânăra generație, căreia proiectul şi-a propus să-i transmită memoria “opoziției culturale” la regimurile nedemocratice de dinainte de 1989. Ȋn sfârşit, al patrulea grup-țintă include factorii de decizie politică de la Comisia Europeană și de la alte instituții relevante, europene sau naționale. Pentru acest important grup-țintă, COURAGE va produce o serie de recomandări de politici privind utilizarea colecțiilor în cercetare și educație la nivel local, național, regional şi european, inclusiv ȋn privința expoziției permanente a viitoarei House of European History, Bruxelles. Pentru a atinge un public larg, COURAGE va folosi o gamă de mijloace inovatoare de diseminare. Aceste mijloace vor include publicații academice, ghiduri de utilizare a colecțiilor, manuale, rapoarte de țară, un repertoriu digital, resurse educaționale online, evenimente publice (expoziții itinerante și online, festivaluri de film) și un portal web. Mai multe detalii.

Ecole thématique "Processus de patrimonialisation : les usages et la „muséification“ du passé en lien avec la (re)construction nationale"

Dr. Monica HEINTZ (UMR 7186 LESC), Dr. Damiana OTOIU (coord.)
@ Université Paris Ouest-Nanterre La Défense, UMR 7220 - Institut des Sciences sociales du Politique si UMR 7186 LESC - Laboratoire d’ethnologie et de sociologie comparative
$: La Maison Archéologie & Ethnologie, René-Ginouvès, CNRS/ Universités Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Paris Nanterre.

FR: Les processus de patrimonialisation et la revendication d’un héritage dans le cadre d’une (re)construction nationale sont des phénomènes complexes dans une période de transition historique, tant par les enjeux mobilisés que par la fragilité du contexte politique dans lequel ils se développent. Pour les comprendre, il faut mobiliser des savoirs en histoire, anthropologie, archéologie, sciences politiques, histoire de l’art, muséographie. Leur décryptage nécessite donc une collaboration interdisciplinaire, qui n’est que rarement possible dans le cadre institutionnel existant dans le domaine de la recherche, construit autour des disciplines distinctes. Ainsi, le but principal de ce projet est de créer un espace de formation aux pratiques de recherche collaborative pour des doctorants et d’échange interdisciplinaire entre des chercheurs travaillant sur les processus de patrimonialisation, les usages et la « muséification » du passé en lien avec la construction nationale. Le projet s’intéresse principalement à des contextes historiques (postcolonial et post-conflit) dont les enjeux soutiennent les processus de (re)constructions nationales.L’école thématique prendra la forme d’une formation à la recherche en sciences sociales (histoire, anthropologie, archéologie, sciences politiques, histoire de l’art, muséographie) et sera organisée à Istanbul, à l’Institut Français d’Etudes Anatoliennes (juillet 2016) et au Cap (juillet 2017). Douze doctorants des universités partenaires, ainsi que d’autres universités (sélectionnés suite à un appel à candidatures), participeront à chacune de ces sessions. Pour en savoir plus

 

Museums and Controversial Collections. Politics and Policies of Heritage-Making in Post-colonial and Post-socialist Contexts / Muzee și colecții controversate. Politica și politici patrimoniale în context postcolonial și post-socialist 

Dr. Damiana OȚOIU (coord.)
Colegiul Noua Europă, București
$: 541 110 RON / cca. 120 000 EUR (UEFISCDI: PN-II-RU-TE- 2014-4-2386, 01/10/2015 - 30/11/2017)

EN: Conceived in relation to a wider field of scholarship that has in the last decades interrogated the role of museums in a postcolonial and postsocialist context, the project’s main premise is to consider museums as loci of memory and heritage, but also as fundamentally political places, where the relationships between the past, the present, and the future of a society are forged. It aims to consider a series of topical questions to current museum practice: What is the relationship between the postcolonial-era museum and the “source” communities of the objects exposed? How do/ can post-colonial museums deal with the legacy of the colonial past? What interactions exist between the colonial archives and current artistic practices? Moreover, the research will adopt and develop the abundant post-colonial analysis of museums to the research context of problematic museum collections in Eastern Europe. How can post-colonial studies help understand museums in the post cold-war era? Can similar practices be observed in these museums as they deal with very different, difficult pasts? The aim of the group is to open the possibility of a comparison between the case studies undertaken by each of the six members of the team, including the two associated doctoral students. Studies already concern the Museum of the Romanian Peasant in Bucharest, the Museum of Ethnography in Stockholm, the Staatliche Museen in Berlin, the British Museum in London, the Quai Branly Museum in Paris, the Royal Museum for Central Africa in Tervuren, the Institute of the National Museums of Congo in Kinshasa, the Iziko Museums of South Africa, and several national and international networks and associations of museum professionals.


Musées et héritages coloniaux : relectures contemporaines des collections

Dr. Damiana OȚOIU (cercetator)
@ le Département de sciences sociales de l’École normale supérieure, le Centre Maurice Halbwachs, CMH (CNRS, École des Hautes Etudes en Sciences Sociales de Paris, ENS/ PSL Research University);
$: L'Initiative de Recherches Interdisciplinaires Stratégique (IRIS) "Création cognition, société", Paris Sciences et Lettres (2018 - 2019)

FR: Le renouvellement du regard sur les collections constituées pendant la période coloniale sur le continent africain a profondément bouleversé la vision du musée, en interrogeant l’institution dans son fonctionnement, en lien avec l’émergence d’une ethnographie du musée. L’examen des reconfigurations structurelles se déroulant dans les musées conservant des collections extra-européennes offre également un terrain pour l’écriture d’une histoire connectée de la patrimonialisation. Dans le cadre du projet «Musées et héritages coloniaux : relectures contemporaines des collections », un réseau interdisciplinaire de chercheurs examine l’impact de ces mutations sur le paysage muséal en Europe et en Afrique. Cette étude transnationale s’intéresse aux processus de patrimonialisation des objets et aux enjeux contemporains dont le passé colonial est investi aujourd’hui dans le champ des pratiques sociales, scientifiques, muséales et artistiques.


France et Allemagne face aux héritages coloniaux : relectures contemporaines des collections de musée

Dr. Damiana OȚOIU (cercetator)
@ Centre Maurice Halbwachs, CMH (CNRS, École des Hautes Etudes en Sciences Sociales de Paris, ENS/ PSL Research University)
$: Le Centre Interdisciplinaire d’Études et de Recherches sur l’Allemagne (CIERA) (noiembrie 2017 - iunie 2019)

FR: De l'ouverture en 2006 à Paris du Musée du Quai Branly à celle, prévue en 2019, du Humboldt Forum à Berlin, le paysage des musées des deux capitales a été recomposé – déplaçant des fonds, réattribuant des bâtiments et rebaptisant des catégories d'objets. Notre projet cherche à aller au-delà de la question politique et des contestations associées à ces grands équipements culturels pour examiner leur impact sur le paysage muséal des deux villes, plus précisément sur l'ensemble des pratiques et des discours portant sur les « héritages coloniaux » en plaçant l'accent sur la pluralité des collections en provenance du continent africain. Il s'agit de considérer non seulement les musées « ethnographiques » ou « post-ethnographiques », comme le Musée du Quai Branly, le Musée de l’Homme ou les musées de Dahlem, mais aussi les musées a priori moins concernés, que ce soit le musée de l'armée à Paris ou le musée d'histoire naturelle à Berlin. En effet, ces reconfigurations des collections extra-européennes ont transformé les recherches sur les musées, tant du point de vue de l'enquête historique sur les collections et de l'intérêt croissant pour les questions de provenance (à ce jour plus marqué en Allemagne qu'en France) que d’une prise en compte de l'ethnographie du musée comme une façon nouvelle d'interroger l'institution depuis l'intérieur. Il s'agit d'éviter une simple mise en parallèle de deux cas, grâce à une étude transnationale des musées qui interroge les enjeux contemporains des héritages coloniaux comme un phénomène partagé même s’il prend des formes spécifiques à chaque nation. 

Les principales institutions associées au projet sont : le Département de sciences sociales de l’École normale supérieure, associé au Centre Maurice Halbwachs, CMH (CNRS, École des Hautes Etudes en Sciences Sociales de Paris, ENS/ PSL Research University); la Humboldt-Universität zu Berlin (The Centre for Anthropological Research on Museums and Heritage, CARMAH dans le cadre du projet "Making Differences in Berlin: Transforming Museum and Heritage in the 21st Century" financé par la fondation Alexander von Humboldt) ; la Freie Universität Berlin (Peter Szondi-Institut für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft); le Département d'histoire de l'art de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne; le Haus der Kulturen der Welt (Berlin), le Département d’Arts plastiques de l’Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis et l’axe de recherche « Processus de patrimonialisation, usages et mises en musée du passé » du Centre Régional Francophone de Recherches Avancées en Sciences Sociales, Bucarest.


Glissements de terrains. Les collections muséales réinvesties par le champ de l’art contemporain

Dr. Damiana OȚOIU (cercetator)
@ Université Paris 8, "Esthétique, Pratique et Histoire des Arts"
$: La ComUE Université Paris Lumières (ianuarie 2017 - decembrie 2018)

FR: Ce projet de recherche analyse les liens qui se développent depuis les années soixante entre l’art et les productions d’épistémès en se déployant sur le terrain des pratiques artistiques. Il étudie les processus de réinvestissement par l’art contemporain des collections muséales constituées à l’époque coloniale et l’impact de ces gestes sur l’aperception du passé. Le « lieu du crime », pour reprendre une expression de Krzysztof Pomian, est celui des musées d’art non-européen et d’anthropologie qui conservent, analysent et/ou exposent des collections de photographies, des sources écrites, des films, des artefacts et des collections d’anthropologie physique (restes humains, moulages en plâtre) dont il s’agit de renouveler l’analyse aujourd’hui.
Le projet du Pavillon belge, Personne et les autres (Vincent Meessen, 2015), présenté lors de la biennale de Venise, constitue un exemple paradigmatique des liens qui se tissent désormais entre les pratiques artistiques contemporaines et les recherches en sciences humaines et sociales. Le dispositif développé dans ce cadre a permis de déjouer la logique promotionnelle inhérente aux pavillons nationaux et de réinscrire un moment de l’histoire de l’art dans son horizon colonial. Cette mise en tension entre l’art et le savoir anthropologique n’intègre pas seulement les galeries d’art contemporain ou les expositions temporaires, mais également les anciens musées anthropologiques métamorphosés en musées « des cultures du monde » (Suède) ou « du dialogue des cultures » (France). Depuis la fin des années 1990, un nombre croissant de projets muséographiques et d’expositions questionnent et brouillent les catégories de musées dédiés aux collections formées dans des contextes coloniaux, que ce soit dans les métropoles ou dans les colonies elles-mêmes (Taffin et al. 2000, Philips, 2007, Bouttiaux, 2007). Ces reconfigurations se situent entre la tentation de la table rase et le jeu d’une déconstruction réflexive.
Pour étudier ces topo-graphies contemporaines des collections muséales qui remontent à l’époque coloniale, les membres de l’équipe de recherche effectuent du terrain en Afrique subsaharienne (en Afrique du Sud, en RDCongo, au Cameroun, au Bénin et au Ghana) et en Europe (France, Allemagne, Belgique, Autriche, Grande Bretagne, Suède). Issus d’horizons disciplinaires distincts comme l’esthétique, la science politique, l’anthropologie et l’histoire de l’art, les six chercheurs pratiquent tous une ethnographie multi-située des pratiques muséales.

The Criminalization of Dictatorial Pasts in Europe and Latin America in Global Perspective

Dr. Damiana OȚOIU (cercetator)
@ University of Exeter & Institut des Sciences Sociales du Politique, Paris
$:The Cluster of Excellence LABEX "Pasts in the Presents" (Franta) and the Arts and Humanities Research Council – "Care for the Future" (UK) (2016-2018)

EN: This project analyses the criminalization of dictatorial pasts in Europe and Latin America since 1945. It considers how justice and historical narratives are produced across multiple professions, networks and spaces; and way they ideas and practices of dealing with the past have traveled across and between regions, and on a global scale.

Combining political sociology and global history, and bringing together a large team of experts, we are able to develop an original perspective in three main areas. First, the project expands the concept of criminalization, ordinarily restricted to the framework of criminal justice. In contrast to a narrow approach focusing on trials, it analyses how the label of “crime” is constructed in various socio-professionals fields for discrediting ousted dictatorial regimes. Trials are at the core of our research in order to show how the judicialisation of the past both draws upon, and influences, three other interconnected social spaces where discourses about dictatorships are produced: historiography, victims’ activism and heritage. Second, while focusing on processes that have arisen during the “third wave of democratization”, the project analyses them in a longer-term perspective, addressing the way they have been influenced by forms of justice and memory that emerged in the aftermath of World War II. Finally, our team will examine the configuration of actors who generate narratives about the dictatorial past in order to assess the transnational circulation of norms,repertoires of collective action and institutional measures adopted to deal with the dictatorial regimes. This approach will allow us to reflect on the entanglements and mutual influences between Europe and Latin America, while at the same time situating them in the global dynamics of the judicialisation of the past.

Heads of State (Princes, Kings and Presidents) and the Authoritarian Dynamic of Political Power in Romanian Constitutional History

Bogdan Iancu (cercetător)
@ Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu
$: Cod PN-III-P4-ID-PCE-2016-0013, finanțare de la bugetul de stat (UEFISCDI) (Septembrie 2017-2019)

EN: The proposal aims to analyse the role played, since the 14th century until the present, by the Romanian heads of state (princes, kings and presidents) in the constitutional systems of the Romanian state(s). This theme is considerably actual, considering the vivid and continuous political and scientific debate around the constitutional and political role that the Romanian president is expected to play and is actually playing in the Romanian system of government. This scientific endeavor is unique in the legal-historical and political science fields of research, due to its particular objectives and methodological tools and due to the unprecedented and ambitious dimension of the synthesis to be undertaken. The project will seek to explore two scientific hypotheses: (1) from the legal/constitutional point of view, the Romanian head of state was always the central institution of the Romanian constitutional architecture; (2) from the political point of view, Romanian constitutional life has been characterised by a constant personalisation of the political power and different degrees of authoritarianism manifested by extant the head of state (whether prince, king, or president). Having in mind the scientific aims and objectives, the methodology will be complex, innovative and interdisciplinary. The research team comprises comparative and Romanian public law scholars and historians (of political institutions) who will use their own methodological expertise. Thus, the constitutional archaeology, the diverse methodological challenges of contemporary comparative law, like legal-cultural contextualization, ‘law as culture, ‘law in action’, the legal transplant theory, along with the particular techniques to measure the legislative and executive powers of the head of state will be considered. The resulting synthesis will not only reassess the whole knowledge in the field, but also it will have explanatory and projective impact as regards the present and future dynamic of the Romanian semi-presidential system.