PROIECTE DE CERCETARE ÎN DERULARE
ONGOING RESEARCH PROJECTS
PROJETS DE RECHERCHE EN COURS

Proiecte finanţate derulate prin centrele de cercetare ale FSPUB / Financed projects implemented through the FSPUB research centres / Projets de recherche déroulés dans les centres de recherche de la FSPUB*

From the ”state artist” to the artist dependent on the state: The Union of Visual Artists (of Romania) (1950-2010) - the Bucharest branch / De la ”artistul de stat” la artistul dependent de stat: Uniunea Artiștilor Plastici (din România) (1950-2010) – filiala București

$: 550 000 RON / cca. 122 000 EUR (UEFISCDI: PN-II-RU-TE- 2014-4-0243, 01/10/2015 - 30/09/2017)

EN: The project proposes to write a monographic study of the Union of Visual Artists of Romania (UAP) in the period 1950-2010 in the absence of a landmark study of one of the most important communist and postcommunist organizations that administers, controls and represents visual artists. The period of analysis includes both the communist regime, as well as the first 20 years of the democratic regime (1950-2010) so as to be able to capture in detail the transformation it suffered as a consequence. The project advances an analysis at several levels of this organization: an institutional sociologic approach, an analysis in terms of members and leading teams (elites), a research of the legal statutes that UAP went through and the definition of the artist, the relation with the communist and democratic state through a case study – that of producer of public monuments in Bucharest. The analysis of the relation with the Romanian state will include several types of interactions between the state and the artists through the investigation of archive documents unexploited until now (UAP, CNSAS, ANR, etc.), of interviews with those that governed the UAP and through the use of the methods specific to the analysis of the interdisciplinary field of art and politics. The project will disseminate its results through an international conference, a database with the UAP members, an index of the monuments realized by the UAP in Bucharest, as well as the publication of a monograph of UAP, of a volume including the presentations at the international conference, and a volume with archive unpublished documents.

RO: Proiectul propune crearea unei monografii a Uniunii Artiștilor Plastici din România (în perioada 1950-2010) în absența unui studiu de referință al uneia dintre cele mai importante instituții comuniste și postcomuniste care administrează, controlează, și reprezintă artiștii plastici. Perioada aleasă pentru studiu cuprinde atât regimul comunist, cât și primii 20 de ani ai regimului democratic (1950-2010) pentru a putea surpinde în detaliu transformările suferite de aceasta. Proiectul propune o analiză la mai multe niveluri a acestei organizații: o sociologie instituțională, o analiză în termeni de membri și echipe de conducere, o cercetare a statutelor legale pe care le experimentează UAP și a definiției artistului, a relației cu statul comunist și democratic și prin intermediul unui studiu de caz – cel al executării de monumente de for public în București. Analiza relației cu statul român va include diferitele tipuri de interacțiuni dintre stat și artiști prin intermediul cercetării documentelor de arhive neexploatate până acum (UAP, CNSAS, ANR, etc.), a unor interviuri cu responsabili UAP și prin utilizrea metodelor de analiză specifice câmpului interdisciplinar de artă și politică. Proiectul va disemina rezultatele printr-o conferință internațională, o bază de date cu membrii UAP, un index al monumentelor realizate de UAP București, precum și prin publicarea unei monografii a UAP, a unui volum cu prezentările din cadrul conferinței și a unui volum cu documente inedite de arhivă.


New Actors & Mechanisms of Democratic Accountability in International Development: Reputation Building of ODA Emergent Donors / Noi actori & mecanisme de responsabilizare democratică în dezvoltarea internaţională: Construcţia reputaţiei donatorilor emergenţi de asistenţă oficială

Dr. Luciana Alexandra GHICA (coord.), Drd. Teodora-Maria DAGHIE, Dr. Claudiu TUFIȘ
$: 549 988 RON / cca. 122 000 EUR (UEFISCDI: PN-II-RU-TE- 2014-4-2851, 01/10/2015 - 30/09/2017)

EN: The project aims to contribute to the global academic and policy debate on emergent donors and democratic accountability in international development through (1) the first non-ideological mapping of the donor-recipient space currently covered by emergent donors worldwide and (2) through a pilot study on how reputation affects the mechanisms of democratic accountability for emergent donors. Through big data mining techniques applied to public databases such as those offered by OECD, UNDP and the World Bank, it will first build a map of all emergent donors and their aid target by country and subject. In this way it can create taxonomies that transcend the usual regional or big power logic and provide the first step towards understanding the entire space of those that can claim external accountability from these donors. Then, based on results from the first world analysis of all EU emergent donors conducted previously by the PI and through field research in the three emergent donors from Latin America (Brazil, Chile, Mexico), it tests through quantitative and qualitative data analysis the hypothesis according to which recent democratic countries are more likely to be perceived as partners in development aid principal-agent relations. Mai multe detalii.

RO: Proiectul de faţă îşi propune să contribuie la dezbaterea globală academică şi de politici publice despre responsabilizare democratică şi donatori emergenţi (1) prin realizarea primei cartografieri non-ideologice a spaţiului donator-recipient acoperit actualmente de donatorii emergenţi din toată lumea, precum şi (2) printr-un studiu pilot privind modul în care reputaţia afectează mecanismele de responsabilizare democratică ale donatorilor emergenţi. Prin metode de investigare a datelor de mari dimensiuni („big data”) disponibile public în baze deschise precum cele ale OECD, PNUD şi Banca Mondială, proiectul construieşte mai întâi harta tuturor donatorilor emergenţi şi a statelor recipiente, în funcţie de stat şi domeniu de asistenţă. În acest mod pot fi generate taxonomii care transced logica uzuală a grupărilor regionale sau de tip mari puteri şi poate astfel fi făcut un prim pas empiric pentru înţelegerea întregului spaţiu de responsabilizare externă a acestor donatori. Apoi, folosind o parte din rezultatele primei analize existente a tuturor donatorilor emergenţi din UE realizată printr-un proiect anterior al directorului de proiect, şi cu ajutorul investigaţiei de teren în cele trei state donatoare emergente din America Latină (Brazilia, Chile, Mexic), testează prin analiză calitativă şi cantitativă ipoteza conform căreia statele recent democratizate sunt mult mai frecvent percepute ca parteneri în relaţii de tip agent-principal în asistenţa de dezvoltare. More details.Proiecte finanţate derulate de membrii FSPUB / Financed projects implemented by FSPUB researchers / Projets de recherche déroulés par des chercheures de la FSPUB*

Comparer la „corruption” politique aujourd’hui dans les nouvelles démocraties// Compararea ‘corupției’ politise astăzi în noile democrații (CCPND) 

Alexandra Iancu (coord.) 

@ Universitatea din Bucuresti, CEREFREA (Alexandra Iancu, Silvia Marton, Andrei Sorescu, Alexandra Oprea) & Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse, Centre Norbert Elias (CNRS, Frederic Monier) & Noua Universitate Bulgară (NUB, Petia Gueorguieva) 
cca. 141000 Roni/ 31789 EUR (Proiect, finanțat de AUF – IFA, 2016- 1 decembrie 2017) 

EN: Institutional transfers, Europeanization, the quasi-global rhetoric of depoliticization of politics (e.g. the fight for transparency, the technocratic ideal, or the development of autonomous authorities) contribute to the normative convergence in the definition of political representation and of abuses of power. In contrast, regional particularities in East Central Europe mostly target the micro-technics of power and strategies of colonization of state assets (van Biezen, 2004; Morlino, 2005; van Biezen & Kopecký, 2006, 2014; Mair et al., 2011). In these cases, “corruption” is often cited as a major factor in the delays, in the development or in building the rule of law. The project focuses on the sources and forms of exposing corruption across the new democracies. We consider as an operational concept that "corruption" refers to a set of critical judgments, made by contemporaries, on techniques of influence and interest that are believed to be contrary to the public interest (Dard, Engels, Fahrmeir and Monier, 2014). The project explores the new vocabularies of integrity as major sources of political polarization in the region. 

Pentru mai multe detalii: http://www.villanoel.ro/ccpnd


Cultural Opposition: Understanding the Cultural Heritage of Dissent in the Former Socialist Countries /
"Opoziția culturală" – Asumarea moştenirii culturale a disidenței din fostele țări socialiste

@ Centrul de Cercetări Umaniste al Academiei Maghiare de Științe, Budapesta / The Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences, Budapest (MTA BTK)  (coord.); in Romania: Institutul de Cercetare al Universitatii din Bucuresti / The Research Institute of the University of Bucharest (ICUB)
@ FSPUB: Dr. Cristina PETRESCU (coord. Romania) 
$: 2 484 918 EUR din care/of which 176 525 EUR @Universitatea din Bucuresti (Horizon2020 Research & Innovation: H2020-REFLECTIVE-2014-2015/H2020-REFLECTIVE-SOCIETY-2015, 01/02/2016-31/01/2019)

EN: Culture in Eastern Europe before 1989 meant more than socialist realism and dull propaganda art. An alternative cultural scene flourished despite the controls of socialist regimes, and its diverse practices included non-conformist avant-garde art, civic initiatives for unofficial education and publication, underground punk and rock bands, alternative ways of life and even novel religious practices. COURAGE (“Cultural Opposition –Understanding the CultuRal HeritAGE of Dissent in the Former Socialist Countries”) is the first international research project that tackles this rich and colourful legacy of cultural opposition in the former socialist countries of Eastern Europe by exploring and comparing collections on cultural opposition. COURAGE is a three-year international research project funded by Horizon 2020, the EU Framework Programme for Research and Innovation. The project will create the first digital database of both online and offline private and public collections in Europe which testify to the survival of various forms of cultural opposition in the former socialist countries; these collections cover a period from the rise of communist regimes in the region to the fall of the Iron Curtain. COURAGE will further a more nuanced understanding of how these collections work, what functions they serve in their respective societies, and how they represent their holdings and findings to the national and international public. In so doing, the project will help us recognize and acknowledge forms of dissent and preserve these as part of our common European heritage. More details

RO: COURAGE este un proiect de cercetare internațional cu durata de trei ani, susținut financiar de Uniunea Europeană prin acordul de finanțare nr. 692919 din cadrul programului Horizon 2020 Research & Innovation. Proiectul ȋşi propune să creeze prima bază digitală de date, care să cuprindă urmele materiale şi digitale ale diverselor tipuri de “opoziție culturală” din timpul regimurilor comuniste din Europa Centrală şi de Est. Acest proiect deschide noi orizonturi ȋn două moduri fundamentale. În primul rând, va realiza un registru electronic cu ajutorul căruia vor fi aduse laolaltă date despre colecții risipite ȋn ȋntreaga Europă. Mai precis, proiectul va descoperi şi include ȋn baza de date colecții, fie publice, fie private, fie online, fie offline, care au conservat dovezi ale existenței unor forme de gândire şi acțiune independente față de viziunea oficială a statului partid, materializate ȋn diverse forme de artă şi cultură. În al doilea rând, proiectul va analiza constituirea şi evoluția acestor colecții ȋn contextele sociale, politice şi culturale, care au dus la naşterea şi conservarea acestora, ȋnaninte şi după 1989. Astfel, proiectul nu se va limita la identificarea şi compararea diverselor tipuri de “opoziție culturală,” ci va evidenția moştenirea democratică a acestora şi va recomanda modurile ȋn care poate fi valorificată la nivel local, național, regional şi european această moştenire. Principalul grup-țintă al proiectului este format din personalul de specialitate al colecțiilor publice şi din posesorii de colecții private. COURAGE va face aceste colecții vizibile şi ușor accesibile publicului larg internațional, va contribui la constituirea de rețele profesionale şi informale ȋntre aceste colecții, precum şi la ȋmbunătățirea capacității lor de a accesa finanțări externe. Al doilea grup-țintă îl reprezintă comunitatea globală a oamenilor de știință și a profesorilor. Pentru ei, baza de date online va servi atât ca suport educațional, cât și ca o cale de acces spre viitoare cercetări. Al treilea grup-țintă este tânăra generație, căreia proiectul şi-a propus să-i transmită memoria “opoziției culturale” la regimurile nedemocratice de dinainte de 1989. Ȋn sfârşit, al patrulea grup-țintă include factorii de decizie politică de la Comisia Europeană și de la alte instituții relevante, europene sau naționale. Pentru acest important grup-țintă, COURAGE va produce o serie de recomandări de politici privind utilizarea colecțiilor în cercetare și educație la nivel local, național, regional şi european, inclusiv ȋn privința expoziției permanente a viitoarei House of European History, Bruxelles. Pentru a atinge un public larg, COURAGE va folosi o gamă de mijloace inovatoare de diseminare. Aceste mijloace vor include publicații academice, ghiduri de utilizare a colecțiilor, manuale, rapoarte de țară, un repertoriu digital, resurse educaționale online, evenimente publice (expoziții itinerante și online, festivaluri de film) și un portal web. Mai multe detalii.Ecole thématique "Processus de patrimonialisation : les usages et la „muséification“ du passé en lien avec la (re)construction nationale"

Dr. Monica HEINTZ (UMR 7186 LESC), Dr. Damiana OTOIU (coord.)
@ Université Paris Ouest-Nanterre La Défense, UMR 7220 - Institut des Sciences sociales du Politique si UMR 7186 LESC - Laboratoire d’ethnologie et de sociologie comparative
$: La Maison Archéologie & Ethnologie, René-Ginouvès, CNRS/ Universités Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Paris Nanterre.

FR: Les processus de patrimonialisation et la revendication d’un héritage dans le cadre d’une (re)construction nationale sont des phénomènes complexes dans une période de transition historique, tant par les enjeux mobilisés que par la fragilité du contexte politique dans lequel ils se développent. Pour les comprendre, il faut mobiliser des savoirs en histoire, anthropologie, archéologie, sciences politiques, histoire de l’art, muséographie. Leur décryptage nécessite donc une collaboration interdisciplinaire, qui n’est que rarement possible dans le cadre institutionnel existant dans le domaine de la recherche, construit autour des disciplines distinctes. Ainsi, le but principal de ce projet est de créer un espace de formation aux pratiques de recherche collaborative pour des doctorants et d’échange interdisciplinaire entre des chercheurs travaillant sur les processus de patrimonialisation, les usages et la « muséification » du passé en lien avec la construction nationale. Le projet s’intéresse principalement à des contextes historiques (postcolonial et post-conflit) dont les enjeux soutiennent les processus de (re)constructions nationales.L’école thématique prendra la forme d’une formation à la recherche en sciences sociales (histoire, anthropologie, archéologie, sciences politiques, histoire de l’art, muséographie) et sera organisée à Istanbul, à l’Institut Français d’Etudes Anatoliennes (juillet 2016) et au Cap (juillet 2017). Douze doctorants des universités partenaires, ainsi que d’autres universités (sélectionnés suite à un appel à candidatures), participeront à chacune de ces sessions. Pour en savoir plus

 


Museums and Controversial Collections. Politics and Policies of Heritage-Making in Post-colonial and Post-socialist Contexts / Muzee și colecții controversate. Politica și politici patrimoniale în context postcolonial și post-socialist 

Dr. Damiana OȚOIU (coord.)
Colegiul Noua Europă, București
$: 541 110 RON / cca. 120 000 EUR (UEFISCDI: PN-II-RU-TE- 2014-4-2386, 01/10/2015 - 30/09/2017)

EN: Conceived in relation to a wider field of scholarship that has in the last decades interrogated the role of museums in a postcolonial and postsocialist context, the project’s main premise is to consider museums as loci of memory and heritage, but also as fundamentally political places, where the relationships between the past, the present, and the future of a society are forged. It aims to consider a series of topical questions to current museum practice: What is the relationship between the postcolonial-era museum and the “source” communities of the objects exposed? How do/ can post-colonial museums deal with the legacy of the colonial past? What interactions exist between the colonial archives and current artistic practices? Moreover, the research will adopt and develop the abundant post-colonial analysis of museums to the research context of problematic museum collections in Eastern Europe. How can post-colonial studies help understand museums in the post cold-war era? Can similar practices be observed in these museums as they deal with very different, difficult pasts? The aim of the group is to open the possibility of a comparison between the case studies undertaken by each of the six members of the team, including the two associated doctoral students. Studies already concern the Museum of the Romanian Peasant in Bucharest, the Museum of Ethnography in Stockholm, the Staatliche Museen in Berlin, the British Museum in London, the Quai Branly Museum in Paris, the Royal Museum for Central Africa in Tervuren, the Institute of the National Museums of Congo in Kinshasa, the Iziko Museums of South Africa, and several national and international networks and associations of museum professionals.