PROIECTE DE CERCETARE ÎNCHEIATE
COMPLETED RESEARCH PROJECTS
PROJETS DE RECHERCHE FINIS

Proiecte finanţate derulate prin centrele de cercetare ale FSPUB / Financed projects implemented through the FSPUB research centres / Projets de recherche déroulés dans les centres de recherche de la FSPUB*

Assessing the impact of Social Responsibility initiatives and mechanisms on stakeholders and its influence on organisational change 

Dr. Alin STANCU (coord.)
$: 275 440 RON / cca. 65 000 EUR (UEFISCDI: PN-II-RU-PD-2012-3-0443, 1 mai 2013 - 29 oct.2015)


Childminders in Bucharest: a shadowed category between law, employment and social norms / 
Bonele în Bucureşti: o categorie în umbra normelor juridice, profesionale şi sociale

Dr. Ionela BĂLUŢĂ & Dr. Anca DOHOTARIU (coord.)

EN: This research explores the issue of childminders working on the Bucharest black market. Through methodological and conceptual lenses that draw upon interdisciplinary topics such as gender, public policies and the family policy/politics nexus, it aims to identify the mechanisms through which the socio-professional category of childminders tends to be juridcally invisible and legislatively ignored, a fact which may increase the risk of social inequality and discrimination.  

RO: Această cercertare sociologică calitativă explorează problematica bonelor care lucrează pe piaţa neagră în Bucureşti. Pornind de la o abordare interdisciplinară (gen, politici publice şi politici familiale), studiul îşi propune să identifice mecanismele prin care categoria socio-profesională a bonelor tinde să fie mai degrabă invizibilă şi ignorată din punct de vedere juridic şi legislativ, ceea ce poate favoriza riscul de discriminare şi inegalitate socială.


Conflicting memories of the communist past within Romanian state institutions. The impact on the democratization process / Conflictul dintre memoriile concurente ale trecutului comunist din interiorul institutiilor statului român. Impactul asupra procesului de democratizare

$: 69 735 EURO (UEFISCDI: PN-II-RU-PD-2012-3-0399, 1 mai 2013 - 29 oct. 2015)

EN: This research will look at how interactions among and within Romanian state institutions are affected by structural fault lines, which appear due to different and conflicting interpretations of the Communist past. This project will extend the analysis of my PhD research and will target a limited number of nonpartisan institutions that influence the emergence of laws – i.e. the Legislative Council and the Constitutional Court –, as well as those institutions which are, by their very nature, concerned with the problem of the Communist past: the National Council for the Study of the Securitate Archives, the Institute for the Investigation of Communist Crimes and the Memory of the Romanian Exile (IICCMER) and the museums primarily, but not exclusively, those subordinated to the Ministry of Culture. The goal is also to refine a methodological framework for a more extensive and far-reaching investigation, with the objective of analyzing the same phenomenon at the level of all state institutions, including at local level, in order to obtain a cross-country perspective. The most important objective of this research is to determine the impact of these conflicting memories, which are present within state institutions, on the relationship between these institutions and the political parties, and the consequences of this phenomenon on the democratization process. 

From the ”state artist” to the artist dependent on the state: The Union of Visual Artists (of Romania) (1950-2010) - the Bucharest branch / De la ”artistul de stat” la artistul dependent de stat: Uniunea Artiștilor Plastici (din România) (1950-2010) – filiala București

$: 550 000 RON / cca. 122 000 EUR (UEFISCDI: PN-II-RU-TE- 2014-4-0243, 01/10/2015 - 30/09/2017)

EN: The project proposes to write a monographic study of the Union of Visual Artists of Romania (UAP) in the period 1950-2010 in the absence of a landmark study of one of the most important communist and postcommunist organizations that administers, controls and represents visual artists. The period of analysis includes both the communist regime, as well as the first 20 years of the democratic regime (1950-2010) so as to be able to capture in detail the transformation it suffered as a consequence. The project advances an analysis at several levels of this organization: an institutional sociologic approach, an analysis in terms of members and leading teams (elites), a research of the legal statutes that UAP went through and the definition of the artist, the relation with the communist and democratic state through a case study – that of producer of public monuments in Bucharest. The analysis of the relation with the Romanian state will include several types of interactions between the state and the artists through the investigation of archive documents unexploited until now (UAP, CNSAS, ANR, etc.), of interviews with those that governed the UAP and through the use of the methods specific to the analysis of the interdisciplinary field of art and politics. The project will disseminate its results through an international conference, a database with the UAP members, an index of the monuments realized by the UAP in Bucharest, as well as the publication of a monograph of UAP, of a volume including the presentations at the international conference, and a volume with archive unpublished documents.

RO: Proiectul propune crearea unei monografii a Uniunii Artiștilor Plastici din România (în perioada 1950-2010) în absența unui studiu de referință al uneia dintre cele mai importante instituții comuniste și postcomuniste care administrează, controlează, și reprezintă artiștii plastici. Perioada aleasă pentru studiu cuprinde atât regimul comunist, cât și primii 20 de ani ai regimului democratic (1950-2010) pentru a putea surpinde în detaliu transformările suferite de aceasta. Proiectul propune o analiză la mai multe niveluri a acestei organizații: o sociologie instituțională, o analiză în termeni de membri și echipe de conducere, o cercetare a statutelor legale pe care le experimentează UAP și a definiției artistului, a relației cu statul comunist și democratic și prin intermediul unui studiu de caz – cel al executării de monumente de for public în București. Analiza relației cu statul român va include diferitele tipuri de interacțiuni dintre stat și artiști prin intermediul cercetării documentelor de arhive neexploatate până acum (UAP, CNSAS, ANR, etc.), a unor interviuri cu responsabili UAP și prin utilizrea metodelor de analiză specifice câmpului interdisciplinar de artă și politică. Proiectul va disemina rezultatele printr-o conferință internațională, o bază de date cu membrii UAP, un index al monumentelor realizate de UAP București, precum și prin publicarea unei monografii a UAP, a unui volum cu prezentările din cadrul conferinței și a unui volum cu documente inedite de arhivă.

Institutional Features, Discourse Patterns and Impact of EU Emergent Donors in International Development 
Noii donatori UE în dezvoltarea internaţională: caracteristici instituţionale, tendinţe discursive şi impact

@ Centrul pentru Politicile Egalităţii de Şanse (CPES), Universitatea din Bucureşti & Centrul pentru Studiul Democraţiei (CSD), Universitatea Babeş-Bolyai
$: 299 860 RON / cca. 70 000 EUR, din care 98 725 RON / cca 23 000 EUR la Universitatea din București (UEFISCDIPN-II-RU-PD-2012-3-03561 mai - 31 decembrie 2013; 1 ianuarie 2014 - 29 octombrie 2015 la Centrul pentru Studiul Democraţiei (CSD), Universitatea Babeş-Bolyai)

EN: Drawing on both international relations and comparative politics scholarship, as well as on a rich and varied collection of first hand sources, the project joins the international debate on emerging donors in international development, and offers the first in-depth comparative analysis of the development policies and Official Development Aid (ODA) activities of all the states that joined the European Union since 2004. More specifically, it investigates to what extent EU emergent donors are different from traditional development donors through an examination of their representations, arguments and behavior in international development, aiming to identify their features and impact in this field. The proposed research addresses a significant gap in the literature on EU and international development, and contributes to the study of emerging donors, foreign policy-making and democratization at both conceptual and empirical levels. The project is relevant thus internationally for academic circles but it has a high potential for use also within professional policy-making environments as it develops taxonomies and analysis instruments that can help map and assess the ODA activities of EU emergent donors. In this sense, it is an exploratory research for building both academic and policy tools for the analysis of emergent donors elsewhere across the globe (More details).

RO: Plasat atât în literatura de relaţii internaţionale, cât şi în cea de politică comparată, proiectul investighează o colecţie largă şi variată de surse primare cu scopul de a oferi prima analiză comparată a politicilor de dezvoltare şi a asistenţei oficiale pentru dezvoltare (AOD) create şi implementate de statele care au aderat la Uniunea Europeană (UE) din 2004 până în prezent. Alăturându-se astfel dezbaterilor internaţionale cu privire la problematica donatorilor AOD în curs de dezvoltare, proiectul investighează în ce măsură donatorii emergenţi din UE sunt diferiţi faţă de donatorii tradiţionali de asistenţă pentru dezvoltare, examinându-le reprezentările, argumentele şi comportamentul în dezvoltarea internaţională, cu scopul de a le identifica caracteristicile şi impactul în acest domeniu. Prin acest demers, proiectul contribuie în mod semnificativ la literatura de specialitate privind UE şi dezvoltarea internaţională şi contribuie, atât la nivel conceptual, cât şi empiric, la studiul noilor donatori, al formulării politicilor publice, în special a celei externe, şi al democratizării. Relevante la nivel internaţonal şi mai ales pentru mediul academic, rezultatele sale au un potenţial ridicat de a fi utilizate şi pentru elaborarea de politici publice. De asemnea, proiectul îşi propune să dezvolte taxonomii şi instrumente de analiză ce pot sprijini eforturile de cartografiere şi evaluare a activităţilor AOD ale donatorilor emergenţi din UE. Din acest punct de vedere, proiectul este şi unul exploratoriu, ce poate contribui la construirea şi dezvoltarea unor instrumente de cercetare ştiinţifică şi de politici publice necesare analizei donatorilor emergenţi în alte contexte internaţionale decât cel european (Mai multe detalii).

New Actors & Mechanisms of Democratic Accountability in International Development: Reputation Building of ODA Emergent Donors / Noi actori & mecanisme de responsabilizare democratică în dezvoltarea internaţională: Construcţia reputaţiei donatorilor emergenţi de asistenţă oficială

Dr. Luciana Alexandra GHICA (coord.), Drd. Teodora-Maria DAGHIE, Dr. Claudiu TUFIȘ
$: 549 988 RON / cca. 122 000 EUR (UEFISCDI: PN-II-RU-TE- 2014-4-2851, 01/10/2015 - 30/09/2017)

EN: The project aims to contribute to the global academic and policy debate on emergent donors and democratic accountability in international development through (1) the first non-ideological mapping of the donor-recipient space currently covered by emergent donors worldwide and (2) through a pilot study on how reputation affects the mechanisms of democratic accountability for emergent donors. Through big data mining techniques applied to public databases such as those offered by OECD, UNDP and the World Bank, it will first build a map of all emergent donors and their aid target by country and subject. In this way it can create taxonomies that transcend the usual regional or big power logic and provide the first step towards understanding the entire space of those that can claim external accountability from these donors. Then, based on results from the first world analysis of all EU emergent donors conducted previously by the PI and through field research in the three emergent donors from Latin America (Brazil, Chile, Mexico), it tests through quantitative and qualitative data analysis the hypothesis according to which recent democratic countries are more likely to be perceived as partners in development aid principal-agent relations. Mai multe detalii.

RO: Proiectul de faţă îşi propune să contribuie la dezbaterea globală academică şi de politici publice despre responsabilizare democratică şi donatori emergenţi (1) prin realizarea primei cartografieri non-ideologice a spaţiului donator-recipient acoperit actualmente de donatorii emergenţi din toată lumea, precum şi (2) printr-un studiu pilot privind modul în care reputaţia afectează mecanismele de responsabilizare democratică ale donatorilor emergenţi. Prin metode de investigare a datelor de mari dimensiuni („big data”) disponibile public în baze deschise precum cele ale OECD, PNUD şi Banca Mondială, proiectul construieşte mai întâi harta tuturor donatorilor emergenţi şi a statelor recipiente, în funcţie de stat şi domeniu de asistenţă. În acest mod pot fi generate taxonomii care transced logica uzuală a grupărilor regionale sau de tip mari puteri şi poate astfel fi făcut un prim pas empiric pentru înţelegerea întregului spaţiu de responsabilizare externă a acestor donatori. Apoi, folosind o parte din rezultatele primei analize existente a tuturor donatorilor emergenţi din UE realizată printr-un proiect anterior al directorului de proiect, şi cu ajutorul investigaţiei de teren în cele trei state donatoare emergente din America Latină (Brazilia, Chile, Mexic), testează prin analiză calitativă şi cantitativă ipoteza conform căreia statele recent democratizate sunt mult mai frecvent percepute ca parteneri în relaţii de tip agent-principal în asistenţa de dezvoltare. More details.

Sustainable Consumption Patterns in Romania. Empirical Insights regarding Profiles, Motivations and Discourses / 
Patternuri de consum durabil în România. Investigaţii empirice cu privire la profiluri, motivaţii şi discursuri

Dr. Laura NISTOR (coord.)
$: 85 140 RON / cca. 20 000 EUR (UEFISCDI: PN-II-RU-PD-2012-3-0157, 1 mai 2013 - 29 oct. 2014)

EN: The general objective of the project is to provide an integrative empirical analysis regarding environmentally sustainable consumption patterns in Romania. The project intends to investigate the following three major aspects in connection with the practice of sustainable consumption: 1) The profile of those people who engage in this type of consumption; 2) Their main motivations in terms of values, attitudes and knowledge and 3) The most specific and recurrent discourses they attach to sustainable consumption patterns in order to justify and comment their choices. The originality and novelty of the project consist in four major issues. Firstly, the project can be perceived as a scholarly contribution to the field of environmental sociology, by summing up and completing with newer and methodologically diverse data a specific case of environmentally significant behaviour and its specific facets in the case of Romania. The second originality point consists in the ways in which the phenomenon under discussion is going to be approached, i.e. in terms of the quantitative and qualitative interplay through which I expect to reveal an integrative and comprehensive picture in relation to several facets of sustainable consumption. The third issue of originality stays in the fact that the project allows not only to explore the case of the well-known attitude – behaviour gap, i.e. the question if specific attitudes are translated in specific behaviours, or in our case, if sustainable consumption practices can be traced back to pro-environmental values and attitudes, but also to investigate other specific hypotheses of the social psychological literature, for instance that of the role of the specificity of attitudes in predicting specific behaviours. Fourthly, by integrating several approaches of sustainable consumption, i.e. the economic approach (the WTP-approach), the sociological approach (analysis of profiles) and the social-psychological approach (the role of values, attitudes and knowledge in inducing the behaviour), the project intends to develop a fundamentally integrative approach - epistemologically, disciplinarily and methodologically (More details).Proiecte finanţate derulate de membrii FSPUB / Financed projects implemented by FSPUB researchers / Projets de recherche déroulés par des chercheures de la FSPUB*


A. Membrii FSPUB coordonatori de proiect / FSPUB members as project coordinators

Ecole thématique "Processus de patrimonialisation : les usages et la „muséification“ du passé en lien avec la (re)construction nationale"


Dr. Monica HEINTZ (UMR 7186 LESC), Dr. Damiana OTOIU (coord.)
@ Université Paris Ouest-Nanterre La Défense, UMR 7220 - Institut des Sciences sociales du Politique si UMR 7186 LESC - Laboratoire d’ethnologie et de sociologie comparative
$: La Maison Archéologie & Ethnologie, René-Ginouvès, CNRS/ Universités Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Paris Nanterre.

FR: Les processus de patrimonialisation et la revendication d’un héritage dans le cadre d’une (re)construction nationale sont des phénomènes complexes dans une période de transition historique, tant par les enjeux mobilisés que par la fragilité du contexte politique dans lequel ils se développent. Pour les comprendre, il faut mobiliser des savoirs en histoire, anthropologie, archéologie, sciences politiques, histoire de l’art, muséographie. Leur décryptage nécessite donc une collaboration interdisciplinaire, qui n’est que rarement possible dans le cadre institutionnel existant dans le domaine de la recherche, construit autour des disciplines distinctes. Ainsi, le but principal de ce projet est de créer un espace de formation aux pratiques de recherche collaborative pour des doctorants et d’échange interdisciplinaire entre des chercheurs travaillant sur les processus de patrimonialisation, les usages et la « muséification » du passé en lien avec la construction nationale. Le projet s’intéresse principalement à des contextes historiques (postcolonial et post-conflit) dont les enjeux soutiennent les processus de (re)constructions nationales.L’école thématique prendra la forme d’une formation à la recherche en sciences sociales (histoire, anthropologie, archéologie, sciences politiques, histoire de l’art, muséographie) et sera organisée à Istanbul, à l’Institut Français d’Etudes Anatoliennes (juillet 2016) et au Cap (juillet 2017). Douze doctorants des universités partenaires, ainsi que d’autres universités (sélectionnés suite à un appel à candidatures), participeront à chacune de ces sessions. Pour en savoir plus

A visual tool for the display of the visual representations of the Roma of Romania in the 19th and 20th centuries in the Europeana collections: between stereotypes and truthfulness

Dr. Caterina Preda (coord.)

@ FSPUB
$: Europeana Research Grants Programme 2017 (ianuarie-mai 2018)

EN: This project provides a web platform, which includes the visual representations of the Roma of the Romanian territories as they appear in the Europeana collection in the nineteenth and twentieth centuries’ depictions. This web-platform will be used as a didactic tool in the classroom, in high school and university level courses. The research investigates the ways in which the stereotypical repetitive representations of the Roma help explain the current underprivileged situation of this community in Europe and in Romania in particular. The project argues for a more balanced and comprehensive understanding of a largely unknown history by using visual representations taken from the archives of the libraries, which are included in the Europeana collections. The web platform uses several categories and by this classification, helps bring forward the visual mechanisms that have helped consolidate the images of the 'romantic', 'exotic', 'other'. 


Comparer la „corruption” politique aujourd’hui dans les nouvelles démocraties// Compararea ‘corupției’ politise astăzi în noile democrații (CCPND) 

Alexandra Iancu (coord.) 

@ Universitatea din Bucuresti, CEREFREA (Alexandra Iancu, Silvia Marton, Andrei Sorescu, Alexandra Oprea) & Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse, Centre Norbert Elias (CNRS, Frederic Monier) & Noua Universitate Bulgară (NUB, Petia Gueorguieva) 
$: cca. 141000 Roni/ 31789 EUR (Proiect, finanțat de AUF – IFA, 2016- 1 decembrie 2017) 

EN: Institutional transfers, Europeanization, the quasi-global rhetoric of depoliticization of politics (e.g. the fight for transparency, the technocratic ideal, or the development of autonomous authorities) contribute to the normative convergence in the definition of political representation and of abuses of power. In contrast, regional particularities in East Central Europe mostly target the micro-technics of power and strategies of colonization of state assets (van Biezen, 2004; Morlino, 2005; van Biezen & Kopecký, 2006, 2014; Mair et al., 2011). In these cases, “corruption” is often cited as a major factor in the delays, in the development or in building the rule of law. The project focuses on the sources and forms of exposing corruption across the new democracies. We consider as an operational concept that "corruption" refers to a set of critical judgments, made by contemporaries, on techniques of influence and interest that are believed to be contrary to the public interest (Dard, Engels, Fahrmeir and Monier, 2014). The project explores the new vocabularies of integrity as major sources of political polarization in the region. 

Pentru mai multe detalii: http://www.villanoel.ro/ccpnd

Corruption and Politics in France and Romania (present time) /
Corupție și politică în Franța și România (epoca contemporană)


Dr. Silvia MARTON (coord.)
@ Colegiul Noua Europă, București & Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse, Centre Norbert Elias (CNRS)
$: 25 830,33 RON / cca. 5 740 EUR (Proiect de cooperare bilaterală România-Franța, UEFISCDI: PN-II-CT-RO-FR-2014-2-0027, 01 ian 2015 - 31 dec 2016)

EN:  This scientific project was initiated by researchers associated with this network, and focuses on the transformations of European and North American societies since 1800. These historical processes are analyzed through the prism of debates around corruption. This issue is seen as key to understanding the practices of influence and other "micro-political" techniques, as well as the norms and political debate in all its forms (W. Reinhard, 2011). The hypothesis is that beginning with the eighteenth century and through the nineteenth century, corruption starts being constituted as a political problem. It becomes a marker/indicator of thresholds of sensitivity and tolerance accepted by the public, in opposition to social and political relations - and most clearly to systems of patronage and clientele. Corruption and its contestations thus help us to understand the evolution of cultural forms - such as civic morality and public interest rules that accompany politicization of societies, in connection with the consolidation of the state and the process of industrialization.

Cultural Opposition: Understanding the Cultural Heritage of Dissent in the Former Socialist Countries /
"Opoziția culturală" – Asumarea moştenirii culturale a disidenței din fostele țări socialiste

@ Centrul de Cercetări Umaniste al Academiei Maghiare de Științe, Budapesta / The Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences, Budapest (MTA BTK)  (coord.); in Romania: Institutul de Cercetare al Universitatii din Bucuresti / The Research Institute of the University of Bucharest (ICUB)
@ FSPUB: Dr. Cristina PETRESCU (coord. Romania) 
$: 2 484 918 EUR din care/of which 176 525 EUR @Universitatea din Bucuresti (Horizon2020 Research & Innovation: H2020-REFLECTIVE-2014-2015/H2020-REFLECTIVE-SOCIETY-2015, 01/02/2016-31/01/2019)

EN: Culture in Eastern Europe before 1989 meant more than socialist realism and dull propaganda art. An alternative cultural scene flourished despite the controls of socialist regimes, and its diverse practices included non-conformist avant-garde art, civic initiatives for unofficial education and publication, underground punk and rock bands, alternative ways of life and even novel religious practices. COURAGE (“Cultural Opposition –Understanding the CultuRal HeritAGE of Dissent in the Former Socialist Countries”) is the first international research project that tackles this rich and colourful legacy of cultural opposition in the former socialist countries of Eastern Europe by exploring and comparing collections on cultural opposition. COURAGE is a three-year international research project funded by Horizon 2020, the EU Framework Programme for Research and Innovation. The project will create the first digital database of both online and offline private and public collections in Europe which testify to the survival of various forms of cultural opposition in the former socialist countries; these collections cover a period from the rise of communist regimes in the region to the fall of the Iron Curtain. COURAGE will further a more nuanced understanding of how these collections work, what functions they serve in their respective societies, and how they represent their holdings and findings to the national and international public. In so doing, the project will help us recognize and acknowledge forms of dissent and preserve these as part of our common European heritage. More details

RO: COURAGE este un proiect de cercetare internațional cu durata de trei ani, susținut financiar de Uniunea Europeană prin acordul de finanțare nr. 692919 din cadrul programului Horizon 2020 Research & Innovation. Proiectul ȋşi propune să creeze prima bază digitală de date, care să cuprindă urmele materiale şi digitale ale diverselor tipuri de “opoziție culturală” din timpul regimurilor comuniste din Europa Centrală şi de Est. Acest proiect deschide noi orizonturi ȋn două moduri fundamentale. În primul rând, va realiza un registru electronic cu ajutorul căruia vor fi aduse laolaltă date despre colecții risipite ȋn ȋntreaga Europă. Mai precis, proiectul va descoperi şi include ȋn baza de date colecții, fie publice, fie private, fie online, fie offline, care au conservat dovezi ale existenței unor forme de gândire şi acțiune independente față de viziunea oficială a statului partid, materializate ȋn diverse forme de artă şi cultură. În al doilea rând, proiectul va analiza constituirea şi evoluția acestor colecții ȋn contextele sociale, politice şi culturale, care au dus la naşterea şi conservarea acestora, ȋnaninte şi după 1989. Astfel, proiectul nu se va limita la identificarea şi compararea diverselor tipuri de “opoziție culturală,” ci va evidenția moştenirea democratică a acestora şi va recomanda modurile ȋn care poate fi valorificată la nivel local, național, regional şi european această moştenire. Principalul grup-țintă al proiectului este format din personalul de specialitate al colecțiilor publice şi din posesorii de colecții private. COURAGE va face aceste colecții vizibile şi ușor accesibile publicului larg internațional, va contribui la constituirea de rețele profesionale şi informale ȋntre aceste colecții, precum şi la ȋmbunătățirea capacității lor de a accesa finanțări externe. Al doilea grup-țintă îl reprezintă comunitatea globală a oamenilor de știință și a profesorilor. Pentru ei, baza de date online va servi atât ca suport educațional, cât și ca o cale de acces spre viitoare cercetări. Al treilea grup-țintă este tânăra generație, căreia proiectul şi-a propus să-i transmită memoria “opoziției culturale” la regimurile nedemocratice de dinainte de 1989. Ȋn sfârşit, al patrulea grup-țintă include factorii de decizie politică de la Comisia Europeană și de la alte instituții relevante, europene sau naționale. Pentru acest important grup-țintă, COURAGE va produce o serie de recomandări de politici privind utilizarea colecțiilor în cercetare și educație la nivel local, național, regional şi european, inclusiv ȋn privința expoziției permanente a viitoarei House of European History, Bruxelles. Pentru a atinge un public larg, COURAGE va folosi o gamă de mijloace inovatoare de diseminare. Aceste mijloace vor include publicații academice, ghiduri de utilizare a colecțiilor, manuale, rapoarte de țară, un repertoriu digital, resurse educaționale online, evenimente publice (expoziții itinerante și online, festivaluri de film) și un portal web. Mai multe detalii.

Family Policies and Gender Equality in Eastern and Central Europe. A Comparative Study: Romania - Hungary

Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj Napoca
$: 297 510 RON / cca. 72 500 EUR (UEFISCDI: PN-II-RU-PD-2011-3-0042, 5 oct. 2011 - 4 oct. 2013)

EN: This research project addresses the issue of family policy in Romania and Hungary after the 1990s in both the Eastern European context and the much larger context of the European Union. This is an interdisciplinary project using a sociological approach as well as methodologies from legal studies (in civil law and the laws governing social security) and administration studies (policies, public institutions, etc.). More details

Governance/Government-The Constitutional Semantics of Autonomy / 
Guvernanţă-guvernământ: semantica constituţională a autonomiei

$: 945 420 RON / cca. 230 000 EUR (UEFISCDI: PN-II-ID-PCE-2011-3-0115, 5 oct. 2011 - 30 oct. 2015)

EN: This project assesses the problematic of administrative autonomy, regarded as a process of gradual isolation of decisional spaces within the structure of the classical constitutional state. The concept of ‘governance’ is employed in contrast with the term ‘government’, in order to highlight the ambiguity of the contemporary neutralization, autonomization, fragmentation, and formalization of public decision-making processes and the ensuing transformation of classical legitimity models. The project aims to identify the conditions of the possibility governing the autonomy of administrative decisions within the contemporary constitutional paradigm, in order to answer the following questions: 1. What are the constitutive causes that have influenced the prevailing contemporary phenomenon of decisional neutralization and autonomization within the constitutional state; and 2. To what extent, under which circumstances, and with what consequences can decision-making processes and institutions be removed from the sphere of democratic control, exercised by the classical political branches of government (the Executive and the Legislative). The practical side of the research will focus primarily on the case study of recent Romanian developments. In particular, we will analyze the autonomization of certain processes and institutions as an effect of constitutional interferences linked to the European Union accession process (e.g.: the National Integrity Agency, the Superior Council of the Magistracy, the National Anti-Corruption Department). The epistemological perspective of the project is fundamental research. The research method are comparative and inter-disciplinary. More details 

Museums and Controversial Collections. Politics and Policies of Heritage-Making in Post-colonial and Post-socialist Contexts / Muzee și colecții controversate. Politica și politici patrimoniale în context postcolonial și post-socialist 
Colegiul Noua Europă, București
$: 541 110 RON / cca. 120 000 EUR (UEFISCDI: PN-II-RU-TE- 2014-4-2386, 01/10/2015 - 30/11/2017)

EN: Conceived in relation to a wider field of scholarship that has in the last decades interrogated the role of museums in a postcolonial and postsocialist context, the project’s main premise is to consider museums as loci of memory and heritage, but also as fundamentally political places, where the relationships between the past, the present, and the future of a society are forged. It aims to consider a series of topical questions to current museum practice: What is the relationship between the postcolonial-era museum and the “source” communities of the objects exposed? How do/ can post-colonial museums deal with the legacy of the colonial past? What interactions exist between the colonial archives and current artistic practices? Moreover, the research will adopt and develop the abundant post-colonial analysis of museums to the research context of problematic museum collections in Eastern Europe. How can post-colonial studies help understand museums in the post cold-war era? Can similar practices be observed in these museums as they deal with very different, difficult pasts? The aim of the group is to open the possibility of a comparison between the case studies undertaken by each of the six members of the team, including the two associated doctoral students. Studies already concern the Museum of the Romanian Peasant in Bucharest, the Museum of Ethnography in Stockholm, the Staatliche Museen in Berlin, the British Museum in London, the Quai Branly Museum in Paris, the Royal Museum for Central Africa in Tervuren, the Institute of the National Museums of Congo in Kinshasa, the Iziko Museums of South Africa, and several national and international networks and associations of museum professionals.
B. Membrii FSPUB parte a echipei de proiect / FSPUB members as part of the project team

Musées et héritages coloniaux : relectures contemporaines des collections

Dr. Damiana OȚOIU (cercetator)
@ le Département de sciences sociales de l’École normale supérieure, le Centre Maurice Halbwachs, CMH (CNRS, École des Hautes Etudes en Sciences Sociales de Paris, ENS/ PSL Research University);
$: L'Initiative de Recherches Interdisciplinaires Stratégique (IRIS) "Création cognition, société", Paris Sciences et Lettres (2018 - 2019)

FR: Le renouvellement du regard sur les collections constituées pendant la période coloniale sur le continent africain a profondément bouleversé la vision du musée, en interrogeant l’institution dans son fonctionnement, en lien avec l’émergence d’une ethnographie du musée. L’examen des reconfigurations structurelles se déroulant dans les musées conservant des collections extra-européennes offre également un terrain pour l’écriture d’une histoire connectée de la patrimonialisation. Dans le cadre du projet «Musées et héritages coloniaux : relectures contemporaines des collections », un réseau interdisciplinaire de chercheurs examine l’impact de ces mutations sur le paysage muséal en Europe et en Afrique. Cette étude transnationale s’intéresse aux processus de patrimonialisation des objets et aux enjeux contemporains dont le passé colonial est investi aujourd’hui dans le champ des pratiques sociales, scientifiques, muséales et artistiques.

The Criminalization of Dictatorial Pasts in Europe and Latin America in Global Perspective

Dr. Damiana OȚOIU (cercetator)
@ University of Exeter & Institut des Sciences Sociales du Politique, Paris
$:The Cluster of Excellence LABEX "Pasts in the Presents" (Franta) and the Arts and Humanities Research Council – "Care for the Future" (UK) (2016-2018)

EN: This project analyses the criminalization of dictatorial pasts in Europe and Latin America since 1945. It considers how justice and historical narratives are produced across multiple professions, networks and spaces; and way they ideas and practices of dealing with the past have traveled across and between regions, and on a global scale.

Combining political sociology and global history, and bringing together a large team of experts, we are able to develop an original perspective in three main areas. First, the project expands the concept of criminalization, ordinarily restricted to the framework of criminal justice. In contrast to a narrow approach focusing on trials, it analyses how the label of “crime” is constructed in various socio-professionals fields for discrediting ousted dictatorial regimes. Trials are at the core of our research in order to show how the judicialisation of the past both draws upon, and influences, three other interconnected social spaces where discourses about dictatorships are produced: historiography, victims’ activism and heritage. Second, while focusing on processes that have arisen during the “third wave of democratization”, the project analyses them in a longer-term perspective, addressing the way they have been influenced by forms of justice and memory that emerged in the aftermath of World War II. Finally, our team will examine the configuration of actors who generate narratives about the dictatorial past in order to assess the transnational circulation of norms,repertoires of collective action and institutional measures adopted to deal with the dictatorial regimes. This approach will allow us to reflect on the entanglements and mutual influences between Europe and Latin America, while at the same time situating them in the global dynamics of the judicialisation of the past.


Crossing Borders: Insights into the Cultural and Intellectual History of Transylvania (1848-1948) / 
Dincolo de frontiere: Aspecte ale istoriei culturale si intelectuale a Transilvaniei (1848-1948) 

Filiala din Cluj Napoca a Academiei Române, Institutul de Cercetări Socio-Umane “Gheorghe Şincai” Târgu-Mureș (coord.) 
@ FSPUB: Dr. Irina MATEI 
$: 1 400 000 RON (UEFISCDI: PN-II-ID-PCE-2011-3-0841, 01 ian 2012 - 31 dec. 2015) 

EN: The project proposes a multi- and interdisciplinary approach to Transylvania’s intellectual and cultural life in the 19th century and first half of the 20th century (1848-1948), at the border of intellectual history, cultural history, social history and political science.


France et Allemagne face aux héritages coloniaux : relectures contemporaines des collections de musée

Dr. Damiana OȚOIU (cercetator)
@ Centre Maurice Halbwachs, CMH (CNRS, École des Hautes Etudes en Sciences Sociales de Paris, ENS/ PSL Research University)
$: Le Centre Interdisciplinaire d’Études et de Recherches sur l’Allemagne (CIERA) (noiembrie 2017 - iunie 2019)

FR: De l'ouverture en 2006 à Paris du Musée du Quai Branly à celle, prévue en 2019, du Humboldt Forum à Berlin, le paysage des musées des deux capitales a été recomposé – déplaçant des fonds, réattribuant des bâtiments et rebaptisant des catégories d'objets. Notre projet cherche à aller au-delà de la question politique et des contestations associées à ces grands équipements culturels pour examiner leur impact sur le paysage muséal des deux villes, plus précisément sur l'ensemble des pratiques et des discours portant sur les « héritages coloniaux » en plaçant l'accent sur la pluralité des collections en provenance du continent africain. Il s'agit de considérer non seulement les musées « ethnographiques » ou « post-ethnographiques », comme le Musée du Quai Branly, le Musée de l’Homme ou les musées de Dahlem, mais aussi les musées a priori moins concernés, que ce soit le musée de l'armée à Paris ou le musée d'histoire naturelle à Berlin. En effet, ces reconfigurations des collections extra-européennes ont transformé les recherches sur les musées, tant du point de vue de l'enquête historique sur les collections et de l'intérêt croissant pour les questions de provenance (à ce jour plus marqué en Allemagne qu'en France) que d’une prise en compte de l'ethnographie du musée comme une façon nouvelle d'interroger l'institution depuis l'intérieur. Il s'agit d'éviter une simple mise en parallèle de deux cas, grâce à une étude transnationale des musées qui interroge les enjeux contemporains des héritages coloniaux comme un phénomène partagé même s’il prend des formes spécifiques à chaque nation. 

Les principales institutions associées au projet sont : le Département de sciences sociales de l’École normale supérieure, associé au Centre Maurice Halbwachs, CMH (CNRS, École des Hautes Etudes en Sciences Sociales de Paris, ENS/ PSL Research University); la Humboldt-Universität zu Berlin (The Centre for Anthropological Research on Museums and Heritage, CARMAH dans le cadre du projet "Making Differences in Berlin: Transforming Museum and Heritage in the 21st Century" financé par la fondation Alexander von Humboldt) ; la Freie Universität Berlin (Peter Szondi-Institut für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft); le Département d'histoire de l'art de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne; le Haus der Kulturen der Welt (Berlin), le Département d’Arts plastiques de l’Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis et l’axe de recherche « Processus de patrimonialisation, usages et mises en musée du passé » du Centre Régional Francophone de Recherches Avancées en Sciences Sociales, Bucarest.


Heads of State (Princes, Kings and Presidents) and the Authoritarian Dynamic of Political Power in Romanian Constitutional History

Bogdan Iancu (cercetător)
@ Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu
$: Cod PN-III-P4-ID-PCE-2016-0013, finanțare de la bugetul de stat (UEFISCDI) (Septembrie 2017-2019)

EN: The proposal aims to analyse the role played, since the 14th century until the present, by the Romanian heads of state (princes, kings and presidents) in the constitutional systems of the Romanian state(s). This theme is considerably actual, considering the vivid and continuous political and scientific debate around the constitutional and political role that the Romanian president is expected to play and is actually playing in the Romanian system of government. This scientific endeavor is unique in the legal-historical and political science fields of research, due to its particular objectives and methodological tools and due to the unprecedented and ambitious dimension of the synthesis to be undertaken. The project will seek to explore two scientific hypotheses: (1) from the legal/constitutional point of view, the Romanian head of state was always the central institution of the Romanian constitutional architecture; (2) from the political point of view, Romanian constitutional life has been characterised by a constant personalisation of the political power and different degrees of authoritarianism manifested by extant the head of state (whether prince, king, or president). Having in mind the scientific aims and objectives, the methodology will be complex, innovative and interdisciplinary. The research team comprises comparative and Romanian public law scholars and historians (of political institutions) who will use their own methodological expertise. Thus, the constitutional archaeology, the diverse methodological challenges of contemporary comparative law, like legal-cultural contextualization, ‘law as culture, ‘law in action’, the legal transplant theory, along with the particular techniques to measure the legislative and executive powers of the head of state will be considered. The resulting synthesis will not only reassess the whole knowledge in the field, but also it will have explanatory and projective impact as regards the present and future dynamic of the Romanian semi-presidential system.

Menu for Justice. Towards a European Curriculum on Judicial Studies

@ Universitatea din Bologna (coord.)
@ FSPUB
: Dr. Radu CARP
$: 600.000 EUR (156171-LLP-1-2009-1-IT-ERASMUS JUSTMEN, finanţat de Comisia Europeană în cadrul Life Learning Programme - Erasmus Network, 2009 – 2013)

EN: Menu for Justice is the first European project that takes seriously the issue of how the new generation of Europeans should be trained in law and legal matters and how experts in law and the judicial process can develop new skills and competences to effectively face the challenges of a common judicial space. By devoting three years to joint working among fifty partners in Europe, this project aims to assess the key gaps in legal and judicial education in all European countries at all stages of education: from undergraduate to graduate and PhD programs in universities to vocational training of lawyers and judges. By assessing the “state of the art” of education for law students, lawyers and judges in Europe, Menu for Justice aims to provide vital information to policy makers considering the development of an innovative curriculum studiorum in judicial studies. It will also provide European institutions and the public with basic guidelines for monitoring the way legal and judicial training are changing in Europe. (More details)

Glissements de terrains. Les collections muséales réinvesties par le champ de l’art contemporain

Dr. Damiana OȚOIU (cercetator)
@ Université Paris 8, "Esthétique, Pratique et Histoire des Arts"
$: La ComUE Université Paris Lumières (ianuarie 2017 - decembrie 2018)

FR: Ce projet de recherche analyse les liens qui se développent depuis les années soixante entre l’art et les productions d’épistémès en se déployant sur le terrain des pratiques artistiques. Il étudie les processus de réinvestissement par l’art contemporain des collections muséales constituées à l’époque coloniale et l’impact de ces gestes sur l’aperception du passé. Le « lieu du crime », pour reprendre une expression de Krzysztof Pomian, est celui des musées d’art non-européen et d’anthropologie qui conservent, analysent et/ou exposent des collections de photographies, des sources écrites, des films, des artefacts et des collections d’anthropologie physique (restes humains, moulages en plâtre) dont il s’agit de renouveler l’analyse aujourd’hui.
Le projet du Pavillon belge, Personne et les autres (Vincent Meessen, 2015), présenté lors de la biennale de Venise, constitue un exemple paradigmatique des liens qui se tissent désormais entre les pratiques artistiques contemporaines et les recherches en sciences humaines et sociales. Le dispositif développé dans ce cadre a permis de déjouer la logique promotionnelle inhérente aux pavillons nationaux et de réinscrire un moment de l’histoire de l’art dans son horizon colonial. Cette mise en tension entre l’art et le savoir anthropologique n’intègre pas seulement les galeries d’art contemporain ou les expositions temporaires, mais également les anciens musées anthropologiques métamorphosés en musées « des cultures du monde » (Suède) ou « du dialogue des cultures » (France). Depuis la fin des années 1990, un nombre croissant de projets muséographiques et d’expositions questionnent et brouillent les catégories de musées dédiés aux collections formées dans des contextes coloniaux, que ce soit dans les métropoles ou dans les colonies elles-mêmes (Taffin et al. 2000, Philips, 2007, Bouttiaux, 2007). Ces reconfigurations se situent entre la tentation de la table rase et le jeu d’une déconstruction réflexive.
Pour étudier ces topo-graphies contemporaines des collections muséales qui remontent à l’époque coloniale, les membres de l’équipe de recherche effectuent du terrain en Afrique subsaharienne (en Afrique du Sud, en RDCongo, au Cameroun, au Bénin et au Ghana) et en Europe (France, Allemagne, Belgique, Autriche, Grande Bretagne, Suède). Issus d’horizons disciplinaires distincts comme l’esthétique, la science politique, l’anthropologie et l’histoire de l’art, les six chercheurs pratiquent tous une ethnographie multi-située des pratiques muséales.

Transparenţă, responsabilitate şi implicare civică : rolul instituţiilor de tip ombudsman în dezvoltarea principiilor de bună administrare

@ Universitatea Babeş-Bolyai (coord.)
@ FSPUB: Dr. Radu CARP
$: 950.000 RON (CNCS IDEI - panel Ştiinţe sociale, 2009- 2011)

RO: Proiectul îşi opune să dezvolte un model teoretic privind funcţionarea instituţiei Ombudsman-ului ca un liant între cetăţeni, pe de o parte şi instituţii ale statului – instituţii administrative şi instanţele judecătoreşti, pe de altă parte. Cercetarea va avea atât o componentă normativă, cât şi una empirică şi va folosi metode şi cunoştinţe din domeniile dreptului administrativ şi constituţional, al ştiinţelor politice şi al politicilor publice. Mai precis, cercetarea se va axa pe o serie de dimensiuni şi întrebări specifice care sunt relevante pentru studiul instituţiei Ombudsman-ului. Se poate vorbi atât pe plan internaţional cât şi naţional despre un interes relativ redus faţă de această instituţie. Majoritatea studiilor sunt preponderent descriptive şi aduc în discuţie atribuţiile Ombudsman-ului. Cercetarea propusă este inovatoare datorită faptului că adaugă o componentă empirică, include o dimensiune comparativă şi încearcă să dezvolte un model teoretico-normativ cu privire la modul în care instituţia Ombudsman-ului contribuie la dezvoltarea statului de drept şi a unor practici de bună guvernare. (Mai multe detalii).


Burse de cercetare ale cadrelor didactice FSPUB / Research fellowships of FSPUB teaching staff / Bourses de recherche du corps enseignant de la FSPUB*

Articularea vieţii familiale cu cea profesională, de la politic la social în post-comunismul românesc

Dr. Anca DOHOTARIU 
@ Institutul de Cercetări Economice și Sociale "Gh. Zane", Academia Română, Filiala Iași 
$: Bursă postdoctorală în cadrul proiectului Inovare şi dezvoltare în structurarea şi reprezentarea cunoaşterii prin burse doctorale şi postdoctorale (IDSRC – doc postdoc) POSDRU/159/1.5/S/133675 (1 iun. 2014 - 31.08.2015)

RO: Acest proiect îşi propune să interogheze mecanismele de producere şi reproducere a regimului de articulare viaţă profesională/familială în postcomunismul românesc. În timp ce în alte ţări europene politicile familiale sunt concepute a fi o parte a politicilor egalităţii, fiind întotdeauna abordate prin prisma evoluţiei istorice a raporturilor de gen, în România măsurile de „articulare” sunt mai degrabă inexistente, în ciuda aderării la UE. Mai mult decât atât, în România genul ocupă un loc marginal în cadrul măsurilor publice în direcţia vieţii de familie, chestiunea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi nefiind de altfel tratată ca fiind o adevarată „problemă politică”. Astfel, această cercetare îşi propune, pe de o parte, o abordare critică a felului în care politicile publice (privind piaţa muncii, egalitatea de şanse şi viaţa familială) integrează (şi în ce măsură) recomandările şi injoncţiunile europene privind egalitatea de gen şi articularea vieţii familiale cu cea profesională. Pe de altă parte, cercetarea se apleacă asupra practicilor sociale efective. Aceasta va completa primul nivel al analizei şi va permite recuperarea dinamicii raporturilor şi proceselor sociale, precum şi reliefarea specificităţilor autohtone în materie de articulare viaţă familială/viaţă profesională.


Între Bucureşti, Paris, Berlin, Roma şi Zürich: 
scriitori, artişti şi arhitecţi români la studii în străinătate în prima jumătate a secolului 20
 


Dr. Irina MATEI 
Universitatea Petru-Maior Targu-Mureș 
$: Bursă postdoctorală în cadrul proiectului Sistem integrat de îmbunătățire a calității cercetării doctorale și postdoctorale din România și de promovare a rolului științei în societatePOSDRU/159/1.5/S/133652 (01 iul. 2014 – 30 sep. 2015) 

RO:  Proiectul își propune să reconstituie, atât calitativ, cât și cantitativ, situația tinerilor din România care au studiat, în prima jumătate a secolului 20, litere, filozofie, arte sau arhitectură în cadrul instituțiilor de învățământ superior europene – punând accent pe cele din Franța, Germania, Italia şi Elveţia -, și să contribuie la înțelegerea modului în care evoluțiile în plan literar, artistic și arhitectural din România au fost influenţate de studiile tinerilor români în străinătate.


La restitution des biens culturels des musées ethnographiques français et belges : narrations historiques et (re)construction des normes et politiques muséales 

Dr. Damiana OTOIU
@ Cercetator Fernand Braudel in cadrul Laboratorului de Excelenta « Les Passés dans le présent », Institut des Sciences Sociales du Politique (UMR7220), Université de Paris Ouest Nanterre La Défense (International Fellowship for Experienced Researchers, program al Fondation Maison des sciences de l’homme, Paris, finantat de Comisia Europeana -- Programme Action Marie Curie – COFUND – PC7), aprilie 2015 – februarie 2016

FR: Les musées ethnographiques se confrontent actuellement à un nombre croissant de demandes de restitution de biens culturels, particulièrement de restes humains ou d’objets provenant d’anciennes colonies ou de peuples autochtones. Gérer ces demandes, et les « discours concurrentiels sur le(s) droit(s) » (Engle Merry 2003), soulève non seulement des interrogations historiques et éthiques, mais suppose également un effort de coordination des cadres législatifs hétérogènes ou incohérents. Différents acteurs, normes et légitimités interagissent dans ce processus de codification ou de reconnaissance du droit de propriété sur les biens culturels ou les restes humains, en reconfigurant par ces interactions le « champs du pensable politiquement » (Bourdieu 1977) et juridiquement. À partir de quelques demandes de restitution, adressées au Musée de l’Homme, au Musée du Quai Branly (Paris) et au Musée Royal de l’Afrique Centrale (Tervuren), je m’interroge sur deux aspects des transformations profondes que subissent les musées ethnographiques durant ces dernières décennies. Premièrement, j’examine les représentations du passé dans les expositions et la débats autour du patrimoine muséal (“restitutions” ou transferts d’artefacts, prêts à long terme, gestion partagée, etc.) comme une manière de gérer symboliquement, mais aussi juridiquement, le passé colonial. Deuxièmement, mon analyse porte sur la (re)construction des normes et politiques muséales et sur les acteurs de la « fabrication » des normes (Latour 2002) et des régimes de véridiction (Foucault 2004).


Property Restitution and “(Ethno)national” Political Discourses and Projects in Postcommunist Romania. The Case of the Jewish Community

Drd. Damiana OTOIU
@ Public Policy Scholar, Woodrow Wilson International Center for Scholars, « History and Public Policy Program », Washington D.C., mai – august 2010

EN: After the breakdown of the socialist regime, the restitution of nationalized properties became a key issue on the political agenda of Central and Eastern European countries. However, the first restitution laws privileged the majority population, while excluding the non-citizens (emigrants who had lost or had given up their citizenship), the non-residents (citizens of the state who resided abroad), the formers owners dispossessed before 1945 (it was the case for the Jewish properties seized during the Second World War), and the associations and organisations of the “religious and ethnic minorities”. The main aim of this research project is to explore, from a comparative perspective, the "reconstruction of property" in postsocialist Romania through the investigation of the policies concerning Jewish properties. My working hypothesis is that the policies concerning the restitution of private property after the fall of the socialist regime contributed not only to the redistribution of economic resources, but also to the (re)creation of a political community. Restitution laws are, as remarked by Avineri, “not only a victory of norms of private property over communist ideology and practice, but also as a vehicle for the construction of post-communist national identity” (Avineri 1993: 35). This “special nexus among state, property, and national identity” (Verdery 1998: 298) is a opinio communis of the literature on the restitution of expropriated properties, but continues to be an under-studied aspect of the problem (see, however, Karn 2006, Otoiu 2007, Buchowski 2009).


The Restitution of Cultural Assets from Ethnographic Museums: The (Re)construction of Museums’ Norms and Policies 

Dr. Damiana OTOIU
@ University of the Western Cape, Cape Town, Faculty of Arts, Department of Anthropology and Sociology, staff exchange grant in cadrul proiectului european « AESOP: An European and South African Partnership on Heritage and Past », septembrie – octombrie 2014.

EN: At the end of January 2012, the Quai Branly Museum in Paris hosted a special event: a solemn restitution ceremony of twenty Maori heads, Toi Moko. The event was organised by the Quai Branly Museum, the French Ministry of Culture and Communication, and the Te Papa Tongarewa Museum of Wellington, New Zeeland – a museum which administers a large ‘governmental repatriation programme’ for Maori and Moriori human remains. Between 2007, the year in which the Municipal Council of Rouen took the decision to restitute a Maori head from the Municipal Museum of National History, and January 2012, the moment of the restitution ceremony, long diplomatic negotiations between New Zeeland and France were conducted, as well as a complex and controversial process of defining a normative framework applicable to museums confronted with such claims. In my post-doctoral research, I aim to study the manner in which such questions of ownership and representation have been approached to by post-colonial ethnographic museums, as well as the legal and political dimensions of cultural objects’ restitution to the former colonies or indigenous populations by ethnographic museums. On the other hand, this research project can also be understood as part of a wider scholarship that, in the last four decades, critically interrogates the role of ethnographic museums. What is the relationship between the postcolonial-era museum and the “source” communities of the objects exposed? And how can contemporary museums address the legacy of the colonial past?


“We don’t sell our country!”. Property and Identity Politics in Postsocialist Romania 

Dr. Damiana OTOIU
@ London School of Economics and Political Science, European Institute, LSEE (Research on South Eastern Europe), Visiting Fellowship, ianuarie – mai 2013.

EN: At the beginning of the 1990s, the policies concerning the restitution of nationalized properties implemented in most of the Central and Eastern European countries were restricted to current citizens and permanent residents dispossessed after the instauration of the socialist regimes. While most political leaders have justified the legal cut-offs by a necessary limitation of restitution due to budget constraints, others have explained this agenda by using “national” (or nationalistic) arguments. For political scientists, anthropologists or historians, this phenomenon is due to the fact that, “in the post-communist world, restitution had become an adjudicator of national identity and ethnicity” (Barkan 2000: 131, see also Verdery 1991, 1993, 1998), so the legal status of the minorities’ property was often part of “the agenda to keep all types of « others » out” (Barkan 2000: 128). The aim of the project Property and Identity Politics in Postsocialist Romania is to explore the restitution of Jewish properties in postsocialist Romania. I intend it like an illustrative case, which may foster a wider reflection on how the process of reprivatisation intersects with “ethno-national” political discourses and projects. My research is based on field-work conducted in Bucharest, Romania, in Tel Aviv and Jerusalem, Israel and on research in the archives (particularly the archives of the Federation of Jewish Communities in Bucharest; the archives of The American Jewish Joint Distribution Committee, New York; National Romanian Archives, Bucharest; the Archives of the Centre of Jewish Contemporary Documentation, Paris; US Holocaust Museum Archives, Washington D.C.; Central Zionist Archives, Jerusalem).