CENTRUL EUROPEAN DE CERCETARE PENTRU ANALIZA ŞI MODELAREA CULTURII POLITICE (EPCAM)
EUROPEAN RESEARCH CENTRE FOR POLITICAL CULTURE ANALYSIS AND MODELLING
CENTRE EUROPÉEN DE RECHERCHE POUR L'ANALYSE ET LA MODÉLISATION DE LA CULTURE POLITIQUECentrul European de Cercetare, Analiză şi Modelare a Culturii Politice (EPCAM) este o entitate academică de cercetare ştiinţifică, învăţământ şi expertiză, cu vocaţie europeană şi interdisciplinară, ce are ca misiune analiza şi modelarea atitudinilor politice faţă de democraţie în contextul fenomenelor de migraţie, terorism şi corupţie din Europa, analiza şi modelarea culturilor politice europene, precum şi analiza şi modelarea regimurilor post-comuniste est-europene aflate fie în procese de tranziţie către democraţie, fie de consolidare a democraţiei. Construcţie instituţională anticipată de formarea în 2012 a Grupului Est-European de Cercetare a Atitudinilor şi Mentalităţilor Politice (EPAM), Centrul European de Cercetare, Analiză şi Modelare a Culturii Politice s-a născut din dorinţa membrilor săi fondatori – profesori şi cercetători din România şi din mai multe universităţi europene – de a pune bazele primei structuri academice instituţionale pan-europene de cercetare interdisciplinară pentru modelarea culturilor politice europene. Citește mai mult

The European Research Centre for Political Culture Analysis and Modelling (EPCAM) is an academic research, teaching and know-how unit, with European and interdisciplinary vocation, which aims at analyzing and modelling the political attitudes toward democracy in the context of migration, terrorism and corruption phenomena in Europe, analyzing and modelling the European political cultures, as well as analyzing and modelling the Eastern European post-communist regimes facing the difficult processes of transition to democracy or democratic consolidation. As an institutional-building action anticipated by the foundation in 2012 of the Eastern-European Research Group on Political Attitudes and Mentalities (EPAM), the European Research Centre for Political Culture Analysis and Modelling has been born from the desire of its founding members – professors and researchers from Romania and from several European universities – to create the first pan-European academic research institutional structure for the modelling of European political cultures. Read more

Le Centre Européen pour la Recherche, l'Analyse et la Modélisation de la Culture Politique (EPCAM) est une entité universitaire de recherche, d'enseignement et d'expertise, à vocation européenne et interdisciplinaire, qui se donne pour mission l'analyse et la formation des attitudes politiques à la démocratie dans le contexte des phénomènes de migration, terrorisme et corruption en Europe, l'analyse et la modélisation des cultures politiques européennes, ainsi que l'analyse et de modélisation des régimes politiques post-communistes des pays d'Europe Orientale subissant des processus de transition vers la démocratie ou de consolidation démocratique. Renforcée par la formation au début de 2012 du Groupe d'Europe Orientale pour la Recherche sur l'Attitudes et Mentalité Politiques (EPAM), le Centre Européen de Recherche pour l'Analyse et la Modélisation de la Culture Politique est née de la volonté de ses membres fondateurs - des professeurs et des chercheurs de la Roumanie et de plusieurs universités européennes - de mettre en place une première structure universitaire de recherche interdisciplinaire pan-européenne pour la modélisation des cultures politiques européennes. Savoir plus