CINE POATE CANDIDA?

La examenul de admitere poate candida orice cetățean român sau străin care a susținut examenul de licență în România sau un examen exchivalent în alte state.

SITUAȚII SPECIALE
CETĂŢENI ROMÂNI CU STUDII LICEALE SAU DE LICENȚĂ ÎN STRĂINĂTATE

Pot candida la concursul de admitere în aceleaşi condiţii prevăzute de lege ca şi cetăţenii români cu studii de licență în România, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare, cetăţenii români absolvenţi ai studiilor liceale și/sau de licență din alte state.

CETĂŢENI STRĂINI DIN SPAŢIUL COMUNITAR, SPAŢIUL ECONOMIC EUROPEAN SAU COMUNITATEA ELVEŢIANĂ
Pot candida la concursul de admitere în aceleaşi condiţii prevăzute de lege ca și cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare, absolvenţi ai studiilor liceale și/sau de licență din alte state membre ale Uniunii Europene, din statele aparţinând Spaţiului Economic European sau din Confederaţia Elveţiană. Cetățenii străini care doresc să se înscrie la un program de studii în limba româna trebuie să depună în plus la dosar un certificat care să ateste cunoașterea limbii române, conform listei CNRED.

CETĂŢENI STRĂINI DIN AFARA SPAŢIULUI COMUNITAR, SPAŢIULUI ECONOMIC EUROPEAN SAU COMUNITĂŢII ELVEŢIENE
Procesul de admitere pentru cetăţenii din afara Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene este gestionat direct de Biroul de Relaţii Internaţionale al Universităţii din Bucureşti.

CONȚINUTUL DOSARULUI DE CONCURS


DOSARUL DE CONCURS
Actele necesare înscrierii vor fi depuse la secretariatul facultăţii într-un dosar plic de culoare albă (format A4) ce va conţine:
 • Proiectul de cercetare redactat în limba programului de studii (română, engleză sau franceză).
 • Fişă tip de înscriere (în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv). Fişa se poate descărca pentru completare pe calculator şi imprimare (format .doc) sau pentru completare de mână (format .pdf)
 • Diploma de bacalaureat sau act echivalent
 • Diploma de licență sau act echivalent
I. Pentru absolvenţii examenului de licență din sesiunea iunie 2016
 • Diplomă de licență (original); SAU
 • Diplomă echivalentă diplomei de licență; SAU
 • Adeverinţă semnată şi stampilată (original) în cazul facultăților pentru care nu a fost încă eliberată diploma de licență. ATENŢIE! Pe adeverinţă trebuie menţionată media generală, notele de la probele examenului de licență, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma de licență.
Se acceptă şi copii legalizate ale diplomei de licență, respectiv ale adeverinţei de susţinere a examenului de licență, însoţite de dovada depunerii originalului la o altă facultate.

II. Pentru candidații care au susţinut examenul de licență înainte de 2016

(a) Absolvenţii care NU au urmat un program de studii universitare de master pe locuri subvenționate de la buget
 • Diploma de licență (original); ŞI
 • Declaraţie notarială a candidatului care să ateste faptul că nu a mai urmat studii universitare master pe un loc subvenţionat de la buget (original); 
(b) Absolvenții care au urmat studii universitare complete pe locuri subvenţionate de la buget. ATENŢIE! Candidaţii aflaţi în această situaţie pot candida numai pe locurile cu taxă
 • Diploma de licență (copie legalizată).
(c) Absolvenţii care au urmat cel puțin un semestru și cel mult trei semestre de studii de master pe locuri subvenţionate de la buget
 • Diploma de licență (original); ŞI
 • Declaraţie notarială a candidatului care să precizeze pe ce perioadă a urmat studii universitare de master pe un loc subvenţionat de la buget (original).
 • Certificat de naştere (copie legalizată);
 • Adeverinţă medicală tip (original), din care să rezulte că este apt pentru a urma facultatea la care candidează, eliberată de către medicul de familie;
 • Trei (3) fotografii tip buletin de identitate;
 • Copie simplă a buletinului sau cărţii de identitate;
 • Chitanţa de plată a taxei de înscriere (original).
IMPORTANT: Candidații care se înscriu la mai multe programe de studii de master vor depune actele în original numai în primul dosar, celelalte dosare vor fi constituite cu copii Xerox simple, plus fișa de înscriere și chitanța doveditoare a achitării taxei de înscriere.

ACTE SUPLIMENTARE PENTRU SITUAŢII SPECIALE
SCHIMBAREA NUMELUI 
 • certificatul de căsătorie (copie legalizată) în cazul schimbării numelui ca urmare a căsătoriei; SAU
 • un act legal doveditor de schimbarea a numelui (copie legalizată) în toate celelalte cazuri de schimbare a numelui cu excepția căsătoriei.
SCUTIRE DE PLATA TAXEI DE ÎNSCRIERE
Persoanele care solicită scutirea de taxă de admitere vor prezenta unul din următoarele documente:
 • copii legalizate după certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
 • adeverinţă de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic în activitate a unuia dintre susţinătorii legali (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal angajat în Universitatea din Bucureşti a unuia dintre susţinătorii legali (în cazul celor aflați în această situaţie);
Scutirea de plată a taxelor de admitere se face de către preşedintele comisiei de admitere pe facultate, la cererea candidatului, numai pe baza actelor prezentate de candidaţi, din care să rezulte că fac parte din una din categoriile enunţate mai sus.

CETĂŢENI ROMÂNI CU STUDII LICEALE SAU DE LICENȚĂ ÎN STRĂINĂTATE
Candidaţii la concursul de admitere, cetăţeni români absolvenţi ai studiilor liceale şi/sau universitare de licenţă din alte state vor prezenta la înscriere şi atestatul/ele de recunoaştere a studiilor eliberat(e) de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale - MEN (www.cnered.edu.ro),

CETĂŢENI STRĂINI DIN SPAŢIUL COMUNITAR, SPAŢIUL ECONOMIC EUROPEAN SAU COMUNITATEA ELVEŢIANĂ
Candidaţii la concursul de admitere, cetăţeni absolvenţi ai studiilor liceale şi/ sau universitare de licenţă din alte state membre ale Uniunii Europene, ale statelor aparţinând Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiene vor prezenta la înscriere şi atestatul/ele de recunoaştere a studiilor eliberat(e) de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale - MEN (www.cnered.edu.ro). În plus, pentru programele cu predare în limba română, dosarul va include și un certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de către instituţiile abilitate de MEN.

CALENDAR

Examenul de admitere se desfășoară în luna iulie 2017, după desfășurarea examenelor de licență.

În măsura în care rămân locuri disponibile, se va organiza și o sesiune suplimentară în luna septembrie 2017.

Calendarul sesiunii iulie 2017

6-21/07/2017
Perioada de înscrieri; înscrierile se fac la sediul FSP din str. Spiru Haret 8 în intervalul orar 9.00 – 14.00 în timpul săptămânii și între orele 9.00-12.00 sâmbata și duminica

22/07/2017
NUMAI PENTRU PROGRAMELE DE MASTER ÎN LIMBI STRĂINE: afişarea rezultatelor pentru proba de verificare a competenţelor lingvistice, notată cu admis/respins

22-23/07/2017
Contestaţii proba de verificare a competenţelor lingvistice.

24/07/2017
PENTRU TOATE PROGRAMELE DE MASTER: Proba de interviu - susţinerea orală a proiectului de cercetare

25/07/2017
Afişarea rezultatelor preliminare

26-27/07/2017
Confirmarea locului obţinut

27/07/2017
Afişarea primei reclasificări, în funcţie de locurile rămase libere în urma confirmărilor

28/07/2017
Confirmarea locului obţinut în urma reclasificării

28/07/2016
Afişarea listelor finale

PROIECTUL DE CERCETARE & PROBA ORALĂ

Toate programele de master admit studenți în urma analizării unui proiect de cercetare redactat și susținut de candidat.

PROIECTUL DE CERCETARE
Proiectul va prezenta subiectul de cercetare pe care candidatul doreşte să îl exploreze pe parcursul celor 4 semestre de studiu.

Acesta va include cel puțin următoarele aspecte
 • problematică și întrebare de cercetare;
 • plasarea subiectului în literatura de specialitate;
 • schiță de metodologie, inclusiv identificarea corpusului empiric / terenului de cercetare, precum și evaluarea fezabilității cercetării (inclusiv riscuri);
 • relevanța, noutatea şi pertinenţa subiectului pentru pentru domeniul major al programului de master ales;
Proiectul va fi redactat în limba de studiu a fiecărui program de master și va avea maxim 10 000 de semne (cu excepția referințelor bibliografice). Atenție! Pentru masterul Politicile egalității de șanse in context romanesc si european, proiectul de cercetare va fi redactat in limba română. însă studenții care doresc să se înscrie și la masterul european E.G.A.L.E.S. trebuie sa depună și o variantă în limba franceză sau engleză a acestuia.

Proiectul de cercetare va conţine și o bibliografie selectivă construită de candidat, menită să probeze cunoaşterea de către candidat a principalelor repere teoretice şi metodologice capabile să îi susţină demersul. Aceasta va fi redactată în conformitate cu regulile fundamentale de redactare a aparatului critic. Indiferent de stilul ales, acesta va fi folosit consistent și unitar pe tot parcursul proiectului).

PROBA ORALĂ
Fiecare candidat îşi va susţine în limba programului de master proiectul de cercetare propus în cadrul unei PROBE ORALE. Proba orală va testa atât cunoştinţele specifice ale candidaţilor din aria proiectului de cercetare, cât şi cultura academică a acestora în câmpul ştiinţelor politice. Candidaţii vor primi la această probă o notă cuprinsă între 1 şi 10.

DESFĂȘURAREA EXAMENULUI & PROCEDURI DE CONFIRMARE A LOCULUI


INSCRIEREA CANDIDAŢILOR
Înscrierea candidaţilor se va face în perioada dedicată înscrierilor din calendarul respectivei sesiuni de admitere (iulie sau septembrie). Înscrierea se poate face numai PERSONAL (sau prin procură notarială) prin depunerea unui DOSAR DE CONCURS la secretariat/comisia de admitere în timpul programului cu publicul.

EXAMINAREA
Concursul de admitere constă în:
Evaluarea competențelor lingvistice de limbă engleză sau franceză (în funcție de specificul programului de studii) în baza proiectului de cercetare. Probă eliminatorie (se notează cu admis/respins).

2. ADECVAREA CU DOMENIUL DE STUDII ŞI POTENŢIAL ACADEMIC/PROFESIONAL (probă obligatorie pentru toate programele de master)
Susţinerea proiectului de cercetare. Probă orală, se notează de la 1 la 10.

Candidaţii sunt ordonaţi descrescător în funcție de nota obținută şi apoi, în funcţie de numărul de locuri la buget/taxă disponibile pentru sesiunea respectivă de admitere, sunt stabilite listele preliminare de candidaţi admişi pe locuri de la buget, candidaţi admişi pe locuri cu taxă, candidaţi admişi pe lista de aşteptare şi candidaţi respinşi. Nota minimă de admitere este 7.

Departajarea candidaţilor admişi cu aceeaşi medie pe ultimul loc pe aceste liste se va face, în ordine, în funcţie de media de la licență.

CONTESTAŢII
Eventualele contestaţii se pot depune în maxim 24 de ore de la afişarea rezultatelor.

PROCEDURI DE CONFIRMARE A LOCULUI OBŢINUT

ETAPA 1
În decurs de 2 zile de la afişarea rezultatelor:
 • candidaţii declaraţi admişi pe locurile de la BUGET au obligaţia de a confirma personal (sau prin procură notarială) ocuparea respectivului loc prin depunerea la secretariatul FSPUB a unei CERERI, datate şi semnate, împreună cu DOCUMENTELE solicitate la dosarul de înscriere ÎN ORIGINAL. Candidaţii care au depus deja documentele în original în momentul înscrierii la admitere vor confirma locul obţinut doar prin depunerea cererii de confirmare. 
 • candidaţii declaraţi admişi pe locurile de la TAXĂ au obligaţia de a confirma personal (sau prin procură notarială) ocuparea respectivului loc prin depunerea la secretariatul FSPUB a unei CERERI, datate şi semnate, împreună cu CHITANŢA care să facă dovada achitării unui sfert din valoarea taxei de studii pentru anul I (i.e. 750 RON, se achită la casieria Universităţii din Bucureşti, sediul Facultăţii de Drept, cu specificarea pe chitanţa: „Facultatea de Ştiinţe Politice – Taxe şcolare”). În cerere, candidatul va menţiona explicit dacă doreşte sau nu să rămână pe locul cu taxă în eventualitatea în care, în urma reclasificărilor, ar obţine un loc bugetat.
 • candidaţii aflaţi pe LISTA DE AŞTEPTARE au obligaţia de a confirma personal (sau prin procură notarială) ocuparea respectivului loc prin depunerea la secretariatul FSPUB a unei CERERI, datate şi semnate. În cerere, candidatul va menţiona explicit dacă doreşte sau nu să rămână pe locul cu taxă în eventualitatea în care, în urma reclasificărilor, ar obţine un loc bugetat.
Candidaţii care nu confirmă locul în termenul stabilit vor fi eliminaţi definitiv din liste şi vor fi înlocuiţi cu următorii clasaţi.

ETAPA 2
În urma încheierii primei perioade de confirmare a ocupării locurilor de la buget și a soluționării contestațiilor, listele vor fi refăcute prin eliminarea candidaţilor care nu au confirmat şi prin reclasificarea candidaţilor admişi pe locuri cu taxă sau înscrişi pe listele de aşteptare, a căror medie de admitere le permite acest lucru.

În termen de 2 zile de la afişarea noilor liste (rezultate reclasificare runda 1), candidaţii declaraţi nou admişi în urma reclasificării şi care nu se găseau pe primele liste au obligaţia de a confirma personal (sau prin procură notarială) ocuparea respectivului loc astfel:
 • Candidaţii NOU admişi pe locurile de la BUGET în urma reclasificării au obligaţia să aducă DOCUMENTELE solicitate la dosarul de înscriere ÎN ORIGINAL, dacă nu au făcut-o la momentul înscrierii la concursul de admitere.  Atenție! La momentul confirmării, candidații care sunt admiși pe locuri de la buget prin reclasificarea de pe locurile cu taxă vor primi înapoi chitanța de plată a taxei de studii cu specificarea Restituire taxă, iar banii vor fi restituți de casieria Universităţii din Bucureşti, sediul Facultăţii de Drept, în baza acestei chitanțe.
 • Candidaţii NOU admişi pe locurile cu TAXĂ au obligaţia să aducă în momentul confirmării locului obţinut şi CHITANȚA care să facă dovada achitării unui sfert din valoarea taxei de studii pentru anul I (i.e. 750 RON, se achită la casieria Universităţii din Bucureşti, sediul Facultăţii de Drept, cu specificarea pe chitanţa: „Facultatea de Ştiinţe Politice – Taxe şcolare”). 
Candidaţii nou clasaţi pe locuri de la buget sau cu taxă care nu confirmă locul în termenul stabilit vor fi eliminaţi definitiv din liste şi vor fi înlocuiţi cu următorii clasaţi.

ETAPA 3
După acest ultim termen, listele vor fi refăcute prin eliminarea candidaţilor care nu au confirmat şi prin reclasificarea candidaţilor admişi pe locuri cu taxă sau înscrişi pe listele de aşteptare a căror medie de admitere le permite acest lucru. Acestea sunt LISTELE FINALE ale candidaţilor admişi pentru respectiva sesiune de admitere.

Atenţie! După afișarea listelor finale, candidaţii care, în urma ultimei reclasificări, sunt admişi pe locuri de la buget de pe locurile cu taxă vor primi înapoi chitanţa de plată a taxei de studii cu specificarea Restituire taxă, iar banii vor fi restituţi de casieria Universităţii din Bucureşti, sediul Facultăţii de Drept, în baza acestei chitanţe.

LOCURI DISPONIBILE

Locurile scoase la concurs pentru examenul de admitere 2017 sunt următoarele:

18 locuri la buget; 26 de locuri la taxă;
la acestea se adaugă: 1 loc pentru etnici români; 5 locuri pentru candidați non-UE 

18 locuri la buget; 26 de locuri la taxă;
la acestea se adaugă: 1 loc pentru etnici români; 5 locuri pentru candidați non-UE

16 locuri la buget; 51 de locuri la taxă;
la acestea se adaugă: 8 locuri pentru candidați non-UE 

18 locuri la buget; 24 de locuri la taxă;
la acestea se adaugă: 8 locuri pentru candidați non-UE 

18 locuri la buget; 26 de locuri la taxă;
la acestea se adaugă: 1 loc pentru etnici români; 8 locuri pentru candidați non-UE

15 locuri la buget; 27 de locuri la taxă;
la acestea se adaugă: 8 locuri pentru candidați non-UE
TAXE


TAXE DE ÎNSCRIERE
Fiecare candidat se poate înscrie pentru admitere la toate cele șase programe de studii: Master Politică comparată - MCP (în limba engleză)Master Politica în Europa: Stat, frontiere, societăți - MPE (în limba franceză)Master Politicile egalității de șanse în context european și românesc - MPES (în limba română cu un modul în limba franceză)Master Politică europeană și românească - MPER (în limba română)Master Relații Internaționale - MRI (în limba română)Master Studii Europene - MSE (în limba română)

Taxa/ taxele de înscriere la concursul de admitere sunt următoarele:

Înscrierea pentru admitere într-un singur program: 150 RON (0 RON pentru candidaţii scutiţi de plata primei taxe*)

Înscrierea pentru admitere în două sau mai multe programe: 225 RON (75 RON pentru candidaţii scutiţi de plata primei taxe*)

Taxele de înscriere se pot achita pe loc la sediul FSPUB din str. Spiru Haret nr. 8. 

*Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere pentru primul dosar candidaţii orfani de ambii părinţi, candidaţii care se află în grija unei case de copii şi candidaţii pentru care unul din susţinătorii legali este fie cadru didactic în activitate fie angajat în Universitatea din Bucureşti.

TAXE DE STUDII
Studenții admiși pe locurile de finanțate de la buget nu plătesc taxe de studii în primul an de studii. Conform legii, în funcție de performanțele școlare, în anii următori aceștia își pot păstra locul subvenționat sau pot deveni studenți înscriși pe locurile cu taxă. 

Studenții admiși pe locurile cu taxă plătesc anual suma de 3500 RON. Această sumă poate fi eșalonată în mai multe tranșe pe parcursul anului academic, în funcție de situația socială a studentului. 

Pentru confirmarea locului obținut pe un loc cu taxă la momentul admiterii se va plăti o primă tranșă (750 RON) din această taxă anuală. Atenție! Dacă în urma reclasificărilor din cadrul procedurilor de confirmare a locului obținut la examenul de admitere, studentul inițial admis pe un loc cu taxă este clasat pe un loc bugetat, tranșa plătită din taxa anuală se restituie.