www.scienceofpolitics.eu


SCOPE: SCIENCE OF POLITICS – International Interdisciplinary Conference of Political Research is an annual joint session of workshops aimed at offering a space for academic exchanges on timely political research topics, as well as on the latest advancements within the discipline and the profession(s) of political science.

The 4th edition is organized by the Centre for International Cooperation and Development Studies (IDC) of the Faculty of Political Science at the University of Bucharest and will take place in Bucharest between 26 and 28 May 2017.

The organizers invite political scientists, as well as scholars from other related disciplinary traditions to reflect upon and the contemporary challenges of democracy and democratization in comparative perspective and in relation with the new global agenda on international development and security (read the full 2017 CALL FOR PAPERS, abstract submission deadline: 15 February 2017). 

The conference includes keynote lectures by Laurence WHITEHEAD (University of Oxford), Cecelia LYNCH (University of California Irvine) and Erik-Svend SKAANING (Aarhus University), as well as a special round table on the state of the discipline focused on the opportunities and challenges faced by political scientists as both researchers and employees.

The event is supported by the research committees 13 (Democratization in Comparative Perspective) and 33 (The Study of Political Science as a Discipline) of the International Political Science Association (IPSA/AISP), as well as by the European Confederation of Political Science Associations (ECPSA).

The working languages of the conference are English and French. In order to facilitate the international dialogue, the use of English or French is strongly encouraged also for Romanian-speaking participants, whenever possible or needed throughout the event.

The best papers may be considered for publication within special journal issues or collective volumes with partner publishers.

Note
Initiated in 2014 by the Faculty of Political Science at the University of Bucharest (FSPUB) to mark the anniversary of 150 years since the establishment of this university, SCOPE is organized primarily through the FSPUB research centres and their partners. This edition of SCOPE: Science of Politics also closes the series of events marking 25 years since establishment at the University of Bucharest of the first political science department in post-communist Romania (FSPUB).

SCOPE: LA SCIENCE DU POLITIQUE – Conférence Internationale Interdisciplinaire de Sciences Politiques est un événenement scientifique annuel qui se propose de stimuler le dialogue autour d'une thématique d'actualité pour la recherche dans les sciences politiques et d'encourager la réflexion sur les les développements récents de la discipline et de la profession.

La 4eme édition est organisé par le Centre d`Études sur le Développement et la Coopération Internationale (IDC) de la Faculté de Sciences Politiques de l`Université de Bucarest et aura lieu à Bucarest, entre le 26 et 28 mai 2017.

Les organisateurs proposent aux politologues et aux collègues des disciplines voisines de réflechir ensemble sur les défis contemporains de la démocratie et de la démocratisation dans une perspective comparative et en relation avec le nouvel agenda global sur la solidarité et la sécurité internationales (v. l'APPEL A CONTRIBUTIONS 2017,  date limite: 15 février 2017).

L’événement inclut également des conférence de Laurence WHITEHEAD (University of Oxford), Cecelia LYNCH (University of California Irvine) et Erik-Svend SKAANING (Aarhus University & V-Dem), et une session de travail dédiée à l’évaluation de la discipline par rapport aux opportunités et défis de l'emploi et de la recherche pour les politilogues. 

L'événement est organisé avec l'appui des comités de recherche 13 (Democratization in Comparative Perspective) et 33 (The Study of Political Science as a Discipline) de l'Association Internationale de Sciences Politiques (IPSA/AISP) et de European Confederation of Political Science Associations (ECPSA).

Les langues de travail sont l'anglais et le français. Pour faciliter le dialogue international l'utilisation de l'anglais ou du français est fortement encouragée pendant toute la durée de la conférence.

Les meilleurs communications seront sélectées en vue de la publication dans des revues scientifiques ou des volumes collectifs.

Note
Initiée en 2014 par la Faculté de Sciences Politiques de l'Université de Bucarest (FSPUB) pour fêter les150 ans depuis la création de cette université, SCOPE est organisée par les centres de recherche de la FSPUB et leurs partenaires.Cette édition de SCOPE: La science du politique est aussi l'événement de clôture des manifestations qui fête les 25 ans depuis la création a l'Université de Bucarest de la première faculté des sciences politiques de la Roumanie post-communiste (FSPUB).


SCOPE: ŞTIINŢA POLITICULUI – Conferinţă Internaţională Interdisciplinară de Ştiinţe Politice este un eveniment ştiinţific anual ce aduce laolaltă o serie de sesiuni de lucru în jurul unei tematici comune de actualitate pentru cercetarea politică, cu scopul de a facilita reflecţia academică asupra celor mai noi evoluţii ale disciplinei şi profesiei/profesiilor din ştiinţele politice.

Ediţia a patra este organizată de Centrul pentru Studii de Dezvoltare și Cooperare Internațională (IDC) al Facultății de Științe Politice a Universității din București și va avea loc la Bucureşti între 26 şi 28 mai 2017.

Organizatorii propun politologilor, precum şi colegilor din alte arii disciplinare înrudite să reflecteze asupra provocărilor contemporane ale democrației și democratizării din perspectivă comparată și în contextul adoptării noii agende globale a cooperării internaționale pentru dezvoltare și securitate (v. întregul APEL LA CONTRIBUŢII 2017, termen aplicații: 15 februarie 2017).

Connferința include prelgeri de Laurence WHITEHEAD (University of Oxford), Cecelia LYNCH (University of California Irvine) și Erik-Svend SKAANING (Aarhus University & V-Dem), precum și o masă rotundă despre starea disciplinei științelor politice dedicată evaluării oportunităților și riscurilor academice și de angajabilitate ale politologilor

Evenimentul este realizat cu sprijinul comitetelor de cercetare 13 (Democratization in Comparative Perspective) și 33 (The Study of Political Science as a Discipline) al International Political Science Association (IPSA/AISP), precum și al European Confederation of Political Science Associations (ECPSA).

Limbile de lucru ale conferinţei sunt engleza și franceza. Pentru a facilita dialogul internaţional, utilizarea limbilor engleză şi/sau franceză este puternic încurajată şi pentru participanţii vorbitori de limba română, ori de câte ori este posibil sau necesar pe parcursul evenimentului.

Cele mai bune lucrări sunt selectate pentru publicare în numere speciale ale unor reviste ştiinţifice sau în volume colective la edituri partenere.

Note
Iniţiată în 2014 de Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii din Bucureşti (FSPUB) pentru a marca la acel moment aniversarea a 150 de ani de la înfiinţarea acestei universităţi, SCOPE este organizată în principal de centrele de cercetare ale FSPUB şi partenerii acestora. Această ediție a SCOPE: Science of Politics marchează, de asemenea, încheierea manifestărilor prilejuite de aniversarea a 25 de ani de la înființarea la Universitatea din București a primei facultăți de științe politice din România postcomunistă (FSPUB).