Student FSPUB‎ > ‎

[ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR BENEFICIARI AI BURSELOR STUDENȚEȘTI]Având în vedere situația actuală, prilejuită de declararea stării de urgență la nivel național, studenții Universității din București, beneficiari ai burselor studențești, care încasează bursa numerar, sunt rugați să transmită către Serviciul Social și Activități Studențești al UB, la adresa de email: burse@rectorat.unibuc.ro, următoarele documente, pentru a benefica de bursă în contul personal:

1. Cerere de ordonanțare, completată cu datele solicitate. Cererea poate fi descărcată de la: https://unibuc.ro/wp-content/uploads/2020/03/Cerere-de-reodorna%C8%9Bare-burse-1.pdf

2. Extras de cont al studentului beneficiar de bursă

Studenții care au ridicat bursa numerar pentru luna februarie 2020 și doresc virarea acesteia în cont, începând cu luna următoare, sunt rugați să transmită o solicitare în acest sens, la Serviciul Social și Activități Studențești, pe email și să anexeze extrasul de cont.

[RECLASIFICAREA LOCURILOR LA BUGET PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2020-2021]

posted 24 Sep 2020, 23:48 by Secretariat FSPUB   [ updated 24 Sep 2020, 23:50 ]

1. Identificarea cifrei de şcolarizare pentru locurile finanţate de la bugetul de stat.
2. Stabilirea locurilor pentru cazuri sociale SOCIALE (15% din nr. locurilor bugetate)
3. Criterii de ocupare a locurilor subvenţionate de la buget:
· integralist
· punctajul în ordine descrescătoare, obţinut prin însumarea produsului rezultat din numărul de credite şi nota acordată la fiecare disciplină din planul de învăţământ (cu excepția disciplinelor facultative), astfel încât pentru 60 de credite să se obţină între 300 şi 600 de puncte.
· Dacă vor rămâne locuri libere, vor fi luaţi în calcul şi studenţii restanţieri, în funcţie de numărul de restanţe şi de media anului anterior.

- Studenții care se încadrează în categoria CAZURI SOCIALE (venitul net lunar pe membru de familie să nu depăşească cuantumul venitului minim net pe economie lei) pot depune la secretarul de an cererea PENTRU RECLASIFICARE (obținerea unui loc la buget) însoțită de actele doveditoare privind veniturile pe lunile IUNIE, IULIE, AUGUST în perioada: 25– 29 septembrie 2020, în programul de lucru cu publicul.


PENTRU ÎNCADRAREA ÎN CATEGORIA CAZURILOR SOCIALE VOR FI AVUŢI ÎN VEDERE STUDENŢII AFLAŢI ÎN URMĂTOARELE SITUAŢII:


1. Studenţii orfani de ambii părinţi;
2. Studenţii aflaţi în plasament familial;
3. Studenţii care solicită reclasificarea pe motive sociale – cazuri medicale;
4. Studenţii ale căror familii au realizat în ultimele trei luni ce preced depunerea dosarului (iunie, iulie, august 2020) un venit net mediu pe membru de familie inferior salariului minim net pe economie.


STUDENŢI ORFANI AMBII PĂRINŢI
1. Cerere pentru reclasificare pe motive sociale
2. 
DECLARAŢIA DE VENITURI (anexa 1)
3. Copie CI
4. Copii ale certificatelor de deces ale părinţilor
5. 
Declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu mai are şi alte venituri decât cele declarate (anexa 2)

 

STUDENŢI AFLAŢI ÎN PLASAMENT FAMILIAL
1. Cerere pentru reclasificare pe motive sociale
2. 
DECLARAŢIA DE VENITURI (anexa 1)
3. Copie CI
4. Documente justificative privind situaţia în care se află:
· adeverinţă din care să rezulte că solicitantul provine dintr-un centru de plasament
· copie a hotărârii judecătoreşti din care rezultă că solicitantul se află în plasament familial
5. 
Declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu mai are şi alte venituri decât cele declarate (anexa 2)

 

STUDENŢI CARE SOLICITĂ RECLASIFICAREA PE MOTIVE SOCIALE - CAZURI MEDICALE
1. Cerere pentru reclasificare pe motive sociale (caz medical)
2. Copie CI
3. Certificat medical eliberat de un medic specialist, vizat de Cabinetul medical UB. În cetificatul medical se va menţiona obligatoriu încadrarea diagnosticului în categoriile de boli specifice la art.13.2, punctul 2 din Regulamentul privind acordarea burselor.

 

STUDENŢI ALE CĂROR FAMILII AU UN VENIT LUNAR NET MEDIU PE MEMBRU DE FAMILIE INFERIOR SALARIULUI DE BAZĂ MINIM
1. Cerere pentru reclasificare pe motive sociale
2. 
DECLARAŢIA DE VENITURI (anexa 1)
În cazul în care veniturile sunt 0 sau sub 100 de lei pe membru de familie, studentul va prezenta o anchetă socială efectuată de primăria localităţii în care domiciliază
3. Copie CI
4. Copii ale certificatelor de naştere şi ale CI (dacă e cazul), ale celorlalţi membri ai familiei, aflaţi în întreţinerea părinţilor
5. Adeverinţe de elev sau student pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ
6. Declaraţie pe proprie răspundere a unuia din părinţi, data la notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul, pentru copii minori aflaţi în întreţinerea familiei, care nu urmează o formă de învăţământ şi nu obţin venituri proprii
7. Talon privind cuantumul alocaţiei de stat pentru copii
8. Copii de pe certificatul de deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte
9. Copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, se completează cu adeverinţă /cupoane privind cuantumul pensiei alimentare, pentru student şi pentru fraţii acestuia
10. documente justificative privind veniturile realizate de către student şi membrii familiei acestora:
· Cupoane sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei (indiferent de natura acesteia) pe ultimele trei luni (iunie, iulie august)
· Adeverinţă de şomaj
· Adeverinţă de venit pe ultimele trei luni (iunie, iulie, august)
· Adeverinţă de la Primăria pe raza căreia îşi are domiciliul, privind veniturile nete obţinute din activităţi de exploatarea proprietăţilor personale ale studentului şi ale familiei: terenuri agricole, păduri, chirii, arenzi etc.
· Documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (de exemplu: chirii, personae fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale)
11. Declaraţie pe proprie răspundere dată de fiecare părinte care nu obţine nici un fel de venit, în faţa unui notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul
12. 
Declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu mai are şi alte venituri decât cele declarate (anexa 2)

[Inscriere cursuri facultative masterat 2020-2021]

posted 24 Sep 2020, 02:55 by Secretariat FSPUB   [ updated 24 Sep 2020, 02:58 ]

Din acest an, studenții înmatriculați la studii universitare de master pot urma și promova la oricare dintre celelalte facultăți ale universității (în limita ofertelor acestora) un număr de cursuri (număr maxim de credite), la propunerea coordonatorului programului masteral/ directorului de departament.

Pentru a beneficia de credite transferabile de la alte facultăți ale Universității fiecare student va trimite până la data de 1 octombrie 2020 via email fișa de mobilitate completată la secretariatul facultății (secretariat@fspub.unibuc.ro). 

Schema de mobilitate va fi avizată de coordonatorul programului masteral /directorul de departament și aprobată de decanul facultății, la propunerea comisiei pentru echivalarea / recunoaşterea studiilor sau a perioadelor de studii. Ulterior, secretariatul va transmite fișa la secretariatul/secretariatele facultăților primitoare pentru a primi acordul decanului/ decanilor acestora precum și a coordonatorilor programelor de master/ directorilor de departament.

Notele obţinute la aceste discipline se trec în cataloage separate şi se trimit facultăţii unde studentul este înmatriculat, pentru a fi consemnate în registrul matricol şi în suplimentul la diplomă al studentului. Aceste cursuri au regim de cursuri facultative cu credite ce se vor adăuga la cele cuprinse în planul de învățământ. Studentul care își alege cursul are obligația de a verifica orarul de la facultatea de proveniență și cea primitoare, astfel încât să poată îndeplini toate criteriile de prezență impuse de titularul de curs/ seminarii de la cursul extern și fără a afecta parcursul său academic de la facultatea la care este înmatriculat.

Nota bene: În cazul cursurilor susținute în limbi străine, studenții vor fi înscriși dacă sunt deja înmatriculați la un program masteral desfășurat în limba străină respectivă, dacă dețin nivelul de certificare lingvistică impus de programul de studii ori dacă susțin un examen de limbă prealabil, conform hotărârii consiliului facultății primitoare.

[CAZARE 2020-2021]

posted 19 Sep 2020, 07:04 by Secretariat FSPUB   [ updated 19 Sep 2020, 11:25 ]

Cei interesați în obținerea unui loc de cazare sunt îndrumați să ia legătura cu dl. Vladimir Dobrescu la adresa de mail: 

dobrescu.vladimir@fspub.unibuc.ro

[ADEVERINTE DE LICENȚĂ]

posted 16 Sep 2020, 00:15 by Secretariat FSPUB   [ updated 16 Sep 2020, 00:15 ]

Incepând cu 16/09/2020 adeverințele absolvenților care au susținut examenul de licență sesiunea septembrie 2020, pot fi ridicate de la secretariatul facultății (sediul din calea Plevnei nr.59), în programul de lucru cu publicul.
Vă rugăm, de asemenea, ca atunci când când veniți să le ridicați să aduceți (daca ati depus dosarul online):
-lucrarea de licenta printata si legata
-lucrarea de licenta pe cd
-2 poze
-dosar plic.

[ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DIN ANUL III LICENȚĂ 2019-2020 ȘI ANUL II MASTER 2019-2020 PENTRU PRELUNGIREA ȘCOLARITĂȚII CU 1 SEMESTRU SUPLIMENTAR ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020-2021]

posted 4 Sep 2020, 00:24 by Secretariat FSPUB   [ updated 4 Sep 2020, 00:24 ]

CERERILE PENTRU ACORDAREA SEMESTRULUI SUPLIMENTAR ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020-2021, SE DEPUN LA SECRETARIAT, ÎN PERIOADA 07-15 SEPTEMBRIE 2020 (ADICĂ DUPĂ ÎNCHEIEREA SESIUNII EXTRAORDINARE DE RESTANŢE, DEDICATE STUDENŢILOR DIN ANII TERMINALI) ÎN PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL.

Pot depune cereri studenții care îndeplinesc condițiile Art. 42 din Regulamentul privind activitatea profesională a studenților: „Studentul care, la finalul studiilor, după parcurgerea numărului de semestre (ani de studii) prevăzut în planul de învăţământ, nu și-a finalizat în totalitate obligațiile școlare și are un număr de cel mult 5 restanțe, poate solicita prelungirea duratei de școlarizare cu 1-2 semestre, în condițiile art.222 din Legea Educației Naționale nr.1/2011 (taxă) și ale hotărârilor consiliului facultății.

STUDENȚII CARE NU DEPUN CERERE VOR FI EXMATRICULAȚI, CU DREPT DE REÎNMATRICULARE ÎN CONDIŢIILE PREVĂZUTE DE PREZENTUL REGULAMENT.

[REÎNMATRICULARE STUDENŢI]

posted 31 Jul 2020, 03:15 by Secretariat FSPUB   [ updated 31 Jul 2020, 03:16 ]

Studenții vor depune cererea de tip prin care solicită reînmatricularea în facultate, la secretarul de an, în perioada 2-14 septembrie 2020.
Cererea poate fi descărcată aici.

[RELUARE STUDII]

posted 31 Jul 2020, 03:13 by Secretariat FSPUB   [ updated 31 Jul 2020, 03:13 ]

Studenții care au avut întrerupere de studii vor depune cererea de reluare a studiilor secretarului de an, în perioada 2-14 septembrie 2020, în programul cu publicul, sediul Calea Plevnei, nr. 59.

Cererea poate fi descărcată aici.

[ VACANȚĂ AUGUST 2020 ]

posted 31 Jul 2020, 03:09 by Secretariat FSPUB   [ updated 31 Jul 2020, 03:10 ]

În luna august 2020 secretariatul FSPUB se află în vacanță.

Adeverințele de licență/dizertație din sesiunea iunie 2020 se vor putea ridica în această perioadă de la Biroul Acte de Studii al Universității din București, din Șos.Panduri nr.90.

Pentru orice alte informații doriți vă puteți adresa pe mail la următoarea adresă: secretariat@fspub.unibuc.ro

[ADEVERINTE DE DIZERTAȚIE]

posted 12 Jul 2020, 23:45 by Secretariat FSPUB   [ updated 12 Jul 2020, 23:45 ]

Incepând cu 13/07/2020 adeverințele absolvenților care au susținut examenul de dizertație sesiunea iunie 2020, pot fi ridicate de la secretariatul facultății (sediul din calea Plevnei nr.59), în programul de lucru cu publicul.
Vă rugăm, de asemenea, ca atunci când acând veniți să le ridicați să aduceți (daca ati depus dosarul online):
-lucrarea de dizertație printata si legata
-lucrarea de dizertatie pe cd
-2 poze
-dosar plic.

[Cereri restanțe, reexaminări și măriri note – an I și II licența, precum și an I master]

posted 10 Jul 2020, 03:02 by Secretariat FSPUB   [ updated 10 Jul 2020, 03:14 ]

În perioada 01-31 august 2020, studenții din anul I și II de la programele de studii de licență și anul I de la programele de studii de master, vor putea depune pe mail cereri pentru restanțe și măriri.
Depunerea cererilor, precum și dovada achitării taxei aferente se poate face prin transmiterea lor, scanate, pe adresa secretariatului: secretariat@fspub.unibuc.ro
cu menționarea in subiectul mailului: sectia, numele și tipul 

Pentru măriri note
Studentii care se prezinta la mariri NU trebuie sa plateasca re-examinarea, doar trimit cererea pe adresa secretariatului.
Reexaminarea în vederea măririi notei se face la cel mult 3 discipline din cadrul anului universitar curent, studentului care are promovate toate examenele prevăzute în planul de învăţământ după sesiunea de vară (adică este integralist).
Nu sunt posibile susţineri de reexaminări în vederea măririi notelor la discipline studiate în anii precedenţi.

Pentru restanțe
Doar studenții cu restanțe din anii anterior trimit cerere și dovada plății a 50 lei/restanța pe adresa secretariatului. Cererea se poate descărca de aici.
Studenții cu restanțe din anul universitar în curs se prezintă direct la examene, fără a fi nevoie de vreo cerere sau taxă de plătit.

Pentru reexaminări
Studenții din anul II care au restanțe din anul I și studenții anul I în curs și anul II în curs se pot prezenta la această reexaminare doar pe baza cererii și a dovezii plății a 50 lei/reexaminare. Cele două documente se pot trimite pe adresa secretariatului. Cererea se poate descărca de aici.

1-10 of 447