[În atenția studenților an I și II licență]

posted 12 Oct 2018, 03:22 by Secretariat FSPUB   [ updated 12 Oct 2018, 03:23 ]

Atașat găsiți adresa primită de la Ministerul Educației Naționale care anunță competiția pentru granturile ”Carol I” pentru studenții înmatriculați în anul I și II care au obținut diplome la olimpiade. 
Vă rog să citiți cu atenție precizările din documentul atașat iar aceia dintre voi care au obținut premiile menționate în adresă sunt rugați să aducă la secretariat sau să trimită pe mail de secretariat, până pe 13 octombrie, diplomele care dovedesc obținerea premiului respectiv (original și copie), pentru a fi trecuți în lista pe care o vom transmite ministerului.

[Acordare laptopuri]

posted 10 Oct 2018, 05:35 by Secretariat FSPUB   [ updated 10 Oct 2018, 05:35 ]

Vă informăm că în cadrul proiectului MENTOR UB: Platformă pilot de acțiune integrată pentru creșterea incluzivă a accesului la studii universitare și reducere abandonului școlar Universitatea din București susține studenții înmatriculați la programele de studii universitare de licență și masterat, învățămânr cu frecvență, proveniți din medii defavorizate prin acordarea de laptopuri.
Medologia de acordare a laptopurilor se găsește aici.
Pentru orice informații vă puteți adresa secretariatului.

[CERERE ALEGERE TEMĂ LICENȚĂ ȘI DIZERTAȚIE]

posted 10 Oct 2018, 03:09 by Secretariat FSPUB   [ updated 10 Oct 2018, 03:09 ]

Studenții din anul al III-lea de la programele de studii universitare de licență (2018-2019) și studenții din anul al II-lea de la programele de studii universitare de master (2018-2019) sunt rugați să aducă la secretariat în programul cu publicul, până cel târziu în data de 15 noiembrie 2018, cererea pentru alegerea temei de licență sau de dizertație cu avizul profesorului coordonator.

Formularul pentru licență poate fi descărcat de aici.
Formularul pentru master poate fi descărcat de aici.
Formularele pot fi găsite și pe site la secţiunea Formulare- Examene finalizare studii.

[Modul psihopedagogic] - în atenția studenților din anul I

posted 1 Oct 2018, 05:30 by Secretariat FSPUB   [ updated 1 Oct 2018, 05:30 ]

Studenții care doresc să urmeze cursurile de certificare pentru profesia didactică - Nivel I și II, sunt așteptați să se înscrie la concursul de admitere care se efectuează la Secretariatul Departamentului de Formare a Profesorilor din cadrul Facultății de Psihologie și Ștințele Educației, Complex Leu,
Corp A, et.5, sala 518.
Toate informațiile le găsiți în documentul atașat.

[ÎNSCRIEREA STUDENŢILOR ÎN ANUL UNIVERSITAR 2018-2019 ]

posted 27 Sep 2018, 00:33 by Secretariat FSPUB   [ updated 27 Sep 2018, 00:37 ]

Atât studenții din anii II și III licență cât și cei din an II master sunt rugați să completeze fișa de înscriere în anul universitar 2018-2019.
Toate fișele vor fi colectate de către reprezentantul de an și aduse la secretariat până la data de 12 octombrie 2018 (în programul cu publicul).
Studenții care ocupă un loc la taxă au ca termen maxim de plată pentru semestrul I data de 31 octombrie 2018 (dovada plăţii plății trebuie adusă la dl.administrator șef Costel Savu).

Studenții admiși în anul I la programele de licență și master vor completa atât cotractul de școlarizare cât și fișa de înscriere în an.
Pentru cei din anul I documentele vor fi preluate în cadrul sesiunii de orientare profesională care va avea loc în data de 1 octombrie 2018.
Cei care dintr-un motiv sau altul nu vor fi prezenți la sesiune, documentele pot fi aduce la secretariat până la data de 12 octombrie 2018 (în programul cu publicul).

Studenții care ocupă un loc la taxă au ca termen maxim de plată pentru semestrul I data de 31 octombrie 2018. Dovada plății trebuie adusă la dl.administrator șef Costel Savu.

Studenții reînmatriculați și cei din semestre suplimentare la programele de licență și master vor completa doar fișa de înscriere în an. Acestea pot fi aduse la secretariat  până la data de 12 octombrie 2018 (în programul cu publicul).

Documentele care se pot descărca sunt:
- contractele de licență aici
- contractele de master aici
- fișele aici

[Alegere cursuri opționale SPR3]

posted 25 Sep 2018, 22:00 by FSP UB   [ updated 25 Sep 2018, 22:02 ]

Studenții din anul 3 ai programului de licență Științe Politice (SPR3) își pot alege cursurile opționale online, între 26 septembrie, ora 8:30 a.m., și 28 septembrie, ora 11:30 a.m, prin completatea formularului de mai jos.


[CLASIFICAREA STUDENȚILOR ÎN ORDINEA DESCRESCĂTOARE A PUNCTELOR OBȚINUTE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2017-2018]

posted 25 Sep 2018, 00:05 by Secretariat FSPUB   [ updated 25 Sep 2018, 00:06 ]

Situația școlară și reclasificarea studenților în ordinea descrescătoare a punctelor obținute în anul universitar 2017-2018 pot fi vizualizate (se vor posta pe măsură ce vor fi gata) pe site-ul FSPUB la secțiunea Note - reclasificare.
Vă rugăm să vă verificați situația și să ne semnalați eventualele erori până la data de 27.09.2018 orele 16:00 (telefonic la nr. +40 21 314 12 68 și pe mail: secretariat@fspub.unibuc.ro ).
Menționăm că reclasificarea se face conform Regulamentului privind activitatea profesională a studenților 2018. Îl găsiți aici.

[SPR3] Alegere cursuri opționale

posted 24 Sep 2018, 07:06 by FSP UB   [ updated 24 Sep 2018, 07:09 ]

Studenții din anul 3 ai programului de licență Științe Politice (SPR3) vor putea alege cursurile opționale online, între 26 septembrie, ora 8:30 a.m., și 28 septembrie, ora 11:30 a.m.

Studenții trebuie să selecteze 5 din cursurile următoare

SP1139 Praxeologia relaţiilor internaţionale (Diaconu, F.)
SP1140 Istoria politică a URSS (Goșu, A.)
SP1141 Sistemul judiciar românesc (Bejan, F.)
SP1143 Antropologie politică (Oțoiu, D.)
SP1145 Dictaturi comuniste şi reprezentări cinematografice (Petrescu, D.)
SP1146 Politici sociale (Dohotariu, A.)
SP1147 Metode de analiză statistică și modelare a atitudinilor politice (Voinea, C.)
SP1149 Istoria romilor din România (Livadă-Cadeschi, L.)
SP1150 Economia politică a comerţului international (Bîrsan, A.-M.)
SP1151 Politici culturale şi migraţie studenţească (Matei, I.)

Selecția se va face prin completarea de către fiecare student a unui formular online în care acesta ordonează, în ordinea preferințelor, TOATE aceste cursuri, astfel incât

a. pentru toate cele cinci cursuri la care dorește să se înscrie acordă numărul de ordine 1
NU poate fi acordat numărul de ordine 1 la mai mult de 5 (cinci) cursuri.

b. pentru toate celelalte cursuri studentul va acorda câte un număr de ordine de la 6 (prima preferință) la 10 (ultima preferință).

Aceste preferințe vor fi folosite pentru redistribuire în cazul în care nu mai sunt locuri rămase la unul sau mai multe din cele cinci cursuri pe care studentul a dorit să le urmeze inițial.
NU poate fi acordat decât câte un număr de ordine unic pentru aceste preferințe suplimentare la fiecare curs.

ATENȚIE! In cazul nerespectării acestor criterii de completare, studentul/a va fi distribuit(ă) automat la cursurile ce mai au locuri libere.

Ordinea de repartizare este cea de completare a formularului ONLINE care va fi disponibilă pe acest site și va fi primit și pe mail de către studenții SPR3.

[Mobilitate Japonia] Rezultate preselecție

posted 12 Sep 2018, 19:22 by FSP UB   [ updated 12 Sep 2018, 21:25 ]

În competiția pentru mobilitatea MIRAI oferită de Ministerul nipon al Afacerilor Externe au fost înscrise până la termenul anunțat 4 candidaturi valide care au obținut următoarele rezultate

1. POPESCU Eduard Mario (MIPA1) - 10
2. MUNTEANU Daniela Andreea (MIPA1) - 9
3. VASILE Mădălina Liliana (MIPA1) - 9
4. PANAINTE Ion-Dumitru (MRI1) - 8

În consecință, nominalizarea FSPUB pentru această mobilitate se acordă studentului Eduard Mario POPESCU.

[RECLASIFICAREA LOCURILOR LA BUGET PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018-2019]

posted 11 Sep 2018, 11:04 by Secretariat FSPUB   [ updated 11 Sep 2018, 22:15 ]

1. Identificarea cifrei de şcolarizare pentru locurile finanţate de la bugetul de stat.
2. Stabilirea locurilor pentru cazuri sociale SOCIALE (15% din nr. locurilor bugetate)
3. Criterii de ocupare a locurilor subvenţionate de la buget:
· integralist
· punctajul în ordine descrescătoare, obţinut prin însumarea produsului rezultat din numărul de credite şi nota acordată la fiecare disciplină din planul de învăţământ (cu excepția disciplinelor facultative), astfel încât pentru 60 de credite să se obţină între 300 şi 600 de puncte.
· Dacă vor rămâne locuri libere, vor fi luaţi în calcul şi studenţii restanţieri, în funcţie de numărul de restanţe şi de media anului anterior.

- Studenții care se încadrează în categoria CAZURI SOCIALE (venitul net lunar pe membru de familie să nu depăşească cuantumul venitului minim net pe economie lei) pot depune la secretarul de an cererea PENTRU RECLASIFICARE (obținerea unui loc la buget) însoțită de actele doveditoare privind veniturile pe lunile IUNIE, IULIE, AUGUST în perioada: 19 – 24 septembrie 2018, între orele 10:00 – 13:00.


PENTRU ÎNCADRAREA ÎN CATEGORIA CAZURILOR SOCIALE VOR FI AVUŢI ÎN VEDERE STUDENŢII AFLAŢI ÎN URMĂTOARELE SITUAŢII:

1. Studenţii orfani de ambii părinţi;
2. Studenţii aflaţi în plasament familial;
3. Studenţii care solicită reclasificarea pe motive sociale – cazuri medicale;
4. Studenţii ale căror familii au realizat în ultimele trei luni ce preced depunerea dosarului (iunie, iulie, august 2018) un venit net mediu pe membru de familie inferior salariului minim net pe economie.


STUDENŢI ORFANI AMBII PĂRINŢI
1. Cerere pentru reclasificare pe motive sociale
2. DECLARAŢIA DE VENITURI (anexa 1)
3. Copie CI
4. Copii ale certificatelor de deces ale părinţilor
5. Declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu mai are şi alte venituri decât cele declarate (anexa 2)


STUDENŢI AFLAŢI ÎN PLASAMENT FAMILIAL
1. Cerere pentru reclasificare pe motive sociale
2. DECLARAŢIA DE VENITURI (anexa 1)
3. Copie CI
4. Documente justificative privind situaţia în care se află:
· adeverinţă din care să rezulte că solicitantul provine dintr-un centru de plasament
· copie a hotărârii judecătoreşti din care rezultă că solicitantul se află în plasament familial
5. Declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu mai are şi alte venituri decât cele declarate (anexa 2)


STUDENŢI CARE SOLICITĂ RECLASIFICAREA PE MOTIVE SOCIALE - CAZURI MEDICALE
1. Cerere pentru reclasificare pe motive sociale (caz medical)
2. Copie CI
3. Certificat medical eliberat de un medic specialist, vizat de Cabinetul medical UB. În cetificatul medical se va menţiona obligatoriu încadrarea diagnosticului în categoriile de boli specifice la art.13.2, punctul 2 din Regulamentul privind acordarea burselor.


STUDENŢI ALE CĂROR FAMILII AU UN VENIT LUNAR NET MEDIU PE MEMBRU DE FAMILIE INFERIOR SALARIULUI DE BAZĂ MINIM
1. Cerere pentru reclasificare pe motive sociale
2. DECLARAŢIA DE VENITURI (anexa 1)
În cazul în care veniturile sunt 0 sau sub 100 de lei pe membru de familie, studentul va prezenta o anchetă socială efectuată de primăria localităţii în care domiciliază
3. Copie CI
4. Copii ale certificatelor de naştere şi ale CI (dacă e cazul), ale celorlalţi membri ai familiei, aflaţi în întreţinerea părinţilor
5. Adeverinţe de elev sau student pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ
6. Declaraţie pe proprie răspundere a unuia din părinţi, data la notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul, pentru copii minori aflaţi în întreţinerea familiei, care nu urmează o formă de învăţământ şi nu obţin venituri proprii
7. Talon privind cuantumul alocaţiei de stat pentru copii
8. Copii de pe certificatul de deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte
9. Copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, se completează cu adeverinţă /cupoane privind cuantumul pensiei alimentare, pentru student şi pentru fraţii acestuia
10. documente justificative privind veniturile realizate de către student şi membrii familiei acestora:
· Cupoane sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei (indiferent de natura acesteia) pe ultimele trei luni (iunie, iulie august)
· Adeverinţă de şomaj
· Adeverinţă de venit pe ultimele trei luni (iunie, iulie, august)
· Adeverinţă de la Primăria pe raza căreia îşi are domiciliul, privind veniturile nete obţinute din activităţi de exploatarea proprietăţilor personale ale studentului şi ale familiei: terenuri agricole, păduri, chirii, arenzi etc.
· Documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (de exemplu: chirii, personae fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale)
11. Declaraţie pe proprie răspundere dată de fiecare părinte care nu obţine nici un fel de venit, în faţa unui notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul
12. Declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu mai are şi alte venituri decât cele declarate (anexa 2)

1-10 of 370