[Competitie Erasmus+]

posted 28 Feb 2021, 23:48 by COSMIN-STEFAN DOGARU   [ updated 1 Mar 2021, 04:17 ]

COMPETIŢIE ERASMUS+ 2021

Număr de mobilităţi finanţate: 40

Grantul ERASMUS a fost fixat la nivel naţional astfel:

 • 520 euro/lună pentru destinaţiile: AustriaBelgiaFinlandaFranţaGermania, ItaliaOlandaPortugaliaSpania, Suedia
 • 470 euro/lună pentru destinaţiile: BulgariaCehia, LituaniaMacedonia de NordPoloniaSlovacia, Slovenia, Turcia

Anul în care se poate desfăşura semestrul de mobilitate Erasmus: 2021-2022.

Proceduri

Concursul constă în depunerea unui dosar de concurs (online). După selecţia la nivelul FSPUB, candidatul trebuie să completeze actele de înscriere la Biroul Erasmus+al UB şi la universitatea gazdă.   

Dosarul de concurs

1. Formular de înscriere 

Se pot alege până la maxim 3 opţiuni, în ordinea descrescătoare a preferinţelor; în cazul în care există mai mulţi candidaţi cu aceeaşi preferinţă principală repartizarea se va acorda candidatului cu punctaj superior; în cazul în care un candidat are un punctaj suficient de mare pentru a obţine un loc finanţat, însă toate opţiunile sale au fost repartizate deja unor candidaţi cu punctaj superior, poate alege orice altă destinaţie încă disponibilă.

2. Scrisoare de intenţie / de motivaţie care să includă un scurt Plan de studiu, ce prezintă o potențială listă de cursuri ce doresc să fie urmate la universitatea gazdă (candidatul va consulta site-ul universității gazdă). Scrisoarea de intenție va fi redactată într-o limbă străină relevantă pentru stagiu; dacă se aleg mai multe opțiuni, planul de studiu se va redacta pentru fiecare din opțiuni.

3. Curriculum vitae, obligatoriu în format Europass, într-o limbă străină relevantă pentru stagiu.

4. Certificat lingvistic; dacă limba stagiului este limba de studii a programului urmat de candidat la FSPUB (i.e. engleză/franceză), acest certificat nu este necesar; studentul poate proba cunoaşterea limbii străine şi prin alte metode (absolvirea unui liceu cu profil lingvistic, nota de la proba de bacalaureat în limbă străină, etc.).

Dosarul se trimite la irina.matei@fspub.unibuc.ro în perioada de înscrieri 1 martie-15 martie 2021, conform calendarului concursului.

Criterii minimale de selecţie

 • calitate de student / masterand / doctorand al facultății la cursuri regulate/la zi, la selecţie şi pe durata stagiului;
 • absolvent cel puţin al primului an de studii în momentul începerii mobilităţii (pentru nivel licenţă);
 • integralişti după ultima sesiune de examene (fără nici o restanţă, indiferent de anul de studii);
 • media şcolară recomandată minim 7.00 (din anii academici anteriori şi inclusiv semestrul I al anului academic 2020-2021);
 • dosar complet depus în termen;
 • să aibă cunoştinţele lingvistice necesare. 

Atenție! Beneficiarii de burse Erasmus într-un ciclu de studii (licenţă, master) se pot înscrie la concurs pentru efectuarea mobilităţii într-un ciclu superior (master, doctorat), cu condiţia de a fi studenţi FSPUB la momentul începerii mobilităţii. 

Citeşte mai multe despre condiţiile de eligibilitate.

Punctajul se acordă după cum urmează: 

 • motivaţia academică a alegerii destinaţiei și capacitatea de adaptare la situații și medii culturale noi (40%): punctaj 1 – 10, 10 reprezentând maxim, se evaluează prin interviu și corelare cu Planul/Planurile de studiu și lista activităților extracuriculare incluse în dosar; 
 • interesul pentru o mobilitate internaţională, relevanța mobilității pentru pregătirea de specialitate în domeniu (30%): punctaj 1 – 10, 10 reprezentând maxim, se evaluează prin actele relevante din dosar (CV, scrisoare de motivație);
 • cunoştinţe lingvistice (20%): punctaj 1 – 10, 10 reprezentând maxim, se evaluează prin actele relevante din dosar; Nivel C2 - 10 puncte, Nivel C1 - 9 puncte, Nivel B2 - 7 puncte, Nivel B1 - 5 puncte, Nivel A2 - 4 puncte, Nivel A1 - 2 punct, Cunoștințe foarte reduse - 1 punct;
 • performanţă şcolară (10%): media tuturor semestrelor încheiate în programul curent de studii (pentru anul 1: 1 semestru, pentru anul 2: 3 semestre, pentru anul 3: 5 semestre).

Punctajul final este media ponderată a celor patru criterii de mai sus (ponderile sunt menționate în paranteze). Punctajul minim pentru selecție este 7.50.

Criterii de departajare

În cazul în care pe ultimul loc eligibil se află candidaţi cu acelaşi punctaj, criteriile de departajare vor fi, în ordine, 1. motivaţia academică a alegerii destinaţiei; 2. nivelul de cunoştinţe lingvistice; 3. media școlară.

Calendar

1 martie - 15 martie (ora 10:00)

Înscriere online

Dosarul se trimite la irina.matei@fspub.unibuc.ro în perioada de înscrieri 1 martie-15 martie 2021, conform calendarului concursului.

20 martie 2021

Afișarea rezultatelor

22-23 martie 2021

Contestaţii

24 martie 2021

Afişarea rezultatelor finale

Precizări 

 • Studenții din anul I în momentul selecției, vor pleca obligatoriu pe sem. II din anul II, cu condiția ca la finalul anului I să fie integraliști (fără restanțe) și prezentarea la Biroul Erasmus+al UB a adeverinței de la facultate care să confirme acest lucru 
 • Studenții din ani terminali în momentul selecției, vor pleca obligatoriu pe sem. II din anul I de master, cu condiția admiterii la master și prezentarea la Biroul Erasmus+al UB a adeverinței de la facultate care confirmă admiterea
 • Rezervele trebuie să pregătească dosarul pentru plecare obligatoriu pe sem. II, în cazul în care vor fi fonduri suficiente devenind titulari de grant. Dacă rezervele doresc să plece pe cont propriu (fără finanțare ERASMUS), acest lucru este posibil și trebuie comunicat Biroului Erasmus+al UB
 • Se acordă pentru minim 3 luni de stagiu în format fizic (minim 90 de zile de la prezentarea la universitatea gazdă și până la data de finalizare a examenelor, conform datelor confirmate de universitatea gazdă) și maxim un semestru academic
 • Se poate acorda doar în cazul mobilităților fiziceîn țara gazdă(cu deplasare în țara gazdă).În cazul în care instituția gazdă oferă cursurile în format online, prezența fizică în țara gazdă pe toată durata mobilității este o condiție obligatorie de finanțare și de recunoaștere oficială a mobilității Erasmus
 • Grantul Erasmus nu este destinat acoperii tuturor cheltuielilor din străinătate, este numai un sprijin financiar în vederea efectuării mobilității fizice, care va fi integral recunoscută la întoarcere, cu condiția prezentării documentelor necesare validării
 • Un student poate beneficia de grant ERASMUS pe durata fiecărui ciclu de studii (până la maxim 12 de luni de stagiu/ciclu de studii)


COMISIA DE CONCURS

Conf.univ.dr. Cătălin AVRAMESCU, președinte

Prof.univ.dr. Radu CARP, membru

Conf.univ.dr. Claudiu TUFIȘ, membru

 

Ċ
COSMIN-STEFAN DOGARU,
28 Feb 2021, 23:51
Ċ
COSMIN-STEFAN DOGARU,
28 Feb 2021, 23:49
Ĉ
COSMIN-STEFAN DOGARU,
28 Feb 2021, 23:52