[RECLASIFICAREA LOCURILOR LA BUGET PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2021-2022]

posted 18 Sept 2021, 07:32 by Cristina Andrei ‎(Secretariat FSPUB)‎   [ updated 21 Sept 2021, 00:47 by Secretariat FSPUB ]

1. Identificarea cifrei de şcolarizare pentru locurile finanţate de la bugetul de stat.
2. Stabilirea locurilor pentru cazuri sociale SOCIALE (15% din nr. locurilor bugetate)
3. Criterii de ocupare a locurilor subvenţionate de la buget:
· integralist
· punctajul în ordine descrescătoare, obţinut prin însumarea produsului rezultat din numărul de credite şi nota acordată la fiecare disciplină din planul de învăţământ (cu excepția disciplinelor facultative), astfel încât pentru 60 de credite să se obţină între 300 şi 600 de puncte.
· Dacă vor rămâne locuri libere, vor fi luaţi în calcul şi studenţii restanţieri, în funcţie de numărul de restanţe şi de media anului anterior.

- Studenții care se încadrează în categoria CAZURI SOCIALE (venitul net lunar pe membru de familie să nu depăşească cuantumul venitului minim net pe economie lei) pot depune la secretarul de an cererea PENTRU RECLASIFICARE (obținerea unui loc la buget) însoțită de actele doveditoare privind veniturile pe lunile IUNIE, IULIE, AUGUST în perioada: 23– 27 septembrie 2021, în programul de lucru cu publicul.


PENTRU ÎNCADRAREA ÎN CATEGORIA CAZURILOR SOCIALE VOR FI AVUŢI ÎN VEDERE STUDENŢII AFLAŢI ÎN URMĂTOARELE SITUAŢII:


1. Studenţii orfani de ambii părinţi;
2. Studenţii aflaţi în plasament familial;
3. Studenţii care solicită reclasificarea pe motive sociale – cazuri medicale;
4. Studenţii ale căror familii au realizat în ultimele trei luni ce preced depunerea dosarului (iunie, iulie, august 2020) un venit net mediu pe membru de familie inferior salariului minim net pe economie.


STUDENŢI ORFANI AMBII PĂRINŢI
1. Cerere pentru reclasificare pe motive sociale
2. 
DECLARAŢIA DE VENITURI (anexa 1)
3. Copie CI
4. Copii ale certificatelor de deces ale părinţilor
5. 
Declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu mai are şi alte venituri decât cele declarate (anexa 2)

 

STUDENŢI AFLAŢI ÎN PLASAMENT FAMILIAL
1. Cerere pentru reclasificare pe motive sociale
2. 
DECLARAŢIA DE VENITURI (anexa 1)
3. Copie CI
4. Documente justificative privind situaţia în care se află:
· adeverinţă din care să rezulte că solicitantul provine dintr-un centru de plasament
· copie a hotărârii judecătoreşti din care rezultă că solicitantul se află în plasament familial
5. 
Declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu mai are şi alte venituri decât cele declarate (anexa 2)

 

STUDENŢI CARE SOLICITĂ RECLASIFICAREA PE MOTIVE SOCIALE - CAZURI MEDICALE
1. Cerere pentru reclasificare pe motive sociale (caz medical)
2. Copie CI
3. Certificat medical eliberat de un medic specialist, vizat de Cabinetul medical UB. În cetificatul medical se va menţiona obligatoriu încadrarea diagnosticului în categoriile de boli specifice la art.13.2, punctul 2 din Regulamentul privind acordarea burselor.

 

STUDENŢI ALE CĂROR FAMILII AU UN VENIT LUNAR NET MEDIU PE MEMBRU DE FAMILIE INFERIOR SALARIULUI DE BAZĂ MINIM
1. Cerere pentru reclasificare pe motive sociale
2. 
DECLARAŢIA DE VENITURI (anexa 1)
În cazul în care veniturile sunt 0 sau sub 100 de lei pe membru de familie, studentul va prezenta o anchetă socială efectuată de primăria localităţii în care domiciliază
3. Copie CI
4. Copii ale certificatelor de naştere şi ale CI (dacă e cazul), ale celorlalţi membri ai familiei, aflaţi în întreţinerea părinţilor
5. Adeverinţe de elev sau student pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ
6. Declaraţie pe proprie răspundere a unuia din părinţi, data la notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul, pentru copii minori aflaţi în întreţinerea familiei, care nu urmează o formă de învăţământ şi nu obţin venituri proprii
7. Talon privind cuantumul alocaţiei de stat pentru copii
8. Copii de pe certificatul de deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte
9. Copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, se completează cu adeverinţă /cupoane privind cuantumul pensiei alimentare, pentru student şi pentru fraţii acestuia
10. documente justificative privind veniturile realizate de către student şi membrii familiei acestora:
· Cupoane sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei (indiferent de natura acesteia) pe ultimele trei luni (iunie, iulie august)
· Adeverinţă de şomaj
· Adeverinţă de venit pe ultimele trei luni (iunie, iulie, august)
· Adeverinţă de la Primăria pe raza căreia îşi are domiciliul, privind veniturile nete obţinute din activităţi de exploatarea proprietăţilor personale ale studentului şi ale familiei: terenuri agricole, păduri, chirii, arenzi etc.
· Documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (de exemplu: chirii, personae fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale)
11. Declaraţie pe proprie răspundere dată de fiecare părinte care nu obţine nici un fel de venit, în faţa unui notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul
12. 
Declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu mai are şi alte venituri decât cele declarate (anexa 2)