ONESTITATEA ACADEMICĂ


De aceea, textele academice, inclusiv cele redactate ca activităţi pentru cursurile din curricula programelor de studii ale FSPUB, nu pot fi considerate lucrări ştiinţifice fără referinţe la ideile şi lucrările altor autori.


CITAREA ŞI APARATUL CRITIC
Preluarea exactă a unor expresii sau fragmente din textul altor autori se numeşte citat şi este utilizată pentru a reda cât mai fidel o anumită idee, un concept, o reprezentare vizuală sau anumite date relevante pentru argumentaţia pe care doriţi să o construiţi în lucrare.

Toate preluările din alţi autori, inclusiv a unor imagini, ilustraţii, tabele, figuri etc., se fac cu menţionarea sursei, prin referinţă, în conformitate cu stilul de redactare a aparatului critic ales.

Citatele de texte se marchează în mod obligatoriu prin ghilimelele uzuale în limba în care redactaţi textul, chiar dacă în textul original pot apărea, de asemenea, citate cu alte tipuri de ghilimele.

În majoritatea stilurilor academice de redactare a aparatului critic, indiferent de sistemul folosit, citatele NU se marchează cursiv ("italic"), cu excepţia următoarelor două situaţii:
  • în textul original fragmentul sau anumite cuvinte din citat apar marcate cursiv sau sunt evidenţiate printr-un alt mijloc vizual (caz în care în textul preluat vor fi marcate cursiv numai acele fragmente sau cuvinte evidenţiate în original, iar în referinţă se va include menţiunea subl.în orig.);  
  • doriţi să evidenţiaţi anumite concepte sau expresii din textul citat (caz în care se va include în referinţă menţiunea subl.n.).
Dacă citatul este mai mare de 3-4 rânduri, acesta va constitui un paragraf separat, de regulă aliniat în întregime de la marginea din stânga cu echivalentul unuia sau a două unităţi de aliniere ("tab"), tocmai pentru a marca vizual faptul că acest fragment este împrumutat şi nu face parte din argumentaţia propriu-zisă a lucrării.

Citatele de text de mai mari dimensiuni (peste 2-3 paragrafe) sau numeroase vor fi evitate pentru că pot îngreuna sau diminua până la a deveni nesemnificativă propria voastră argumentaţie. Din aceleaşi motive, citatele de text nu pot constitui, de regulă, majoritatea corpului unei lucrări ştiinţifice. 

Preluarea unor imagini, ilustraţii, tabele, grafice etc. se va face cu menţionarea sursei, de regulă imediat sub imagine, ilustraţie, tabel, grafic etc. ("caption"). 

Preluarea unor tabele sau grafice de mari dimensiuni sau a unor seturi mai complexe de date (ex. serie de ilustraţii, tabele, grafice etc.) se va face într-o secţiune de anexă, la sfârşitul lucrării, cu menţionarea sursei, pentru fiecare din ele.


EVITAREA PLAGIATULUI
Însuşirea ideilor altor autori, fie prin preluarea unor citate, fie prin rezumarea sau parafrazarea acelor idei, fără a menţiona prin referinţă completă şi corectă din punct de vedere al stilului de redactare a aparatului critic sursa acestor idei sugerează în mod eronat cititorului faptul că acele idei v-ar aparţine. 

Acelaşi lucru îl poate sugera şi preluarea unor tabele, grafice, ilustraţii etc. dacă nu este menţionată corect sursa.

Atunci când acestă sugestie indusă cititorului este intenţionată se numeşte plagiat şi constituie o gravă abatere de la normele de onestitate academică. De asemenea, constituie o infracţiune ce se pedepseşte conform legii.

Asumarea ca autor al unui text presupune asumarea responsabilităţii cu privire la întregul conţinut al acestuia, deci implicit şi cu privire la impresia pe care autorul doreşte să o lase cititorului. 

Pentru a evita suspiciunile de plagiat, întotdeauna includeţi în textul pe care îl scrieţi referinţele la sursele ideilor preluate de la alţi autori, indiferent dacă aceste idei sunt preluate ca citate, în rezumat ori parafrază.

Indicarea sursei este necesară şi când sunt preluate imagini, ilustraţii, tabele şi grafice sau orice fel de materiale realizate de alţi autori, inclusiv baze de date, sondaje sau interviuri şi rezultate ale prelucrării acestora.

Atenţie!
În conformitate cu Carta Universităţii din Bucureşti, cazurile de plagiat pot duce la exmatricularea fără drept de apel a studentului aflat în această situaţie.


ALTE FORME DE ONESTITATE ACADEMICĂ
Nu sunt acceptabile şi pot fi sever sancţionate:
  • prezentarea aceleiaşi lucrări pentru mai multe cursuri;
  • copierea de la colegi a lucrărilor sau a unor părţi a unor lucrări, inclusiv în timpul examenelor;
  • orice alte forme de înşelătorie pentru obţinerea unor rezultate sau avantaje şcolare necuvenite.