PERFORMANŢĂ & SPRIJIN
BURSE

2021-2022

REPARTIZARE BURSE ÎN URMA CONTESTAȚIILOR ȘI DEPUNERILOR DOCUMENTAȚEI PRIVIND ACCEPTAREA BURSEI: Burse sociale și Burse de Merit 1 și de Merit 2


Declarație de acceptare a bursei pentru merit 1 și 2  (de transmis secretariatului în perioada 05.11.2021-11.11.2021 (maxim ora 14:00) - după afișarea listei cu studenții beneficiari de bursă) împreună cu extras bancar pe numele studentului și copie CI 

Declarație bursă socială (de transmis secretariatului în perioada 05.11.2021-11.11.2021  (maxim ora 14:00) - după afișarea listei cu studenții beneficiari - împreună cu extras bancar și copie CI

Calendar burse 2021-2022 (contestații - ultima zi până la ora 13:00)
Modalitate depunere documente bursă socială - (ultima zi până la ora 13:00)

2020-2021

REPARTIZARE BURSE ÎN URMA CONTESTAȚIILOR ȘI DEPUNERILOR DOCUMENTAȚEI PRIVIND ACCEPTAREA BURSEI: Burse sociale și Burse de Merit 1 și de Merit 2

2019-2020REPARTIZARE BURSE ÎN URMA CONTESTAȚIILOR: Burse sociale și Burse de Merit 1 și de Merit 2


DOSAR SOCIAL : SALARIU MINIM și CERERE BURSĂ SOCIALĂ (Anexa 1 și Anexa 2Nou! Cuantumul burselor pentru anul universitar 2019-2020 este disponibil aici.
Fondul de burse atribuite FSPUB este disponibil aici

Studenții de la ciclurile de master și licență sunt invitați să îşi depună dosarele şi/sau cererile pentru acordarea burselor şi a celorlalte forme de sprijin acordate în conformitate cu calendarul, metodologia aferentă şi cu regulamentele Universității din Bucureşti. Dosarele,  cererile de burse şi contestațiile se depun la Secretariat conform calendarului UB în timpul programului de lucru cu publicul

Secretariatul va elabora liste cu studenții eligibili pentru burse și le va afișa public, conform Calendarului de acordare a burselor. Ulterior studenții vor depune la Secretariat o declarație de acceptare a bursei, o copie a cărții de identitate (C.I.) și un extras de cont, conform Anexelor Metodologiei pentru acordarea burselor pentru studenții UB pentru anul 2019-2020.

Conform Metodologiei pentru acordarea burselor pentru studenții UB, licență şi masterat, bursele, indiferent de categorie, se acordă pe toată durata anului universitar (12 luni), cu excepția burselor sociale ocazionale, şi cu excepția anilor terminali care se supun prevederiolor OMEN 4366/13.07.2017. 

Un student poate beneficia într-un an universitar de o singură categorie de bursă, cu excepția burselor sociale şi a burselor ERASMUS, care se cumulează cu alte burse obținute. 

În anul academic 2019-2020 se acordă următoarele tipuri de burse: 
 • burse de merit 2:  pot beneficia de burse de merit studenții FSPUB de la ciclurile de învățământ de licență şi master, începând cu anul II de studii (cf. Art. 20 din Metodologia UB). 
 • burse de merit 1 (de studiu)pot beneficia de burse de merit 1 studenții de la nivel licență şi master, începând cu anul I de studii
 • burse de ajutor social (cererea şi dosarul vor fi depuse la secretariat conform calendarului UB);
Informații suplimentare:
 burse@fspub.unibuc.ro  
 

2018-2019

Nou! CUANTUMUL BURESELOR atribuite FSPUB pentru anul universitar 2018-2019 a fost transmis prin Adresa UB nr. 24.625/18.10.2018, şi prin Adresa UB nr. 23539/08.10.2018.

Nou! CALENDARUL acordării burselor studențeşti pentru anul universitar 2018-2019 a fost revizuit, conform Deciziei nr. 1/2018 a Comisiei de acordare a burselor la nivel de Universitate. 

METODOLOGIE BURSE 2018-2019

Studenții de la ciclurile de master și licență sunt invitați să îşi depună dosarele şi/sau cererile pentru acordarea burselor şi a celorlalte forme de sprijin acordate în conformitate cu calendarul, metodologia aferentă şi cu regulamentele Universității din Bucureşti. Dosarele,  cererile de burse şi contestațiile se depun la Secretariat conform calendarului UB în timpul programului de lucru cu publicul

Conform Metodologiei pentru acordarea burselor pentru studenții UB, licență şi masterat, bursele, indiferent de categorie, se acordă pe toată durata anului universitar (12 luni), cu excepția burselor sociale ocazionale, şi cu excepția anilor terminali care se supun prevederiolor OMEN 4366/13.07.2017. 

Un student poate beneficia într-un an universitar de o singură categorie de bursă, cu excepția burselor sociale şi a burselor ERASMUS, care se cumulează cu alte burse obținute. 

În anul academic 2018-2019 se acordă următoarele tipuri de burse: 
 • burse de ajutor social (cererea şi dosarul vor fi depuse la secretariat conform calendarului UB);
 • burse de studiu (merit 1): pot beneficia de burse de merit 1 studenții de la nivel licență şi master, începând cu anul I de studii
 • burse de merit 2:  pot beneficia de burse de merit studenții FSPUB de la ciclurile de învățământ de licență şi master, începând cu anul II de studii (cf. Art. 20 din Metodologia UB). Bursele de merit se acordă studenților integralişti, şcolarizați în regim bugetat sau cu taxă, care au obținut media 10 (zece) în anul de studii precedent celui în care se acordă bursa de merit 2.


2017-2018


CERERE ACORDARE BURSĂ: se va depune la secretariat în perioada 8-9 noiembrie 2017 doar de studenții nominalizați în listele afişate pe data de 7 noiembrie 2017, conform calendarului UB, însoțită de o copie CI/BI, de un extras de cont bancar (IBAN) precum şi de cererea/cererile de bursă anexate Metodologiei de burse 2017-2018

METODOLOGIE BURSE 2017-2018

CALENDAR - Nou! Adresa modificare CALENDAR atribuire burse (inclusiv salariului minim net luat în considerare în atribuirea burselor sociale).Conform Metodologiei pentru acordarea burselor pentru studenții UB, licență şi masterat, bursele, indiferent de categorie, se acordă pe toată durata anului universitar (12 luni), cu excepția burselor sociale ocazionale. Un student poate beneficia într-un an universitar de o singură categorie de bursă, cu excepția burselor sociale şi a burselor ERASMUS, care se cumulează cu alte burse obținute.

În anul academic 2017-2018 se acordă următoarele tipuri de burse:
 • burse de ajutor social (cererea şi formularele aferente acestui tip de bursă se regăsesc la finalul Metodologiei de burse pentru anul 2017-2018);
 • burse de studiu (merit 1): cererea pentru acordarea bursei de studiu se regăseşte la finalul Metodologiei de burse pentru anul 2017-2018 şi va fi depusă la secretariat de către studenții selectați în vederea atribuirii burselor de către Comisia FSPUB, conform calendarului stabilit; 
 • burse de merit 2:  pot beneficia de burse de merit studenții FSPUB de la ciclurile de învățământ de licență şi master, începând cu anul II de studii (cf. Art. 21 din Metodologia UB). Bursele de merit se acordă studenților integralişti, şcolarizați în regim bugetat sau cu taxă, care au obținut media 10 (zece) în anul de studii precedent celui în care se acordă bursa de merit 2.

2016-2017

CERERE ACORDARE BURSĂ


Anunț: Ca urmare a Deciziei UB nr 25/ 18.01.2017, numărul de burse pentru FSPUB a fost suplimentat cu 60 de burse. Acestea vor fi atribuite luându-se în calcul situația şcolară existentă la data distribuirii burselor de către Comisia Facultății. 
Adresa UB este disponibilă aici

Nou! CUANTUM BURSE - semestrul al II-lea 2016- 2017.

Studenții de la ciclurile de master și licență sunt invitați să îşi depună dosarele şi/sau cererile pentru acordarea burselor şi a celorlalte forme de sprijin acordate în conformitate cu metodologia aferentă şi cu regulamentele Universității din Bucureşti. 

Formularul de cerere de acordare a bursei, indiferent de tipul acesteia, este anexat Metodologiei 2016-17. Dosarele şi cererile de burse se depun la Secretariat conform calendarului UB în timpul programului de lucru cu publicul


Ȋn conformitate cu Metodologia pentru acordarea burselor şi altor forme de sprijin pentru studenți, în anul academic 2016-17 se acordă următoarele tipuri de burse: burse de ajutor social, burse de studiu şi burse de merit, după cum urmează:

Bursele de ajutor social:
        - pot beneficia de bursa de ajutor social studenții integralişti care nu beneficiază de burse de studiu sau de merit, în ordinea stabilită de Art. 13.3 (studenții orfani, proveniți din casele de copii sau plasament familial, studenții bolnavi care se află în evidența unităților medicale, studenții ale căror familii nu realizează venituri mai mari decât venitul minim net pe economie);
        - dosarele pentru bursele de ajutor social se pot depune în perioada 17-24 octombrie 2016 la secretariatul facultății, în timpul programului de lucru cu publicul;
        - în anul universitar 2016-17, cuantumul bursei de ajutor social este de 360 lei/lună, cf. Deciziei Direcției Cămine Cantine UB nr 195/14.09.2016;

Bursele de studiu:
        - pot beneficia de burse de studiu studenții FSPUB de la ciclurile de învățământ de licență şi master, şcolarizați în regim bugetat sau cu taxă, în funcție de media de studii din anul universitar precedent;
        - pentru bursele de studiu departajarea studenților cu medii egale se face cf. Art. 8.2.1 al Metodologiei mai sus menționată; primul criteriu luat în considerare este media anului de studiu 2015-16; următoarele criterii de calcul sunt mediile din semestrele precedente anului de studii 2015-16, în ordine descrescătoare;
        - în anul universitar 2016-17, cuantumul bursei de studiu este de 420 lei/lună, cf. Deciziei Direcției Cămine Cantine UB nr 195/14.09.2016;

Bursele de merit:
         - pot beneficia de burse de merit studenții FSPUB de la ciclurile de învățământ de licență şi master, începând cu anul II de studii (cf. Art 8.4.1 din Metodologia UB);
        - bursele de merit se acordă studenților integralişti, şcolarizați în regim bugetat sau cu taxă, care au obținut media 10 (zece) în anul de studii precedent celui în care se acordă bursa de merit;
        - în anul universitar 2016-17, se acordă o singură bursă de merit pentru fiecare secție/ programe de studii de licență şi master, cu excepția anilor I.
        - pentru bursele de merit departajarea studenților cu medii egale se face cf. Art. 8.2.1 al Metodologiei mai sus menționată; primul criteriu luat în considerare este media anului de studiu 2015-16; următoarele criterii de calcul sunt mediile din semestrele precedente anului de studii 2015-16, în ordine descrescătoare şi mediile obținute la examenul de admitere; 
        - în anul universitar 2016-17, cuantumul bursei de merit este de 480 lei/lună, cf. Deciziei Direcției Cămine Cantine UB nr 195/14.09.2016.


2015-2016

Procedura de acordare a burselor în FSPUB se stabileşte în conformitate cu regulamentul primit în fiecare an academic de la Universitatea din Bucureşti. 

În funcţie de bugetul prevăzut anual pentru FSPUB, Comisia FSPUB de acordare a burselor stabileşte tipul de burse ce vor fi acordate în afara burselor sociale și de ajutor social ocazional, care se acordă cu prioritate.

În ultimii ani, FSPUB primeşte bugetul alocat pentru burse în semestrul 1 în cursul lunii octombrie sau noiembrie, ceea ce echivalează cu faptul că situaţia burselor este de regulă definitivată în cursul lunii noiemebrie sau decembrie.

În anul academic 2015-2016, Comisia de acordare a burselor a stabilit acordarea următoarelor tipuri de burse pentru studenţii de la ciclurile de master și licență: 
 • burse de studiu; 
 • burse sociale; 
 • burse de ajutor social ocazional.
Cuantumul lunar alocat pentru toate aceste burse a fost de 56 125 RON.

Formularul de cerere de acordare a bursei, indiferent de tipul acesteia, poate fi descarcat de AICI sau din secţiunea Student FSPUB > Formulare.