DOSARE SOCIALE

Se află în situaţie socială deosebită:
 • Studenţii orfani de unul sau de ambii părinţi;
 • Studenţii aflaţi în plasament familial
 • Studenţii care suferă de boli cronice
 • Studenţii ale căror familii au realizat în ultimele trei luni ce preced depunerea dosarului un venit net mediu pe membru de familie inferior salariului minim net pe economie.
Studenţii care doresc să îşi depună dosarul social, vor completa o CERERE DE ÎNSCRIERE A DOSARULUI SOCIAL, însoţită de documente justificative.

Documentele justificative ce probează o situaţie socială deosebită sunt următoarele:

STUDENŢI ORFANI SAU PROVENIŢI DIN PLASAMENT FAMILIAL 
 • DECLARAŢIA DE VENITURI (obligatoriu); cuantumul salariului minim net este disponibil aici.
 • Copii conforme cu originalul ale certificatelor de deces ale părinţilor (obligatoriu)
 • Adeverinţă de la instituţia de plasament (obligatoriu)
STUDENŢI CARE SUFERĂ DE BOLI CRONICE
 • Certificat medical vizat de Cabinetul medical UB (obligatoriu)
STUDENŢI ALE CĂROR FAMILII AU UN VENIT LUNAR NET MEDIU PE MEMBRU DE FAMILIE INFERIOR SALARIULUI DE BAZĂ MINIM
 • DECLARAŢIA DE VENITURI (obligatoriu) Detalii cu privire la valoarea salariului minim pe economie în 2018 sunt disponibile aici.
 • Pentru fiecare membru al familiei, inclusiv studentul, adeverinţă eliberată de Adminsitraţia Financiară (ANAF) care să precizeze eventualele venituri suplimentare (obligatoriu)
 • DECLARAŢIA DE ONOARE a fiecărui membru al familiei, inclusiv studentul, care să ateste că persoanele în cauză nu au obţinut (alte) venituri sau nu au fost încadrate în perioada celor trei luni care preced depunerea dosarului (obligatoriu)
 • Adeverinţă care să specifice salariul net pentru cele trei luni care preced depunerea dosarului (purtând ştampila unităţii şi număr de înregistrare)  (în funcţie de caz)
 • Adeverinţă de la primăriiile localităţilor de reşedinţă ale membrilor familiei, care atestă venitul net obţinut din agricultură de către membrii familiei (în funcţie de caz)
 • Taloane de pensie pentru cele trei luni care preced depunerea dosarului (în funcţie de caz)
 • Adeverinţă de elev/student pentru fraţii sau surorile aflate în întreţinerea părinţilor (în funcţie de caz)
 • Copii conforme cu originalul ale certificatelor de naștere ale fraţilor sau surorilor de vârstă preşcolară (în funcţie de caz)
 • Adeverinţe de ajutor de șomaj pentru cele trei luni care preced depunerea dosarului (în funcţie de caz)
 • Taloane alocații şi indemnizații (în funcţie de caz)
 • Copie conformă cu originalul a hotărârii de divorţ a părinţilor (în funcţie de caz)
 • Copie conformă cu originalul a certificatului de deces al părintelui (în funcţie de caz)
 • Copie conformă cu originalul a certificatului de căsătorie a studentului aflat în întreţinerea soţului (în funcţie de caz)
 • Documente care atestă realizarea de venituri din activități economice, din meserii liberale, din dividende, etc. (în funcţie de caz)