GHID DE ŞCOLARITATE
DOCUMENTE ŞI LEGITIMAŢII

După înscrierea în primul an de studii, se eliberează fiecărui student, în mod gratuit, următoarele documente: 
 • carnetul de student 
 • legitimaţia de transport 
Carnetul de student
Carnetul de student serveşte drept act academic de identitate, în toate situaţiile în care se cere dovada calităţii de student.

În carnetul de student, cadrele didactice înscriu toate notele obţinute la probele de evaluare.

Studentul este obligat să prezinte cadrului didactic examinator, la fiecare examen /verificare, carnetul de student şi buletinul/cartea de identitate.

Documentele se vizează, de către secretariat, la începutul fiecărui an universitar, după înscrierea în an.

În documentele studentului nu sunt admise corecturi sau introduceri de date nereale, această faptă constituind infracțiunea de fals material în înscrisuri oficiale şi sancţionându-se potrivit dispozițiilor Codului Penal.
În cazul pierderii documentelor personale (carnetul de student și legitimaţia de transport), se eliberează duplicate, la cerere a studentului, după anunţarea în presă a pierderii acestora şi după prezentarea dovezii de publicare. 

În caz de retragere, transfer sau exmatriculare, studentul este obligat să restituie carnetul de student și legitimaţia de transport. Acestea vor fi anulate și se vor păstra în dosarul studentului.

Pe perioada întreruperii studiilor, studentul predă secretariatului carnetul de student și legitimaţia de transport.

Legitimaţia de transport
Legitimaţia de transport se eliberează după înscrierea în facultate, numai studenţilor cu vârsta până în 26 de ani.

Acest document se vizează de către secretariat la începutul fiecărui an universitar.

În cazul pierderii documentelor personale de student (carnet de student, diverse legitimaţii) se eliberează unduplicat după anunţarea în presă a pierderii şi achitarea taxelor stabilite prin instrucţiuni.

Încaz de retragere, transfer sau exmatriculare, studentul este obligat să restituie carnetul de student şi alte legitimaţii (legitimaţie de transport, de bibliotecă etc.).

Adeverinţa de student
Acest document se eliberează studentului la cerere, de regulă în termen de 24-48 de ore de la solicitare. Pentru adeverința care atestă calitatea de student nu se percepe taxă.

ATENŢIE!
În documentele studentului nu sunt admise corecturi sau introduceri de date nereale.

În cazul pierderii documentelor personale de student (carnet de student, diverse legitimaţii) se eliberează un duplicat după anunţarea în presă a pierderii şi achitarea taxelor stabilite prin instrucţiuni.

În caz de retragere, transfer sau exmatriculare, studentul este obligat să restituie carnetul de student şi alte legitimaţii (legitimaţie de transport, de bibliotecă etc.).


ACTE DE STUDII

FOAIA MATRICOLĂ


DIPLOMA DE ABSOLVIRE


SUPLIMENTUL LA DIPLOMĂ


ACTELE DIN DOSARUL DE STUDENT

Înmatricularea în anul I se face prin dispoziţia Rectorului Universităţii din Bucureşti, în urma rezultatelor concursului de admitere, sub cod unic - număr matricol valabil pe întreaga perioadă de şcolarizare în cadrul programului de studii pentru care a susţinut concurs.

Studentul reînmatriculat, prin decizia Rectorului, își va menține acelaşi număr matricol sub care a fost înmatriculat iniţial.

Studenții înmatriculați sunt înregistrați și în Registrul Matricol Unic al Universităților din România (RMUR).

La înscrierea în anul I de studii, se alcătuieşte dosarul studentului care va cuprinde:
 • lucrarea scrisă de la examenul de admitere (acolo unde este cazul); 
 • fișa-tip de înscriere pentru anul I de studii; 
 • diploma de bacalaureat (sau echivalentă), în original (pentru studenţii subvenționaţi prin granturi de studii) sau în copie legalizată (pentru studenţii cu taxă); 
 • certificatul de naştere în copie legalizată; 
 • acte care atestă schimbarea numelui, în copii legalizate (dacă este cazul); 
 • adeverinţa în original, eliberată de prima facultate, pentru studenţii care urmează a doua facultate sau al doilea master, din care să reiasă regimul finanţării pentru prima specializare / program de studii; 
 • adeverinţa medicală (eliberată de medicul de familie); 
 • copie după B.I / C.I. 
Dosarul studentului din ciclul de master cuprinde, în plus:
 • diploma de licenţă (sau echivalentă) în original (pentru studenţii subvenţionaţi prin granturi de studii) sau în copie legalizată (pentru studenţii cu taxă); 
 • suplimentul la diploma de licenţă, în copie legalizată. 
Pe durata şcolarizării, dosarul studentului se completează cu următoarele documente: 
 • fișele de înscriere pentru fiecare an universitar;
 • cererile pentru disciplinele opţionale și facultative; 
 • eventuale dispoziţii privind situaţia şcolară a studentului;
 • contractele de studii (încheiate pentru întreaga perioadă de studii urmată în cadrul programului de studii la care este înmatriculat).