GHID DE ŞCOLARITATE
SISTEMUL DE CREDITE TRANSFERABILE

Creditele de studiu transferabile

Promovarea probei de evaluare implică şi acordarea pachetului de credite prevăzut pentru disciplina respectivă.

Un credit de studiu transferabil reprezintă cantitatea de muncă intelectuală, dirijată şi independentă necesară pentru finalizarea individuală, de către student, a unei unităţi componente a unui curs din cadrul unui program de studii universitare, completată cu validarea rezultatelor învăţării.

Creditele sunt unităţi de măsură convenţionale, reprezentate sub forma unor valori numerice (de regulă întregi), care reflectă volumul de muncă necesar asimilării, de către studenţi, a unei discipline specifice, sub forma diferitelor activităţi (curs, seminar, activitate practică, laborator, studiu individual, examene sau alte probe de evaluare finală). Creditele nu înlocuiesc evaluarea studentului / studentei prin note şi nu au scopul de a măsura calitatea învăţării.

În cadrul sistemului de credite, semestrul reprezintă unitatea academică de bază. Fiecărei discipline i se alocă un număr (pachet) de credite, în funcţie de volumul de muncă solicitat studentului pentru asimilarea acesteia, în cadrul unui semestru.

Studentul primeşte integral creditele alocate unei discipline studiate pe parcursul unui semestru doar dacă o promovează, respectiv dacă obţine cel puţin nota 5 sau, după caz, calificativul “admis”.

Pentru a promova un semestru, studentul trebuie să obţină un număr minim de 30 de credite.

Pachetul (numărul) de credite alocat unei discipline nu este divizibil. În concordanţă cu reglementările Universităţii din Bucureşti în domeniul gestiunii creditelor academice de studii, se stabilesc următoarele principii:
  • creditele se pot aduna în module, pentru obţinerea unor competenţe / specializări / calificări complementare: 
  • creditele sunt transferabile între structurile aparţinând unor specializări sau domenii diferite (transferul structural); 
  • creditele sunt transferabile de la o unitate de învăţământ la alta, pe discipline, grupuri de discipline (module) sau pe perioade compacte de studiu (semestru, an) - transfer orizontal - (de la o facultate la alta sau de la o specializare / program de studii la alta / altul). Consiliul Facultăţii va stabili criteriile de transfer al creditelor, precum şi numărul acestora. Transferul se face în baza cererii individuale a studentului şi a situaţiei clare, oficiale, a creditelor. Decanul facultăţii primitoare aprobă acest transfer; 
  • creditele se pot obţine în avans şi se pot reporta în semestrele următoare (mobilitatea creditelor). Obţinerea în avans sau reportarea în semestrele următoare se face la cererea studentului şi se aprobă de către consiliul facultăţii; 

Creditele obţinute de studenţi în baza unor acorduri sau contracte cu alte instituţii ofertante de programe de instruire (programul Socrates-Erasmus, de exemplu) vor fi recunoscute, în conformitate cu prevederile sau clauzele acordurilor / contractelor semnate de instituţiile partenere;

Creditele obţinute se recunosc pe întreaga durată a şcolarităţii; recunoaşterea lor nu este afectată de modificările de programă sau plan de învăţământ (imperisabilitatea creditelor);

Numărul creditelor de studii transferabile constituie elementul de referinţă pe care facultăţile îl pot utiliza în recunoaşterea unor studii sau perioade de studii universitare legale, efectuate anterior în acelaşi domeniu fundamental, în scopul echivalării şi transferării acestora şi a eventualei continuări a studiilor într-un program de studii.

La nivelul fiecărei facultăţi se constituie o comisie pentru echivalarea/recunoaşterea studiilor sau a perioadelor de studii.

Pentru echivalarea, continuarea sau finalizarea studiilor şi pentru recunoaşterea în străinătate a unor diplome eliberate anterior introducerii sistemului de credite transferabile, pe baza informaţiilor existente în Registrul Matricol propriu, facultăţile pot elibera, la cerere, documente în cuprinsul cărora să fie atribuit disciplinelor de curs, urmate de absolvent, un număr de credite de studiu transferabile.

Pentru această activitate, se pot percepe taxe, în cuantumul aprobat de Senatul universitar.

Transferul de credite poate fi operat numai în cadrul aceluiași ciclu de studii universitare.

La Universitatea din București, creditarea disciplinelor se face după cum urmează:

  • se acordă 30 de credite / semestru disciplinelor obligatorii şi opţionale; 
  • elaborarea și susținerea cu succes a lucrării de licență, respectiv a disertației poate fi apreciată cu un număr de până la 10 credite, potrivit deciziei fiecărei facultăți, care se adaugă la creditele acumulate până la susținerea examenului de licență, respectiv a disertației. 

Studenţii Universităţii din București se pot înscrie şi la cursurile altor universități / facultăţi sau programe / specializări, disciplinele respective fiind considerate discipline opţionale sau facultative, în raport cu programul de studii / specializarea la care studenții respectivi sunt înmatriculați.

Rezultatele obţinute la aceste discipline vor fi trecute în Registrul Matricol şi în Suplimentul la Diplomă eliberat de facultatea la care sunt înmatriculați studenții respectivi.

Pentru acțiuni de voluntariat specifice domeniilor de specializare, se pot oferi credite de studii suplimentare. Criteriile și condițiile de acordare a acestora se stabilesc prin regulamentele facultăților.