GHID DE ŞCOLARITATE
EXAMENE DE FINALIZARE A STUDIILOR

FINALIZAREA STUDIILOR

Studenţii care îndeplinesc condiţiile de promovare a ciclului de studii universitare de licenţă sau de master dobândesc calitatea de absolvenţi şi au dreptul să participe la examenele de finalizare a studiilor.

Examenele sunt organizate în baza prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, conform criteriilor stabilite de Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice, prin ordin publicat în Monitorul Oficial și prin Regulamentul Universității din București privind finalizarea studiilor, aprobat anual de Senatul Universității, în conformitate cu Metodologia aprobată de Senatului Universităţii din Bucureşti şi cu Metodologia de finalizare a studiilor şi sunt anunţate cu cel puţin 6 luni înaintea susţinerii examenelor.

Examenele de finalizare a studiilor în învăţământul superior, pentru ciclurile de studii universitare de licență și master, sunt următoarele: 
  •  examenul de licenţă (pentru ciclul de studii universitare de licenţă) sau examenul de diplomă (pentru învăţământul din domeniul ştiinţelor inginereşti)
  •  examenul de disertaţie (pentru ciclul universitar de master). 

Înscrierea candidaţilor la examenele de finalizare a studiilor se efectuează, de regulă, cu 5 - 10 zile înainte de începerea acestora.

În fiecare an universitar, examenele de finalizare a studiilor se pot organiza, în cele trei sesiuni aprobate de Senatul Universității (de regulă iunie, septembrie şi februarie).

Tematica examenelor de finalizare trebuie să fie aceeaşi (neschimbată) pentru sesiunile din vară și din toamnă ale anului universitar curent precum şi sesiunea din iarnă a anului universitar următor.

Comisiile pentru examenele de finalizare sunt propuse de către departamente, sunt avizate de Consiliul Facultăţii şi aprobate de Rectorul Universității. Comisiile își pot păstra componența şi pentru sesiunea de iarnă (luna februarie) a anului universitar următor.

În cazul nepromovării examenelor de finalizare a studiilor (sau a unei probe din cadrul examenului de finalizare), absolventul se poate prezenta la o sesiune ulterioară, cu obligația achitării unei taxe, în cuantumul stabilit de Senatul Universității.

În cadrul examenului de licență nepromovat, recunoaşterea unei probe promovate în sesiunile anterioare se face numai la cererea absolventului şi cu aprobarea conducerii facultăţii; în caz contrar, probele vor fi repetate.

Examenul de licență (cu ambele probe promovate), examenul de diplomă și examenul de disertație nu pot fi repetate odată ce au fost promovate.

Absolventul învăţământului superior care nu a promovat examenul de finalizare a studiilor poate primi, la cerere, un certificat de studii şi foaia matricolă.

Certificatul de studii se poate elibera, la cerere, şi absolvenţilor care au promovat programul de studii dar nu doresc să susţină examenul de finalizare.

EXAMENUL DE LICENŢĂ/ DIPLOMĂ

Examenul de licenţă / diplomă constă, de regulă, în două probe şi anume:

  • Proba 1 - Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate; 
  • Proba 2 - Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă / proiectului de diplomă. 

La fiecare probă, examinarea se încheie prin acordarea unor note de la 10 la 1. Media minimă de promovare a fiecărei probe este 5.00, iar media minimă de promovare a examenului de licenţă este 6.00. Consiliile facultăților pot reglementa modul de luare în calcul a notei coordonatorilor.

Candidaţii la examenul de licenţă / diplomă trebuie să prezinte, la înscriere, un certificat de competenţă lingvistică într-o limbă de largă circulaţie internaţională, eliberat de departamentul de profil al instituţiei organizatoare sau de către o altă instituţie specializată, recunoscută de departamentul de profil.

Absolvenţilor care au promovat examenul de licenţă / diplomă li se eliberează DIPLOMA DE LICENŢĂ şi suplimentul la diplomă.

EXAMENUL DE DISEERTAŢIE


Examenul de disertaţie, pentru ciclul de studii universitare de master, constă în susţinerea lucrării de disertaţie, în şedinţă publică, în faţa comisiei de disertaţie.

În cazul programelor de studii desfăşurate într-o limbă de circulaţie internaţională, susţinerea publică a lucrării de disertație se face în limba respectivă.

Lucrarea de disertaţie şi susţinerea acesteia se evaluează cu note de la 1 la 10, ca medie aritmetică a notelor acordate de către fiecare membru al comisiei. Pentru a promova, absolventul trebuie să obţină o medie mai mare sau egală cu 6.00. Consiliile facultăților pot reglementa modul de luare în calcul a notei coordonatorilor.

Absolvenţilor care au promovat examenul de disertaţie li se eliberează DIPLOMA DE MASTER şi Suplimentul la diplomă.

Coordonatorii științifici ai lucrărilor de licenţă, diplomă şi disertație răspund în solidar cu absolvenții, autori ai respectivelor lucrări, de asigurarea originalităţii conţinutului acestora.

Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice, în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie.