GHID DE ŞCOLARITATE
EXAMENE & RESTANŢE

EVALUAREA ŞI PROMOVAREA CURSURILOR
 • Evaluarea ce determină nota finală acordată pentru un curs poate cuprinde mai multe elemente, inclusiv un examen scris şi/sau oral, în funcţie de cerinţele specificate în fişa cursului;
 • Un curs este considerat promovat dacă nota finală obţinută şi trecută în catalog de profesorul examinator este minim 5;
  • Pentru cursurile la care se acordă calificative, cursul este considerat promovat dacă în catalog este trecut calificativul "promovat";
  • Cursurile la care în catalog este marcată menţiunea "absent" sunt considerate nepromovate;
  • Promovarea unui curs implică şi acordarea tuturor creditelor aferente acelui curs;
  • Notele şi numărul de credite obţinute contribuie la realizarea clasificărilor în vederea obţinerii de beneficii ca student FSPUB (loc bugetat, burse, cazări, mobilităţi internaţionale etc.)
 • Pentru cursurile nepromovate se pot susţine examene restante:
  • Pentru un curs din anul curent se pot susţine în anul curent maxim trei examene (prima examinare şi două reexaminări)
   • Prima reexaminare este gratuită;
   • A doua reexaminare se plăteşte;
  • Pentru un curs din ani anteriori, examenul restant poate fi susţinut o singură dată în fiecare an şi se plăteşte:
 • Pentru toate cursurile din anul curent, studenţii pot susţine, în ultima sesiune din anul curent, examene în vederea măririi notei (pentru maxim trei cursuri).

EVALUAREA PREGĂTIRII PROFESIONALE

Evaluarea pregătirii profesionale a studentului se face pe întreg parcursul studiilor, prin evaluarea continuă şi prin evaluările sumative de tip examen, colocviu și verificare pe parcurs, care se susţin în sesiunile stabilite în conformitate cu Structura anului universitar şi cu fişa disciplinei. 

Studentul, de la toate formele de învățământ, va susţine examenele numai în cadrul sesiunilor stabilite prin Structura anului universitar.

Anul universitar începe, de regulă, în prima zi lucrătoare a lunii octombrie şi include două semestre.

Un semestru are, de regulă, o durată de 14 săptămâni de activităţi didactice (excepție făcând ultimul semestru din anul terminal care are, de regulă, 10 săptămâni) urmate de minim 3 săptămâni de examene.

Structura anului universitar este aprobată de către Senatul universitar.

Volumul şi nivelul cunoştinţelor / competențelor verificate la probele de evaluare sunt stabilite prin fişele respectivelor discipline.

Ziua şi ora susţinerii examenelor, pentru toate formele de învăţământ, se stabilesc, de regulă, la propunerea grupelor de studenţi şi cu acordul cadrului didactic titular 
de disciplină. Consiliul facultății poate decide, în situații deosebite, ca programarea să fie făcută de către secretariat, prin mijloace computerizate. Restanțele se stabilesc de către secretariat, la propunerea cadrului didactic. 

Programarea examenelor, colocviilor și verificărilor se aduce la cunoştinţa studenţilor de către secretariatul facultății, prin afişare, cu cel puţin două săptămâni înaintea începerii sesiunii de examene.

Programarea examenelor, colocviilor și verificărilor pentru sesiunea de toamnă se stabilește până la terminarea sesiunii de vară şi se aduce la cunoștința studenților prin afişare.

Au dreptul să se prezinte la proba de evaluare finală (examen scris, examen oral sau examen scris şi oral) studenţii care şi-au îndeplinit toate obligaţiile profesionale, specificate în Fişele disciplinei respective.

Examenele se susţin în faţa cadrului didactic care a predat disciplina respectivă, asistat de conducătorul seminarului sau al lucrării practice ori, în mod excepțional, de un cadru didactic de specialitate desemnat de conducerea departamentului.

În cazul în care, din motive întemeiate, titularul de disciplină lipseşte, directorul de departament va stabili, pentru desfăşurarea examenului, o comisie formată din două cadre didactice.

Cataloagele vor fi semnate, în mod obligatoriu, de ambii membri ai comisiei de examinare.

Evaluarea semestrială, la disciplinele prevăzute în planul de învățământ cu verificare / colocviu, se va face cu 1 – 2 săptămâni înaintea sesiunii de examene.

Notarea răspunsurilor studentului la examene, verificări şi proiecte se face astfel: 

 • cu Note întregi, de la 10 la 1, nota 5 certificând dobândirea competenţelor minimale aferente unei discipline şi promovarea probei de evaluare; 
 • cu calificative: admis / respins, după caz. 

La disciplina la care se susţin mai multe probe (scris, oral, probe de laborator etc.) examinatorul (comisia de examinare) va stabili o singură notă (cifră întreagă), prin aprecierea tuturor rezultatelor obţinute de student.

Modalitatea de stabilire a notei va fi anunţată în prima oră de activitate şi va fi cuprinsă în fişa disciplinei.

Rezultatul unui examen sau al unei evaluări poate fi anulat de către decanul facultăţii, în temeiul prevederilor din Legea 1/2011 și ale Cartei Universității din București, atunci când se dovedeşte că acesta a fost obţinut în mod fraudulos sau prin încălcarea prevederilor Codului de etică şi deontologie universitară. Decanul poate dispune reorganizarea examenului.

Studentul poate contesta nota obținută la examenul scris. Contestațiile se depun la secretariatul facultății, în termen de 48 de ore de la momentul comunicării rezultatelor, în forma tehnică folosită de facultate, cu confirmare de primire. Secretariatul înaintează contestațiile către conducerea facultății, cadrul didactic titular şi comisia de contestații. Nota rezultată în urma soluționării contestației poate fi mai mică decât nota contestată.

Sunt inadmisibile contestațiile la probele orale, precum și cele privind concepția sau relevanța subiectelor de examinare, modul de structurare a baremului de notare și evaluare la probele scrise ori punctajul alocat prin acestea. Susţinerea lucrării de licenţă/diplomă sau a disertaţiei reprezintă probă orală.

Participarea studentului la examen se face pe baza prezentării carnetului de student și a C.I.

Rezultatele obţinute la probele de evaluare finală (examene, colocvii etc.) se înscriu în catalog.

Profesorul examinator are obligaţia să treacă nota în carnetul de note al studentului depus de acesta cu prilejul examinării.

Cataloagele, întocmite de secretariatul facultății, semnate de decan și de secretarul de an, certificate cu ștampilă, vor fi înmânate cadrului didactic înainte de examen.

Cataloagele, completate la toate rubricile şi semnate de către ambii examinatori, vor fi depuse la secretariat, obligatoriu până la sfârşitul sesiunii de examene, cu excepția examenelor planificate în ultima săptămână a sesiunii, pentru care rezultatele vor fi comunicate secretariatului cel mai târziu într-o săptămână de la încheierea sesiunii de examene. Data examenului va fi precompletată de secretariat, conform planificării. În cazul programelor de studii care sunt parte ale unor convenții internaționale, iar o parte din cursuri sunt susținute în sistem modular de profesori din străinătate, care nu pot fi prezenți în timpul sesiunii de examene, profesorul titular va trimite catalogul completat și semnat pe e-mail, iar pe baza acestuia directorul de departament și responsabilul programului de studii vor trece notele în original în catalogul de la secretariat.

În catalog nu sunt admise modificări, ştersături, adăugiri etc.

Secretariatele facultăţilor vor introduce rezultatele evaluărilor în programul de gestiune a școlarității în maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii cataloagelor.
În situaţii deosebite, cadrul didactic poate modifica o notă, făcând menţiunea «modificat de mine» şi semnând alături.

Studentul poate solicita modificarea notei din catalog în cazul în care aceasta diferă de nota trecută, sub semnătura examinatorului titular, în carnetul de student. În acest caz se va proceda după cum urmează:

-la examenele orale se va lua în considerare nota menţionată în carnetul de student;

-la examenele scrise se va re-verifica lucrarea.

În cazul în care nota obţinută de student nu a fost consemnată în catalog, acesta fiind trecut ,,absent”, studentul are dreptul de a solicita rectificarea.

În situaţiile prevăzute mai sus, studentul va depune la secretariatul facultăţii o cerere, adresată decanului. Dacă solicitarea este întemeiată, cadrul didactic titular va proceda la modificare/rectificare potrivit prezentelor prevederi.

Pentru studentul care nu se prezintă la probele de evaluare planificate în sesiunea respectivă, cadrul didactic examinator va trece în catalogul de examen menţiunea ,,absent” și o va semna.

Studentul se poate prezenta la examene de două ori gratuit, la fiecare disciplină, urmaînd ca celelalte prezentări să fie condiționate de plata unei taxe.

În cazul în care, după cea de-a doua prezentare, studentul nu obţine note de promovare, poate solicita o a treia reexaminare, în condiţiile art. 222 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu taxă, în conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universităţii din Bucureşti. Consiliile facultăților pot aproba precizări cu privire la condițiile de prezentare la examene, la restanțe ori la reexaminări pentru studenții facultăților respective.

Decanul facultății poate aproba, în baza cererii individuale, reexaminarea în vederea măririi notei la cel mult 3 discipline din cadrul anului universitar curent, studentului care are promovate toate examenele prevăzute în planul de învăţământ după sesiunea de vară. Limita de trei examene poate fi depășită, în mod excepționale, prin aprobarea decanului, în cazuri atestate medical.

Nu sunt posibile susţineri de reexaminări în vederea măririi notelor la discipline studiate în anii precedenţi.

Reexaminarea în vederea măririi notei nu se poate repeta.

Reexaminările în vederea măririi notei se stabilesc după sesiunile programate conform structurii anului universitar şi, cel mai târziu, cu 5 zile înaintea începerii noului an universitar și sunt gratuite.

Nota se modifică în catalog numai atunci când, în urma reexaminării, studentul obţine o notă mai mare decât cea iniţială (după principiul „un examen promovat este definitiv promovat”).

Încheierea situaţiei şcolare a studentului se face după sesiunea de toamnă, cu cel puţin 3 zile înainte de începerea noului an universitar.

Studentul care încearcă să promoveze probele de evaluare prin fraudă va fi exmatriculat de către Rector, la propunerea consiliului facultăţii, fără drept de reînmatriculare.

Titularul disciplinei (comisia de examinare) întocmeşte, pe loc, un proces-verbal de constatare a fraudei pe care îl înaintează conducerii facultăţii / departamentului.

În catalogul de examen se consemnează, în dreptul numelui studentului, nota 1 (unu) și cuvântul ,,fraudă”, urmate de semnăturile examinatorilor și de dată.

Examenele promovate în cadrul programului de studii întrerupt în urma exmatriculării datorate încălcării prevederilor Codului de etică şi deontologie universitară nu pot fi recunoscute în cazul unei noi înmatriculări (ca urmare a susținerii unui nou concurs de admitere).

Studentului care pleacă la studii, la universităţi din țară sau străinătate, şi care îşi îndeplineşte obligaţiile specifice programului de studii la care participă i se recunosc activităţile desfăşurate şi examenele susţinute, pe baza documentelor de studii emise de respectivele instituţii.

Prevederea este valabilă doar pentru mobilitățile realizate cu avizul decanului şi cu aprobarea Rectorului.

Recunoaşterea (echivalarea) examenelor promovate şi a anilor de studii efectuați la alte universități se aprobă de către decanul facultăţii, la propunerea comisiilor de recunoaştere şi echivalare a studiilor din facultate, în baza principiilor stabilite de acestea.

Mobilitățile Erasmus se finanțează numai în baza unui document eliberat de decanul facultății, prin care se specifică disciplinele și formele de evaluare ce sunt recunoscute, precum și examenele la care trebuie să se prezinte studentul în facultate pentru a obține recunoașterea completă a 30, respectiv 60 de credite de studii corespunzătoare mobilității.

Studentului nu i se pot impune, la întoarcere, examene care nu au fost stabilite înainte de deplasarea sa.

Până la data de 14 aprilie, departamentele vor face cunoscută, prin afişare, lista disciplinelor opţionale oferite în anul universitar următor, pentru fiecare an de studiu și pentru fiecare program de studii universitare.

Studentul este obligat să-şi aleagă disciplinele opţionale, prin cerere scrisă, până la data stabilită de conducerea facultății.

Studentul care nu și-a ales disciplinele opționale pentru anul universitar următor, în termenele afișate, va fi repartizat de către conducerea departamentului, conform criteriilor stabilite.

Studentul poate să-şi aleagă disciplinele facultative, prin cerere scrisă, până la data stabilită de conducerea facultății. Regimul facultativ se menține numai până la momentul prezentării la proba de evaluare.

Studentul care se prezintă la proba de evaluare la o disciplină facultativă dar nu o promovează este considerat restanțier. Studentul care nu se prezintă la proba de evaluare la o disciplină facultativă (este absent) nu este considerat restanțier.

Notele obținute la disciplinele facultative se iau în calculul mediei generale a anului de studii în care a fost predată disciplina respectivă dar nu se iau în calcul în procesul reclasificării studenților pe locurile subvenționate.

Opţiunea pentru limba străină obligatorie se face, de către student, la începutul primului semestru de studii (30 de zile calendaristice) şi nu poate fi schimbată pe întreaga perioadă a ciclului de studii, așa cum este prevăzută în planul de învăţământ.

Afișarea listei conducătorilor și a tematicii pentru lucrările de licență / diplomă / disertație, precum și opțiunile studenților pentru temele alese, se va realiza în termen util, la data stabilită de conducerea facultății.

Practica de specialitate este obligatorie pentru studentul al cărui program de studii cuprinde şi acest tip de activitate.

Verificarea competenţelor dobândite de către student în activitatea practică se face, printr-o modalitate de evaluare ce are loc fie la locul de desfăşurare a acesteia, fie la sediul facultatii, de către o comisie formată din conducătorul de practică (cadru didactic) şi îndrumătorul de practică din partea unităţii unde s-a desfăşurat practica, în conformitate cu Regulamentul privind organizarea și desfășurarea practicii studenților.

EXAMENE CURENTE, RESTANTE & MĂRIRI DE NOTE 

STUDENŢII DIN ANUL I (LICENŢĂ ŞI MASTER) 
Examene 
 • Examenele pentru semestrul I se susţin în sesiunea de iarnă (ianuarie-februarie); 
 • Examenele pentru semestrul II se susţin în sesiunea de vară (iunie).
Restanţe
 • Examenele restante din semestrul I şi din semestrul II, se vor susţine, conform calendarului academic al anului universitar curent, în sesiunea de toamnă - sesiunea de restanţe (prima parte a lunii septembrie). 
  • Nu se depune cerere şi nu se plăteşte taxă. 
 • Eventualele examene rămase nepromovate după sesiunea de restanţe se vor putea susţine în sesiunea de reexaminări (a doua parte a lunii septembrie). 
  • Se depune, obligatoriu, o cerere însoţită de chitanţa de plată a fiecărui examen pentru care se solicită reexaminare. 
Măriri
 • Studenţii pot susţine reexaminări în vederea măririi de notă numai dacă sunt integralişti după sesiunea de vară; 
  • Noţiunea de student integralist presupune ca studentul să fi promovat toate disciplinele din anul I la sfârşitul sesiunii de vară;
 • Pentru reexaminare în vederea măririi notei se depune obligatoriu o cerere;
 • Se pot susţine maxim trei examene în vederea măririi notei; 
 • Aceste examene vor fi programate în sesiunea de reexaminare (a doua parte a lunii septembrie). 

STUDENŢII DIN ANUL II (LICENŢĂ)
Examene pentru cursuri din anul curent
 • Examenele pentru semestrul I se susţin în sesiunea de iarnă (ianuarie-februarie); 
 • Examenele pentru semestrul II se susţin în sesiunea de vară (iunie).
Restanţe pentru cursuri din anul curent
 • Examenele restante din semestrul I şi II al anului II, se vor susţine conform calendarului academic al anului universitar curent, în sesiunea de toamnă - sesiunea de restanţe (prima parte a lunii septembrie);
  • Nu se depune cerere şi nu se plăteşte taxă; 
 • Eventualele examene rămase nepromovate după sesiunea de restanţe se vor putea susţine în sesiunea de reexaminări (a doua parte a lunii septembrie); 
  • Se depune, obligatoriu, o cerere însoţită de chitanţa de plată a fiecărui examen pentru care se solicită reexaminare. 
Restanţe pentru cursuri din anul I
 • Examenele restante din anul I, indiferent de semestru, se vor susţine, conform calendarului academic al anului universitar curent, în sesiunea de toamnă - sesiunea de restanţe (prima parte a lunii septembrie). 
  • Se depune, obligatoriu, o cerere însoţită de chitanţa de plată a fiecărui examen pentru care se solicită reexaminare. 
Măriri
 • Studenţii anului II licenţă pot susţine reexaminări, în vederea măririi de notă, doar pentru examenele din anul II, în condiţiile în care sunt integralişti după sesiunea de vară;
  • Noţiunea de student integralist presupune ca studentul să fi promovat toate disciplinele din toţi anii de studii la încheierea sesiunii de vară;
 • Pentru reexaminare în vederea măririi notei se depune obligatoriu o cerere; 
 • Se pot susţine maxim trei examene în vederea măririi notei;
 • Aceste examene vor fi programate în sesiunea de reexaminare (a doua parte a lunii septembrie)

STUDENŢII ÎN ANI TERMINALI (ANUL III LICENŢĂ & ANUL II MASTER)
Examene din anul curent
 • Examenele pentru cursurile din anul curent, semestrul I se susţin în sesiunea de iarnă (ianuarie-februarie); 
 • Examenele pentru cursurile din anul curent, semestrul II se susţin în sesiunea de vară pentru ani terminali (a doua parte a lunii mai)
Restanţe din anul curent
 • Examenele restante din anul terminal, indiferent de semestru, se vor putea susţine în prima săptămână a sesiunii de restanţe & reexaminări (mai-iunie, în conformitate cu calendarul academic al anului universitar curent);
  • Nu se depune cerere şi nu se plăteşte taxă;
 • După prima săptămână a sesiunii de examene restante (mai-iunie, în conformitate cu calendarul academic al anului universitar curent), eventualele examene nepromovate din anul terminal, indiferent de semestru, se vor putea susţine în cea de-a doua săptămână a sesiunii de restanţe & reexaminări;
  • Pentru această sesiune se depune, obligatoriu, cerere însoțită de chitanţă de plată a fiecărui examen pentru care se solicită reexaminare;
 • Studenţii care nu vor reuşi să promoveze examenele din anul terminal nici după sesiunea de reexaminări sunt obligaţi să urmeze procedurile privind prelungirea şcolarităţii
Restanţe din ani anteriori
 • Examenele restante din semestrul I se susţin, la cerere, conform calendarului academic al anului curent, în sesiunea de iarnă (ianuarie-februarie);
  • Se depune, obligatoriu, o cerere însoţită de chitanţă de plată a fiecărui examen pentru care se solicită examinare;
 • Examenele restante din semestrul II se susţin, la cerere, conform calendarului academic al anului curent, în sesiunea de vară;
  • Se depune, obligatoriu, o cerere însoţită de chitanţă de plată a fiecărui examen pentru care se solicită examinare. 
Măriri
 • Studenţii anului III licenţă şi ai anului II master pot susţine reexaminări, în vederea măririi de notă, doar pentru examenele din anul terminal, în condiţiile în care sunt integralişti după sesiunea de examinare pentru semestrul II ani terminali (organizată în a doua parte a lunii mai). 
  • Noţiunea de student integralist presupune ca studentul să fi promovat toate disciplinele din toţi anii de studii la momentul încheierii sesiunii din luna mai. 
 • Pentru reexaminare în vederea măririi notei se depune obligatoriu o cerere;
 • Se pot susține maxim trei examene în vederea măririi notei;
 • Aceste examene vor fi programate în prima parte a lunii iunie, în conformitate cu calendarul anului academic pentru anul în curs.
ATENŢIE!

Studenţii din ani terminali care după toate sesiunile de restanţe şi reexaminări organizate până în lunile mai-iunie (care au în vedere toţi anii de studiu) vor avea mai mult 5 (cinci) examene nepromovate vor fi exmatriculați.

Studenţii din ani terminali care după toate sesiunile de restanțe și reexaminări organizate până în lunile mai-iunie (care au în vedere toți anii de studiu) vor avea maxim 5 (cinci) examene nepromovate din toți anii de studii, vor putea solicita, în scris, unul sau două semestre suplimentare, cu taxă, în vederea finalizării studiilor în anul universitar următor. Cererile se depun la secretariat până cel mai târziu pe 15 septembrie.


EXAMENE DE DIFERENŢĂ
(pentru studenţi transferaţi, reînmatriculaţi)
 • pentru examenele de diferenţă se depune cerere, obligatoriu, şi se plăteşte fiecare examen socotit a fi de diferenţă;
 • examenele de diferenţă se pot susţine o singură dată şi anume în anul în care studentul a fost reînmatriculat sau transferat;
 • studentul care nu reuşeşte să promoveze examenele de diferenţă în anul în care a fost reînmatriculat sau transferat va fi exmatriculat.

PROMOVAREA

Anul de studii se consideră încheiat atunci când studentul a promovat toate disciplinele prevăzute în planul de învăţământ pentru anul de studii respectiv şi a acumulat numărul de credite stabilit, în condiţiile prezentului Regulament.

Disciplinele la care nu s-a obţinut nota de promovare, după cele trei sesiuni programate pe parcursul unui an universitar (în sesiunile anului universitar în care s-au predat), sunt considerate restanţe şi pot fi susţinute pe parcursul semestrelor următoare (în anii următori, după un calendar aprobat de consiliul facultății, cu condiția îndeplinirii activităților prevăzute pentru disciplina respectivă (în acord cu prevederile fișelor disciplinelor).

Studentul care are restanţe poate fi promovat în anul de studii superior, cu condiţia acumulării a minim 50% din creditele aferente semestrelor parcurse.

Este considerat integralist studentul care a promovat toate examenele prevăzute în planul de învațământ.

Studentul care, la sfârşitul primelor 2 semestre, acumulează mai puţin de 50% din creditele reprezentând ritmul normal de studii va fi exmatriculat.

Cazurile de forţă majoră (concedii medicale de maternitate, cazuri de îmbolnăviri grave, dovedite cu acte medicale eliberate sau vizate de Dispensarul Studenţesc) reprezintă excepţie şi se rezolvă, la cererea studentului, prin întreruperea studiilor sau prelungirea școlarității pe motive medicale;

Studentul din ciclul de licenţă care, la sfârşitul primilor doi ani academici, acumulează mai puţin de 50% din creditele reprezentând ritmul normal de studii al semestrelor parcurse va fi exmatriculat.

Pentru studentul aflat în ultimul an de studii, situaţia şcolară se încheie conform structurii anului universitar aprobată de Senatul Universității.

Studentul care, la finalul studiilor, după parcurgerea numărului de semestre (ani de studii) prevăzut în planul de învăţământ, nu şi-a finalizat în totalitate obligaţiile şcolare şi are un număr de cel mult 5 restanţe, poate solicita prelungirea duratei de școlarizare cu 1 - 2 semestre, în condiţiile art. 222 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 (cu taxă) şi ale hotărârilor consiliului facultăţii.

Cererea pentru prelungirea duratei de școlarizare în vederea finalizării studiilor, cu unul sau două semestre, se depune la secretariatul facultăţii cu 10 zile înainte de începerea anului universitar. Studentul care nu depune cerere va fi exmatriculat, cu drept de reînmatriculare, în condițiile prevăzute de prezentul Regulament.

 RECLASIFICAREA

În conformitate cu art. 5 din OUG nr. 133/2000 privind învățământul universitar și postuniversitar cu taxă, peste locurile finanțate de la bugetul de stat, astfel cum acesta a fost modificat prin Legea 224/2005 şi în conformitate cu art. 205, alin. 9 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, la începutul fiecărui an universitar, se procedează la reclasificarea studenţilor, după cum urmează:

a. Se identifică cifra de şcolarizare pentru locurile finanţate prin granturi de studii, alocate la admiterea în ciclul de studii respectiv (licenţă / master);

b. Se stabilesc: numărul de locuri finanţate prin granturi de studii alocate pentru cazurile sociale (nu mai mult de 15% din totalul locurilor finanţate prin granturi de studii) şi termenul de depunere a actelor doveditoare pentru ocuparea acestor locuri;

c. Studenţii care se încadrează în categoria ,,cazuri sociale” (care îndeplinesc condiţiile pentru acordarea burselor sociale, conform Regulamentului de acordare a burselor) depun la secretariatul facultății, până la termenul stabilit, cereri însoţite de acte doveditoare privind veniturile;

d. Se realizează clasificarea studenţilor din categoria cazurilor sociale, pentru fiecare an de studii în parte, pe domenii / specializări / programe de studii, în ordinea descrescătoare a punctelor obţinute în anul de studii anterior, conform cifrei stabilite la lit. b. (atunci când numărul lor este mai mare decât numărul locurilor alocate pentru această categorie);

e. Punctele se obţin prin însumarea produselor dintre fiecare notă acordată la fiecare disciplină din planul de învăţământ (nu se vor lua în calcul disciplinele facultative) şi numărul de credite aferent astfel încât, pentru 60 de credite să se obţină între 300 şi 600 de puncte; prin excepție, în cazul în care nu se completează locurile de la buget, pot ocupa locuri subvenționate și studenții care obțin sub 300 de puncte;

f. Din reclasificare sunt eliminaţi studenţii în regim cu taxă care nu îndeplinesc condiţiile pentru ocuparea unui loc finanţat prin granturi de studii (studenţii care studiază pe locuri subvenţionate la o altă facultate, studenţii care au studiat pe locuri subvenţionate la o a doua facultate);

g. Studentul care studiază pe locurile subvenționate și care solicită întreruperea studiilor până la data de 1 decembrie a anului universitar în curs, la reluarea studiilor își păstrează locul subvenționat și nu va intra în procesul reclasificării.

h. Studentul care studiază pe locurile subvenționate și care solicită întreruperea studiilor după data de 1 decembrie a anului universitar în curs reia studiile cu taxă și nu va intra în procesul reclasificării.

i. Studenţii finanţaţi prin granturi de studii care au beneficiat de prelungirea școlarității din motive medicale în anul universitar precedent, la reluarea studiilor își păstrează forma de finanțare și nu intră în reclasificare.

j. Studenții transferați de la alte universități / facultăți / forme de învățământ / programe de studii intră în procesul de reclasificare pe baza situației școlare din anul de studii anterior;

k. Se realizează clasificarea celorlalţi studenţi, în ordinea descrescătoare a punctelor obţinute în anul de studii precedent, conform regulilor stabilite la lit. e;

l. Rezultatele reclasificării se afişează, împreună cu termenul de contestaţii;

m. Se întocmesc dispoziţiile decanului privind clasificarea tuturor studenţilor pe ani de studii, programe de studii și forme de finanţare (grant de studii / taxă).

Cel mult 5% din numărul studenţilor cu frecvenţă dintr-un program de studii universitare de licenţă pot parcurge, cu aprobarea consiliului facultăţii, doi ani într-un singur an, cu excepția ultimului an de studii, în condiţiile prevăzute de regulamentele de organizare si desfăşurare a programelor de studii şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Creditele obţinute în avans se pot reporta în semestrele următoare, conform opţiunii studentului.

Durata studiilor universitare poate fi mai scurtă decât durata maximă prevăzută de lege, dacă studentul suplimentează, în fiecare an universitar, numărul minim de credite.

Opţiunea formulată este irevocabil