GHID DE ŞCOLARITATE
EXMATRICULAREA

EXMATRICULAREA

Exmatricularea se poate realiza la iniţiativa studentului sau la iniţiativa facultăţii.

EXMATRICULAREA LA CERERE

Studentul care solicită, din motive personale, retragerea de la studii va fi exmatriculat, cu menţiunea «la cerere» în dispoziția de exmatriculare și în Registrul Matricol.

Studentul depune, la secretariat, o cerere-tip în nume propriu. Rectorul Universităţii aprobă și emite dispoziţia de exmatriculare, în baza cererii avizate de conducerea facultății.

EXMATRICULAREA DIN INIŢIATIVA FACULTĂŢII

Facultatea poate propune exmatricularea unui student dacă acesta se află într-una din următoarele situații:

- nu a depus, la secretariat, fișa de înscriere în an, în termen de 30 de zile de la începerea anului universitar;

- nu a îndeplinit condiţiile de promovare

- în caz de fraudă sau de comitere a altor abateri grave de la prevederile regulamentelor Universităţii;

- nu a achitat, după perioada de scoatere din evidenţă, taxa de şcolarizare datorată;

- nu a depus actele de studii, la secretariat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Pentru neplata taxei, în termenul stabilit prin contractul de studii, studentul care studiază pe locuri cu taxă va fi scos din evidenţă, la propunerea facultăţii.

În cazul achitării taxei, în termen de 30 de zile de la data scoaterii din evidenţă, studentul îşi va relua calitatea de student, cu avizul conducerii facultăţii.

Studentul care nu-şi achită taxele, în termen de 30 de zile de la data scoaterii din evidenţă, va fi exmatriculat.

EXMATRICULAREA PENTRU FRAUDA

Studentul care încearcă să promoveze probele de evaluare (examene, colocvii, proiecte, teste, etc.) prin fraudă va fi exmatriculat, prin dispoziția Rectorului, la propunerea Consiliului Facultății. Consiliile facultăților pot pot aduce precizări suplimentare (explicații, nuanțări, ori detalieri), în spiritul intoleranței față de frauda universitară prevăzut în Carta Universității din București și în Codul de etică al UB).

Este considerată fraudă oricare dintre următoarele situații:

a) plagiatul și autoplagiatul (reciclarea unor lucrări deja prezentate și evaluate);

b) copierea, în orice mod, a rezolvării subiectelor de la alți studenți;

c) comunicarea, prin orice mijloace, cu persoane aflate în afara sau în interiorul sălii de examinare, în scopul rezolvării subiectelor;

d) deținerea de tipărituri sau alte înscrisuri conținând surse de informare privind materia de examen, neautorizate de examinator / comisia de examinare, indiferent dacă acestea au fost sau nu utilizate în timpul probei de evaluare;

e) deținerea de mijloace electronice de comunicare sau de informare sau care permit comunicarea sau informarea, indiferent de natura acestora (telefoane mobile, PDA-uri, notebook-uri, ceasuri etc.) și indiferent dacă acestea au fost sau nu utilizate în timpul probei de evaluare;

f) schimbarea subiectului / subiectelor de examinare, neautorizată de examinatori / comisia de examinare, în scopul fraudării examenului sau colocviului;

g) înlocuirea lucrării scrise, redactate la examen sau colocviu, cu o lucrare pregătită anterior intrării la examen sau colocviu;

h) fabricarea datelor (modificarea fictivă a informațiilor ori concluziilor și falsa citare din surse inexistente);

i) substituirea de persoană

Frauda și modul de realizare a acesteia vor fi consemnate într-un referat ce se va întocmi pe loc (de îndată ce s-a constatat frauda) de către examinator / comisia de examinare.

Înscrisul doveditor al fraudei sau, după caz, mijloacele tehnice prohibite vor fi reținute de examinator / comisia de examinare.

Referatul de constatare a fraudei, semnat de examinator / comisia de examinare și însoțit, dacă este cazul, de înscrisurile sau mijloacele tehnice folosite, se transmite decanului facultății care va aduce această situație în discuția Consiliului Facultății.

Studentul exmatriculat pentru fraudă nu beneficiază de recunoașterea studiilor.

Pentru a-şi primi actele, studentul exmatriculat prezintă, la secretariatul facultății, fişa de lichidare din care trebuie să reiasă faptul că nu are datorii faţă de universitate, carnetul de student și legitimaţia de transport.

Studentul exmatriculat primeşte actele personale aflate la dosar, o copie a dispoziţiei de exmatriculare şi semnează pe fişa de lichidare pentru primirea actelor.