GHID DE ŞCOLARITATE
ÎNSCRIEREA ÎN AN

Înscrierea studentului se face în primele 30 de zile de la începerea anului universitar, la cererea acestuia.

Se pot înscrie în noul an universitar numai studenții care îndeplinesc condiţiile Regulamentului privind sistemul de credite transferabile şi ale Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor Universităţii din Bucureşti.

Înscriera studentului se face în fiecare an universitar prin completarea unei cereri tip şi a unui contract de studii. Studentul care nu va depune fișa de înscriere în anul universitar, la secretariatul facultății, în termenul stabilit, va fi exmatriculat.

Pentru studenții anului I înscrierea în anul universitar se face prin completarea unei cereri tip și prin semnarea de către fiecare student a Contractului de studii universitare cu Universitatea. În contractul de studii universitare se specifică drepturile şi obligaţiile părţilor. Contractul se semnează în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte: student, universitate. Contractele de studii nu se modifică în timpul anului universitar.

Studenții din anii II și/sau III de studii vor complete un nou contract de studii cu Universitatea doar în cazul în care intervine modificarea statutului locului pe care studiază (loc subvenșionat de la buget sau loc cu taxă). Studentul care nu va depune Contractul de studii completat și semnat în două exemplare la secretariatul facultății, în termenul stabilit, va fi exmatriculat.

Studentul care studiază pe un loc cu taxă are obligaţia să aducă la secretariat dovada achitării taxei de studii.

Dovada achitării taxei o reprezintă chitanţa de plată a taxei;

Taxele de şcolarizare se achită, de regulă, îndouă tranşe, înprimele 30 de zile ale fiecărui semestru;

Pentru neplata taxei studentul care studiază pe locuri cu taxă va fi scos din evidenţă, la propunerea facultăţii;

Studentul care achită taxa în termen de 30 de zile de la data scoaterii din evidenţă, îşi va putea relua calitatea de student, numai cu avizul conducerii facultăţii şi cu aprobarea Rectoratului. După acest termen studentul care nu-şi achită taxele va fi exmatriculat.

La înscrierea în facultate, se eliberează fiecărui student următoarele documente: 
  • carnetul de student 
  • legitimaţia de transport (primesc numai studenţii cu vârsta până în 26 de ani).