GHID DE ŞCOLARITATE
ÎNTRERUPEREA STUDIILOR

ÎNTRERUPEREA STUDIILOR

Activitatea profesională a studentului din învăţământul universitar cu frecvenţă, frecvenţă redusă şi învăţământ la distanţă, în mod normal, trebuie să fie continuă pe întreg parcursul numărului de semestre stabilit prin planul de învăţământ.

La cererea  motivată a studentului, decanul facultăţii poate aproba, o singură dată pe parcursul studiilor, întreruperea duratei şcolarităţii.

În următoarele situaţii:

a) cazuri medicale, atestate prin certificate medicale, avizate de Dispensarul Studenţesc, din care să reiasă recomandarea întreruperii studiilor, însumând cel puţin 60 de zile de concediu medical etc;

b) participarea sportivilor de performanţă la programe speciale de pregătire şi la competiţii naţionale şi internaţionale;

c) concedii de maternitate şi îngrijire a copilului;

d) din motive personale,

Decanul facultăţii poate aproba, după caz, întreruperea studiilor sau prelungirea școlarității din motive medicale.

Studiile se pot întrerupe, pe tot parcursul anului universitar, în următoarele condiții:

a. Studentul, aflat pe locurile de la buget, care solicită întreruperea studiilor, până la data de 1 decembrie a anului universitar în curs, la reluarea studiilor își păstrează locul subvenționat și nu participă la procesul de reclasificare;

b. Studentul, aflat pe locurile de la buget, care solicită întreruperea studiilor, după data de 1 decembrie a anului universitar în curs, va relua studiile cu taxă și nu intră în procedura de reclasificare.

Studentul care a întrerupt studiile, la reluarea acestora, va îndeplini eventualele obligaţii şcolare de diferenţă, rezultate în urma modificării planurilor de învăţământ, şi va beneficia de recunoaşterea examenelor promovate, până la momentul întreruperii, în baza Sistemului de credite transferabile.

Prelungirea școlarității din motive medicale se poate acorda numai în cazuri de îmbolnăviri grave, atestate prin certificate medicale însumând cel puțin 60 de zile de concediu medical, atestate de Dispensarul Studențesc etc.

Studenta gravidă beneficiază, în baza cererii şi a actelor doveditoare, de o perioadă de prelungire cu o durată echivalentă cu durata concediului acordat pentru creşterea şi îngrijirea copilului, stabilită de lege.

Această perioadă de prelungire a școlarității nu intră sub incidenţa art. 222 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011.

La reluarea studiilor, studenta va susţine eventualele diferenţe apărute prin modificarea planului de învăţământ şi va beneficia de recunoaşterea examenelor promovate până la momentul întreruperii duratei de școlarizare, în baza sistemului de credite transferabile.

Pe perioada întreruperii studiilor, studentul pierde toate drepturile conferite de calitatea de student.

Facultatea emite dispoziţia de întrerupere a studiilor. O copie a acesteia se înmânează studentului în cauză.