GHID DE ŞCOLARITATE
RECOMPENSE & SANCȚIUNI

RECOMPENSE

Pentru performanţe deosebite în activitatea profesională şi ştiinţifică, studentul poate fi recompensat prin:

  • acordarea diplomei de merit, în formatul aprobat de Universitate și cu respectarea regimului juridic al actelor de studii, la propunerea Consiliului Facultăţii, pentru cel mult 5% din numărul total al absolvenților în condițiile prevăzute prin regulament specific al Universității;
  • burse speciale (de merit, de performanţă), în conformitate cu reglementările în vigoare privind atribuirea acestora;
  • alte forme de premiere, stabilite de Consiliul Facultăţii şi aprobate de Senatul Universității, din fondurile proprii în regim de autofinanţare (burse extracurriculare), în conformitate cu reglementările Universității din București.

SANCŢIUNI

Nerespectarea de către student a îndatoririlor ce decurg din prezentul Regulament, din Codul drepturilor si obligaţiilor studentului, din Codul de etică şi deontologie universitară precum şi a prevederilor cuprinse în Carta Universității din București atrage după sine aplicarea următoarelor sancţiuni:

  • avertisment;
  • suspendarea dreptului la bursă, pe o perioadă determinată;
  • revocarea dreptului de a locui în cămin;
  • exmatricularea, cu sau fără drept de reînmatriculare.

Sancţiunile de la literele a - c se aplică de către Consiliul Facultăţii, iar cea de la litera d de către Rector, la propunerea Consiliului Facultăţii.

Sancţiunile se aplică în funcţie de gravitatea abaterilor, de repetarea lor, de condiţiile în care au fost săvârşite. Ele pot fi contestate, la organul imediat superior, în termen de 30 de zile.

Exmatricularea din motive profesionale nu poate fi contestată.

Rectorul poate anula, cu aprobarea Senatului Universității, un certificat sau o diploma de studii atunci cand se dovedeşte că acesta/aceasta s-a obţinut prin mijloace frauduloase sau prin încălcarea prevederilor Codului de etică şi deontologie universitară.

Studiile efectuate în cadrul programului de studii întrerupt ca urmare a exmatriculării datorate încălcării prevederilor Codului de etică şi deontologie universitară, nu pot fi recunoscute în cazul unei noi înmatriculări (prin susținerea unui nou concurs de admitere).