GHID DE ŞCOLARITATE
REÎNMATRICULAREA


REÎNMATRICULAREA

Studentul exmatriculat poate fi reînmatriculat o singură dată pe durata studiilor, de regulă, în anul de studii imediat următor ultimului an promovat, numai pe locuri cu taxă și cu condiția ca programul de studii de la care a fost exmatriculat să școlarizeze în anul universitar în care solicită reînmatricularea. Pentru motive întemeiate se poate aproba o a doua reînmatriculare.

Studentul va depune, la secretariatul facultății, o cerere-tip prin care solicită reînmatricularea, precum și diplomele de studii şi o copie legalizată după certificatul de naştere (dacă acestea au fost ridicate în urma exmatriculării).

Cererile pentru reînmatriculare se depun la secretariatul facultăţii între 1 şi15 septembrie.

Secretariatul facultății transmite cererile avizate de către decanul facultății la Serviciul Şcolaritate al Universităţii.

Reînmatricularea se poate face, prin dispoziţia Rectorului, numai la facultatea şi specializarea / programul de studii de unde a avut loc exmatricularea.

Studentul va face dovada achitării taxei de reînmatriculare şi va primi de la secretariatul facultăţii, sub semnătură, până cel mai târziu pe data de 1 noiembrie, o copie a referatului privind echivalările şi diferenţele.

Reînmatricularea studenţilor se realizează numai în condiţiile prevăzute de Art.56 din Regulamentul privind activitatea studenților din Universitatea din București:

(a) studentul exmatriculat, care a obţinut minim 50% din numărul total de credite aferent perioadei de şcolarizare pe care a parcurs-o, poate fi reînmatriculat într-un an de studii superior celui din care a fost exmatriculat. Studentul trebuie să achite taxa de reînmatriculare şi taxa anuală de şcolarizare;

(b) studentul exmatriculat, care a obţinut sub 50% din numărul total de credite aferent perioadei de şcolarizare pe care a parcurs-o, poate fi reînmatriculat în acelaşi an de studii din care a fost exmatriculat. Studentul trebuie să achite taxa de reînmatriculare şi taxa anuală de şcolarizare;

(c) studentul exmatriculat pentru neachitarea taxei de şcolarizare, precum şi studentul retras de la studii, după parcurgerea procedurilor de reînmatriculare, se supun aceloraşi exigenţe de la literele a şi b;

(d) studentul exmatriculat din anul I de studii nu poate fi reînmatriculat. Acesta îşi poate relua studiile numai printr-un nou examen de admitere;

(e) studentul exmatriculat pentru fraudă sau pentru alte abateri grave de la disciplina universitară (reglementate în Carta și regulamentele Universității din București) nu mai poate fi reînmatriculat la Universitatea din Bucureşti si nu va putea participa la o procedura de admitere la facultatile Universitatii pentru o perioada de 3 ani.

Studentul care nu mai poate fi reînmatriculat dar poate participa la o nouă procedură de admitere, cu posibilitatea echivalării examenelor promovate și a transferului într-un an de studii superior.

Studenţii şcolarizaţi conform Legii nr. 84/1995 şi care au fost exmatriculaţi sau care s-au retras de la studii nu pot fi reînmatriculaţi. Ei pot redobândi statutul de student numai în urma unui noi proceduri de admitere, cu posibilitatea recunoaşterii creditelor obţinute anterior.

Pentru echivalarea examenelor promovate şi pentru stabilirea examenelor de diferenţă, se parcurg următoarele etape:

- cel mai târziu până la data de 15 octombrie, studentul depune, la secretariatul facultății, cererea de transfer într-un an superior, cu recunoaşterea şi echivalarea disciplinelor promovate;

- comisia de recunoaştere şi echivalare a studiilor (numită de Consiliul Facultăţii) stabileşte disciplinele din planurile de învăţământ ale anilor promovaţi care vor fi echivalate (note şi credite), precum și disciplinele pentru care se vor susţine examene de diferenţă;

- referatul de echivalări şi / sau diferenţe, întocmit şi semnat de membrii Comisiei de recunoaştere şi echivalare a studiilor, este înaintat spre aprobare decanului facultății;

- studentul primeşte, sub semnătură, un exemplar al referatului de echivalare.

Studentul exmatriculat poate fi reînmatriculat, o singură dată pe durata studiilor, în anul imediat următor ultimului an de studii. promovat.