GHID DE ŞCOLARITATE
MOBILITATEA ACADEMICĂ (TRANSFER, MOBILITĂŢI NAŢIONALE & INTERNAŢIONALE)

MOBILITATEA ACADEMICĂ


Potrivit legii, mobilitatea academică reprezinta dreptul studenților de a li se recunoaște creditele transferabile dobândite, în condițiile legii, la alte instituții de învățământ superior acreditate / autorizate provizoriu din țară sau din străinătate. Mobilitatea academică poate fi internă sau internațională, respectiv definitivă sau temporară, pentru toate formele de învățământ.

Prevederile privind mobilitatea academică internă definitivă se aplică și în cazul studenților proveniți din statele membre ale Uniunii Europene, Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană.

Pentru țările terțe, se aplică prevederile acordurilor bilaterale și ale acordurilor internaționale în materie, în vigoare la data efectuării mobilității.

Tipuri de mobilitate

1.Mobilitatea internă temporară

 • Studentul poate beneficia de mobilitate internă temporară între două instituții de învățământ superior acreditate / autorizate provizoriu, după caz.
 • Recunoașterea creditelor de studii transferabile și a compatibilității curriculei se realizează atât la începutul, cât și la sfârșitul perioadei de mobilitate, în baza regulamentelor instituțiilor de învățământ superior implicate.

2.Mobilitatea internațională temporară

 •  În Universitatea din București, mobilitatea internațională temporară se realizează în conformitate cu reglementările ce privesc programul Erasmus-Socrates.
 • Mobilitatea internațională temporară pe cont propriu reprezintă mobilitatea temporară efectuată în afara cadrului stabilit de programul Erasmus-Socrates.
 • Mobilitatea internațională temporară pe cont propriu se realizează cu acceptul instituției de învățământ superior acreditate / autorizate provizoriu de proveniență, respectiv primitoare.
 • În cazul mobilităților academice internaționale temporare, recunoașterea creditelor transferabile se realizează de către instituțiile de învățământ superior acreditate / autorizate provizoriu de proveniență, respective primitoare, în temeiul autonomiei universitare.

3.Mobilitatea definitivă (transferul)


Mobilitatea definitivă se realizează prin dispoziţia Rectorului Universităţii.

Studentul poate beneficia de mobilitate academică definitivă (transfer) de la o formă de învăţământ la alta, de la o specializare / program de studii la alta / altul, de la o facultate la alta sau de la o universitate de stat acreditată la Universitatea din București, ţinându-se seama de prevederile sistemului de credite transferabile şi de compatibilitatea planurilor de învăţământ.

În toate cazurile, subvenţia urmează studentul.

Mobilitatea academică definitivă se poate realiza după primul an și până la sfârșitul penultimului an de studii și numai de la o facultate / domeniu / specializare / program de studii la altă facultate / domeniu / specializare / program de studii cu profil identic sau apropiat.

Mobilitatea academică definitivă se poate realiza numai dacă studentul şi-a îndeplinit toate obligaţiile şcolare (dacă a fost declarat promovat integralist), în conformitate cu planul de învăţământ şi cu respectarea criteriilor de performanţă stabilite de către fiecare facultate şi numai în limita locurilor alocate pentru seria respectivă, cu respectarea capacității de școlarizare.

Mobilitatea academică definitivă poate fi efectuată, ca urmare a demersului studentului, în următoarele condiții:
 • în baza unor acorduri interinstituționale;
 • numai cu acceptul instituțiilor de învățământ superior acreditate / autorizate provizoriu, după caz, de proveniență, respectiv primitoare. Acceptul interinstituțional constă în completarea și semnarea unei cereri-tip de mobilitate.

Aprobarea mobilității are următoarea succesiune şi este de competenţa:

 • decanului facultăţii, în cazul mobilității / transferului de la un program de studii la altul sau de la o formă de învăţământ la alta, în cadrul aceleiaşi facultăţi. Mobilitatea se realizează prin dispoziţia decanului facultății;
 • decanului facultăţii la care studentul dorește să obțină mobilitatea academică definitivă, respectiv a decanului facultăţii de unde pleacă studentul şi a Rectorului, în cazul mobilității de la o facultate la alta din cadrul universității din București;
 • decanului facultăţii la care studentul dorește să obțină mobilitatea academică definitivă şi a decanului facultăţii de unde pleacă studentul, a Rectorului Universității din București şi a Rectorului de unde pleacă studentul.

Cererea de mobilitate se întocmește în 2 exemplare şi se depune la secretariatul facultăţii care urmează să primească studentul, până la data de 15 septembrie, iar răspunsul se va da cu cel puţin 5 zile înaintea începerii anului universitar.

Cererea de mobilitate trebuie să conţină avizele de principiu ale decanului şi rectorului de unde pleacă studentul, iar pe verso trebuie să existe situaţia şcolară a solicitantului și forma de finanțare, semnate de secretarul şef al facultăţii. Cererea trebuie să fie ştampilată şi datată.

În cazul în care numărul cererilor de mobilitate este mai mare decât numărul locurilor disponibile la programul de studii respectiv (în cadrul capacității de școlarizare), se va ţine seama, în primul rând, de situaţia şcolară a solicitanţilor (ordinea de clasificare).

Dispoziţia de mobilitate, emisă în urma aprobării mobilității definitive a studentului (în copie), se transmite unităţii de învăţământ de unde vine studentul, cu solicitarea transmiterii actelor de studii către facultatea la care s-a transferat studentul (diploma de bacalaureat; diploma de licenţă; situaţia şcolară pe ani de studii / suplimentul la diploma de licenţă - cu următoarele mențiuni: forma de finanțare la care a studiat studentul; dacă a beneficiat sau nu de bursă, categoria, precum şi anii universitari / semestrele în care a beneficiat de aceasta; certificatul de naştere în copie legalizată).

Comisia de recunoaştere şi echivalare a studiilor, din cadrul facultăţii care primeşte studentul transferat, stabileşte:

 • recunoaşterea sau echivalarea examenelor şi a creditelor;
 • examenele de diferenţă şi alte obligaţii, astfel încât studentul transferat să fie adus la acelaşi plan de învăţământ cu toţi studenţii seriei la care se transferă. Dacă facultăţile implicate au încheiat un Protocol, prin care sunt de acord să recunoască reciproc anii de studii promovaţi de către studenţii cărora li s-au aprobat mobilități academice, indiferent de structura planurilor de învăţământ, situaţia şcolară a studentului primit prin transfer este recunoscută integral pentru anii de studii promovaţi;
 • perioada de susţinere a examenelor de diferenţă (dar nu mai mult de două semestre consecutive).

Studentul transferat care nu reuşeşte, pe parcursul a maxim 2 semestre, să finalizeze, în perioada stabilită, examenele de diferenţă și să acumuleze creditele prevăzute în planul de învăţământ, va fi exmatriculat.

Studentul transferat va achita taxa aferentă şi va prezenta chitanţa la secretariatul facultăţii primitoare (veniri) sau al facultăţii de la care pleacă (plecări), după caz.

Examenele de diferență se susțin în condițiile art. 222 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 (cu taxă), în cuantumul stabilit de Senatul Universității.

Studentul admis prin concurs de admitere în anul I poate solicita transferul într-un an superior, în baza școlarității anterioare. În acest caz, va depune cererea de transfer, însoțită de documentele justificative (situație școlară, supliment la diplomă etc.), până la data de 15 octombrie a anului universitar respectiv.


Studentul poate fi transferat de la o formă de învăţământ la alta, de la o specializare la alta, de la o facultate la alta sau de la o universitate de stat acreditată la alta, ţinându-se seama de aplicarea sistemului de credite transferabile şi compatibilitatea planurilor de învăţământ.

Cererile de transfer se depun la secretariatul facultăţii care urmează să primească studentul până la 15 septembrie sau înainte cu 10 zile de începerea semestrului al II-lea, iar răspunsul se va da cu cel puţin 5 zile înaintea începerii anului universitar următor sau a semestrului.

Transferarea studentului se poate face numai începând cu semestrul al II-ea al anului I de studii, numai de la o facultate (program de studii universitare) la altă facultate (program de studii universitare) cu profil identic sau apropiat.

Studentul poate depune cerere de transfer numai dacă toate obligaţiile sale şcolare au fost îndeplinite în conformitate cu planul de învăţământ şi respectarea criteriilor de performanţă stabilite de fiecare facultate şi în limita locurilor alocate pentru seria respectivă.

Cererile de transfer trebuie să conţină avizul de principiu ale decanului de unde pleacă studentul, iar pe verso să existe situaţia şcolară a solicitantului, semnată de secretarul de an și de secretarul şef al facultăţii. Toate aceste menţiuni trebuie ştampilate şi datate.

În cazul în care numărul cererilor de transfer este mai mare decât numărul locurilor disponibile la specializarea respectivă, se va ţine seama în primul rând de situaţia şcolară a solicitanţilor (ordinea de clasificare).

Aprobarea transferării are următoarea succesiune şi este de competenţa:

 • Consiliului FSPUB în cazul transferării de la un program de studii universitare la altul sau de la o formă de învăţământ la alta, în cadrul FSPUB. 
 • Consiliului de Conducere al facultăţii de unde pleacă studentul, respectiv Consiliului de Conducere al facultăţii unde urmează să se transfere studentul şi Rectorului în cazul transferării de la o facultate la alta în cadrul Universităţii din Bucureşti. 
 • Rectorului instituţiei de învăţământ superior de unde pleacă studentul şi Rectorului instituţiei de învăţământ superior unde solicită a fi înscris, cu acordul Consiliului de Conducere al facultăţii de unde pleacă şi cu acordul Consiliului de Conducere al facultăţii primitoare, pentru cazurile de transfer între facultăţi de acelaşi profil sau apropiat din instituţii de învăţământ superior diferite. 

Studentul transferat care nu îndeplineşte întocmai programul stabilit de Consiliului FSPUB şi nu reuşeşte pe parcursul a maximum 2 semestre să finalizeze examenele de diferenţă, precum şi promovarea disciplinelor şi acumularea creditelor prevăzute în planul de învăţământ, va fi exmatriculat.

Dispoziţia de înmatriculare a studentului (în copie) se transmite unităţii de învăţământ de unde vine studentul în vederea transmiterii actelor de studii către facultatea la care s-a transferat studentul (diploma de bacalaureat, situaţia şcolară pe ani de studii, certificatul de naştere - copie legalizată - şi totodată menţionarea expresă dacă studentul a beneficiat sau nu de bursă, categoria acesteia şi anii universitari - semestre - în care a beneficiat de bursă). 

Taxa de transfer este propusă de FSPUB şi aprobată în Senatul Universităţii din Bucureşti.