Pentru chestiuni administrative, s-ar putea să te intereseze şi secţiunea întrebări frecvente şcolaritate.


COMPETIŢIE BURSE ERASMUS

Cine poate candida?

Pentru a putea candida pentru o bursă Erasmus trebuie să îndepliniţi condiţiile de eligibilitate.

ATENŢIE!!! Nu pot candida
 • Doctoranzii beneficiari de burse finanţate din fonduri structurale (conform contractului încheiat între Universitatea din București și ANPCDEFP, pentru evitarea dublei finanțări din fonduri europene);
 • Studenţi care au beneficiat deja de un alt stagiu ERASMUS în acelaşi ciclu de studii, cu sau fără sprijin financiar;
 • Studenţii restanţieri.

Unde se poate studia?

Puteţi alege orice universitate cu care FSPUB a încheiat un contract instituţional bilateral. Lista universităţilor partenere este actualizată în fiecare an, de regulă la sfârşitul semestrului 1.

Câte burse sunt disponibile?

Numărul mobilităţilor studenţeşti disponibile în fiecare an universitar pentru fiecare ciclu de studii este stabilit prin contract instituţional şi variază de la an la an. Acest număr este condiţionat de finanţarea publică prevăzută pentru anul universitar în care se desfăşoară stagiile. Pentru FSPUB, în ultimii ani au fost acordate un număr de cca. 50 de burse.

Când are loc competiţia?

Selecţia candidaţilor pentru programul ERASMUS are loc de regulă la sfârşitul lunii martie sau la începutul lunii aprilie, pentru anul universitar următor.

Dosarul de concurs

Dacă îndepliniţi condiţiile de eligibitate, vă puteţi înscrie la concursul pentru burse de mobilitate ERASMUS în cadrul FSPUB depunând la Biroul Relaţii Internaţionale şi Comunicare al FSPUB (BRIC) - Serviciul Erasmus până la data limită anunţată în calendarul competiţiei un dosar care să conţină:
 • Formularul de înscriere la concurs;
 • O scrisoare de intenţie şi un CV, ambele redactate într-o limbă străină (de preferinţă, în limba de predare a primei universităţi din lista de preferinţe);
 • Orice alt document poate sprijini solicitarea (ex. premii la Olimpiade, atestate/certificate de cunoaştere a limbii în care se va studia în universitatea în care se va desfăşura stagiul etc.)

Atestatul de cunoaştere a limbii

Un atestat de cunoaştere a limbii este cel oferit în urma unei examinări de către o instituţie recunoscută internaţional pentru acest scop (ex. lb.franceză: DALF, lb.engleză: Cambridge, IELTS, TOEFL, lb.spaniolă: DELE etc.).

Certificatul de cunoaştere a limbii

Dacă nu deţineţi un atestat de cunoaştere a limbii recunoscut internaţional (v. întrebarea anterioară), FSPUB emite un certificat temporar, valabil exclusiv pentru competiţia Erasmus. Acesta se poate obţine pentru limbile franceză, engleză, italiană, spaniolă şi germană.

Câte atestate/certificate sunt necesare?

Atestatul/certificatul este necesar pentru fiecare limbă obligatorie sau opţională necesară în universitatea pentru care aţi optat. Dacă în formularul de concurs aţi optat pentru mai mult de o universitate, trebuie să faceţi dovada cunoaşterii limbilor obligatorii pentru toate opţiunile înscrise în acesta.

Pentru cei care solicită burse de mobilitate în Italia sau Spania, este necesar minim nivelul B1 cu calificativul cel puţin "acceptabil" pentru limbile italiană, respectiv spaniolă. Dacă nivelul minim este B1, atunci este recomandabilă şi cunoaşterea limbii engleze cel puţin la acest nivel (limbă în care se pot desfăşura unele cursuri).

Care este nivelul lingvistic minim recomandat?

CEHIA, ELVEŢIA, FINLANDA, LITUANIA, POLONIA, PORTUGALIA, SUEDIA, TURCIA
Limba engleză: B2/C1 

BELGIA, FRANŢA, TURCIA (Galatasaray University)
Limba franceză: B2/C1
Limba engleză (recomandabil): B2 (pentru Turcia)

ITALIA
Limba italiană: B1
Limba engleză (recomandabil): B1, dacă nivelul limbii italiene este mai mic sau egal cu B1 "acceptabil"

SPANIA
Limba spaniolă: B1
Limba engleză (recomandabil): B1, dacă nivelul limbii spaniole este mai mic sau egal cu B1 "acceptabil"

GERMANIA
Limba germană: C1
Limba engleză (recomandabil): B2

Nivelul lingvistic urmează standardul din cadrul european de referinţă (RO, FR, EN, IT, ES, DE).

Cum se face selecţia?

În fiecare an universitar, de obicei la sfârşitul primului semestru, Biroul pentru Programe Comunitare al Universității din București comunică FSPUB numărul burselor şi lista universităţilor partenere. După primirea acestor date, Consiliul FSPUB şi Biroul Relaţii Internaţionale şi Comunicate al FSPUB (BRIC) - Serviciul Erasmus stabilesc calendarul competiţiei şi anunţă public deschiderea acesteia.

Consiliul FSPUB numeşte o Comisie de selecţie care evaluează dosarele de candidatură în funcţie de
 • performanţele universitare ale candidaților (pentru solicitanţii din anul I media primului semestru, pentru ceilalţi studenți, media anilor de studiu absolviţi şi a ultimului semestru);
 • pregătirea lingvistică;
 • oportunitatea academică a destinației.
Comisia publică lista titularilor burselor acordate, precum și lista de așteptare a studenților care pot primi bursă dacă vreunul din studenţii titulari renunţă la mobilitate. Studenţii de pe lista de aşteptare ("rezerve") pot efectua mobilitatea fără finanțare.

Contestațiile pot fi adresate Conducerii FSPUB.

Dacă vă aflaţi pe lista studenţilor selectaţi, Biroul ERASMUS al Universității din Bucureşti şi Coordonatorul ERASMUS FSPUB vă informează asupra tuturor procedurilor de urmat pentru efectuarea în bune condiţii a mobilității.

După selecţie, Biroul ERASMUS al Universităţii participă în facultate la o informare privind stagiile Erasmus, aspectele administrativ-finaciare. Vor fi comunicate ce documente Erasmus trebuie completate înainte de plecare de către titulari şi rezerve, la ce termene şi cu ce documente trebuie să se revină la terminarea stagiului.

ATENŢIE!!!
Stundenții acceptați trebuie să respecte riguros termenele comunicate pentru completarea dosarelor, termene care pot fi diferite pentru fiecare universitate parteneră.

Când poate începe sejurul?

Licenţă, anul 2, semestrul 2 (recomandabil) sau semestrul 1: Dacă în momentul selecţiei sunteţi înscris în anul 1, cu condiția îndeplinirii integrale a obligaţiilor academice la finele anului 1.

Licenţă, anul 3, semestrul 1: Dacă în momentul selecţiei sunteţi înscris în anul 2, cu condiția îndeplinirii integrale a obligaţiilor academice la finele anului 2.

Master, anul 1, semestrul 2: Dacă în momentul selecţiei sunteţi înscris în anul 3, cu condiția admiterii într-un program de master al FSPUB.

Master, anul 2, semestrul 1: Dacă în momentul selecţiei sunteţi înscris în anul 1 de Master, cu condiția îndeplinirii integrale a obligaţiilor academice la finele anului 1 de Master.

Doctorat, anul 2, semestrul 1 sau 2: Dacă în momentul selecţiei sunteţi înscris în anul 1 de Doctorat, cu condiția îndeplinirii integrale a obligaţiilor academice la finele anului 1.

Doctorat, anul 3, semestrul 1: Dacă în momentul selecţiei sunteţi înscris în anul 2 de Doctorat, cu condiţia îndeplinirii integrale a obligaţiilor academice la finele anului 2.

De regulă, nu se pot efectua stagii ERASMUS în ultimul semestru al perioadei de şcolarizare. Excepţii de la această prevedere se pot acorda, în condiţii speciale, însă studentul nu poate susţine examenul de finalizarea a studiilor în sesiunea promoţiei sale, ci într-una din sesiunile următoare.

GRANT

Valoarea bursei

Suma primită de student variază de la an la an. În ultimii ani a fost cuprinsă între 350 – 650 Euro pe lună.

ATENŢIE!!!
În funcţie de destinaţie, suma poate să nu acopere în totalitate cheltuielile de transport, cazare şi întreţinere a studenţilor, fiind necesară şi o contribuţie personală.

Durata grantului

Durata grantului este de 1 semestru de studiu (max. 4 luni).

ATENŢIE!!!
Bursa ERASMUS este destinată unui stagiu de studiu, încheiat cu examene ale căror rezultate vă sunt transcrise în foaia matricolă. Finalizarea studiilor are loc însă la Universitatea din Bucureşti, universitate care va emite diploma de studii.

Prelungire

La cerere, conducerea FSPUB poate aproba prelungirea stagiului în străinătate pentru un al doilea semestru dintr-un an academic, fără finanţare.

ATENŢIE!!!
Nu pot fi prelungite stagiile care se desfăşoară în anii terminali (an 3 licenţă, an 2 master, an 3 doctorat). Excepţii de la această prevedere se pot acorda, în condiţii speciale, însă studentul nu poate susţine examenul de finalizarea a studiilor în sesiunea promoţiei sale, ci într-una din sesiunile următoare.

CURSURI ŞI CREDITE

Limba de studiu

Studiile au loc, de regulă, în limba universității de destinație, în special în universităţile din francofone. Tocmai de aceea, FSPUB testează competenţa lingvistică a studenţilor săi. În multe universităţi se poate studia în limba engleză, însă cunoaşterea limbii locale facilitează extrem de mult integrarea în spaţiul universitar şi reuşita academică, iar numărul cursurilor oferite în limba engleză poate fi limitat.

Ce cursuri se pot alege?

Puteţi alege cursuri din domeniul ştiinţelor politice, pe cât posibil asemănătoare cu cele care le-aţi fi studiat la FSPUB. Acestea pot fi incluse în curicula unui singur departament/facultăţi sau a mai multora la universitatea gazdă. Dacă universitatea gazdă vă permite, puteţi alege cursuri şi de la alte departamente din cadrul aceleiaşi universităţi daca aceste cursuri tratează subiecte care aparţin conceptual şi metodologic domeniului ştiinţe politice.

NU puteți urma cursuri sau seminarii care
 • poartă același titlu cu discipline urmate deja;
 • în planul de studii al FSPUB sunt considerate cursuri complementare pentru dezvoltarea aptitudinilor (e.g. limbi străine, stagiu de practică, informatică etc).
Dacă alegeţi să vă ameliorați nivelul lingvistic sau anumite abilităţi tehnice, efort de altfel recomandabil, valoarea disciplinelor respective trebuie să fie în plus față de suma totală de credite necesare promovării semestrului/semestrelor Erasmus (i.e. 30 ECTS). Cursurile de limbi străine vor fi în general recunoscute în regim facultativ (în plus faţă de cele 30 de credite necesare promovării unui semestru) cu excepția cazurilor în care nu există alte opțiuni la universitatea gazdă sau dacă la sfârșitul stagiului nu au fost promovate toate cursurile și numărul de credite obținut (fără a lua în calcul cursurile de limbă) este mai mic de 30 ECTS.

Cum aleg cursurile?

La plecarea din ţară, vă angajați, prin aşa numitul Learning Agreement, semnat de coordonatorul instituţional FSPUB al stagiilor Erasmus, de conducerea universităţii şi de universitatea-facultatea parteneră) să urmați un program prestabilit de cursuri, totalizând minim 30 de ECTS-semestru. Acestea se aleg din pachetele de cursuri oferite de universităţile partenere.

Odată ajuns(ă) la universitatea de destinație, puteți modifica lista cursurilor alese printr-un document adițional atașat contractului de studii (Changes to learning agreement), semnat de student, de reprezentantul FSPUB şi de cel al Facultăţii de destinaţie. Aceste modificări vor fi făcute numai după obţinerea în prealabil a acordului coordonatorul instituţional FSPUB al stagiilor Erasmus.

Câte credite sunt necesare?

Pentru a absolvi un semestru este nevoie să obţineţi 30 de credite (ECTS) din cursuri ce pot fi recunoscute în regim de cursuri obligatorii.

Dacă vă propuneți să depășiți pragul minim de 30 ECTS, la întoarcere creditele aferente unui singur curs suplimentar vă vor fi calculate în cuantumul absolvirii (inclusiv în avans pentru următorul semestru de studii), restul fiind considerate discipline facultative.

Dat fiind că obiectul şi obiectivul finanţării Erasmus este studiul, dacă nu aţi realizat integral programul stabilit, sunteți obligat(ă) să rambursaţi parţial sau total fondurile primite.

Cazurile de forţă majoră vor fi aduse la cunoştinţa conducerii FSPUB şi a Universităţii, care le va analiza şi le va supune spre aprobare Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale.

Recunoaşterea parcursului

La întoarcere din sejurul ERASMUS, trebuie să notificaţi Secretariatul asupra întoarcerii și să înaintaţi Biroului Programe Comunitare al Universității din București atestatul cu notele şi creditele obţinute, emis de universitatea parteneră. Biroul Programe Comunitare al Universității din București transmite către FSPUB rezultatele obţinute, iar Biroul Relaţii Internaţionale şi Comunicare (BRIC) - Serviciul Erasmus emite atestatul de recunoaştere ce include cursurile urmate, cu notele obţinute, echivalate în note româneşti, conform grilei naţionale de echivalare, cu creditele aferente şi cu specificarea expresă a locului unde s-au obţinut notele. În baza acestui atestat, Secretariatul FSPUB completează dosarul de şcolaritate al studentului.

Grila de echivalare

Actualmente există o grilă naţională de echivalare recomandată şi folosită în cadrul Universităţii din Bucureşti. Aceasta este bazată pe sistemul de echivalare ECTS, notat cu litere care în sistemul românesc sunt echivalate astfel.

Nota în sistem ECTS
Nota
în România
 Studenţi promovaţi care obţin această notă Calificativ
 A 10 10% EXCELENT
 B 9 25% FOARTE BINE
 C 7-8 30% BINE
 D 6 25% SATISFĂCĂTOR
 E 5 10% SUFICIENT
 FX 4 - NEPROMOVAT
 F 1-3 - NEPROMOVAT

Totuși, frecvent, chiar în aceeaşi ţară, există universităţi cu propria lor grilă de evaluare.

În recunoaşterea notelor, se ţine cont de grila cea mai favorabilă studentului.

Restanţe

Pentru a absolvi un semestru este nevoie să obţineţi minim 30 de credite (ECTS) din cursuri academice absolvite, chiar dacă nu aţi absolvit unul sau mai multe cursuri.

Atenţie!!! Cursurile de dezvoltarea aptitudinilor (ex. limbi străine) nu intră, de regulă, în acest calcul. Excepțional, ele pot fi recunoscute în cuantumul celor 30 de credite dacă nu există alternative.

Dacă suma creditelor pentru cursurile academice absolvite este mai mică de 30, puteţi da examen(e) de diferență în prima sesiune de examene a FSPUB după încheierea stagiului.

Măriri

În cadrul FSPUB NU se pot mări note pentru cursuri urmate în afara FSPUB, chiar dacă sunt obţinute în timpul stagiului Erasmus.

ALTE INFORMAŢII

Cazare

Conform procedurii de cazare a studenţilor Erasmus, cei plecaţi în stagiul Erasmus
 • în semestrul 1 şi care se reîntorc în semestrul 2, trebuie să trimită în luna decembrie un email pe adresa cazare@fspub.unibuc.ro, specificând data întoarcerii (data de la care este necesară cazarea în cămin) şi opţiunea pentru un anumit cămin.
 • semestrul 2 şi care au cazare în cămin vor schimba camerele cu cei care revin din stagiul Erasmus.

Bursa de merit

Pe parcursul stagiului Erasmus puteţi beneficia de bursa de merit acordată de FSPUB.


Bursa socială

Pe parcursul stagiului Erasmus puteţi beneficia de bursa socială acordată de FSPUB.

CU CINE COMUNIC?

Toate chestiunile administrativ-financiare sunt gestionate de Biroul pentru Programe Comunitare al Universităţii din București.

Parcursul academic se află în sarcina Coordonatorului Erasmus FSPUB (i.e. Coordonatorul Biroului Relaţii Internaţionale şi Comunicare FSPUB - Serviciul Erasmus).

Şcolaritatea dumneavoastră este în continuare gestionată de Secretariatul FSPUB, iar chestiunile administrative sunt gestionate de Biroul Erasmus al Universității din București.

Prin urmare, înainte de plecarea din ţară, trebuie să înştiinţaţi Secretariatul FSPUB și Biroul Erasmus al Universității din București.

De asemenea, trebuie să notificaţi urgent Secretariatul FSPUB și Biroul Erasmus al Universității din București în cazul în care renunţaţi la mobilitate.

În cazul în care, datorită unor eventuale restanţe acumulate în sejurul ERASMUS, depăşiţi perioada de şcolaritate a ciclului la care sunteţi înscris la FSPUB, trebuie să urmaţi procedura prelungirii şcolarităţii (semestre de graţie).

FORMULARE

Formularele de care aveţi nevoie în competiţia pentru burse Erasmus, pe parcursul stagiului şi pentru recunoaşterea acestuia pot fi accesate aici.