COMPETIŢIE ERASMUS+ 2019

NOU

Dat fiind că până la data limită de depunere a contestațiilor nu a fost depusă nici o contestație, rezultatele preliminare râmân rezultate finale.
PROGRAMARE INTERVIURI 7.05 (5 candidati cu dosare complete eligibile la 6.05.2019, ora 14:00)

LANSARE RUNDA 2 de selecție
În urma competiției încheiate în 18.04 au rămas 5 locuri nealocate ce vor fi atribuite prin concurs în condiții similare competiției anterioare și în calendarul următor: 18.04-6.05.2019 (ora 14:00) Înscrieri; 7.05.2019, ora 11:30 Interviuri; 7.05.2019 Afișare rezultate preliminare; 7-8.05.2019 (ora 10:00); Afișarea rezultatelor de finale: cel mai târziu 9.05.2019, ora 10:00.

Lista actualizată a destinaților disponibile poate fi consultată AICI.

Atenție! Datorită constrângerilor privind calendarul nominalizărilor, candidații selectați în această rundă vor efectua mobilitatea obligatoriu în semestrul 2. 


PROGRAMARE INTERVIURI 16.04 (37 candidati cu dosare complete la 15.04.2019, 10:00 a.m.)

Număr de mobilităţi finanţate: 38
Grantul ERASMUS a fost fixat la nivel naţional astfel
 • 520 euro/lună pentru destinaţiile: Austria, Belgia, Finlanda, Franţa, Germania, Italia, Olanda, Portugalia, Spania, Suedia
 • 470 euro/lună pentru destinaţiile: Bulgaria, Cehia, Lituania, Macedonia de Nord, Polonia, Slovacia, Slovenia, Turcia. 
Finanțarea ERASMUS este pentru max. 5 luni de stagiu și nu este destinată acoperii tuturor cheltuielilor din străinătate.

Statele marcate în listele de mai sus sunt cele în care există universităţi cu care FSPUB are acorduri în vigoare.

Număr total de mobilităţi scoase la concurs: 198 
Anul în care se poate desfăşura semestrul de mobilitate Erasmus: 2019-2020

Sesiune de informare: 26 martie 2019, ora 9:45, Sala P.P. Negulescu

Proceduri
Concursul constă în depunerea unui dosar de concurs (online), susţinerea unui interviu și o eventuală testare scrisă a cunoștințelor lingvistice (v.secțiunea Dosarul de concurs, mai jos). După selecţia la nivelul FSPUB, candidatul trebuie să completeze actele de înscriere la Biroul Programe Comunitare al Universității din Bucuresti (BPC) şi la universitatea gazdă.   

Dosarul de concurs
1. Formular de înscriere - se completează online (la sfârşitul acestei pagini);
 • Se pot alege până la maxim 3 opţiuni, în ordinea descrescătoare a preferinţelor; în cazul în care există mai mulţi candidaţi cu aceeaşi preferinţă principală repartizarea se va acorda candidatului cu punctaj superior; în cazul în care, un candidat are un punctaj suficient de mare pentru a obţine un loc finanţat, însă toate opţiunile sale au fost repartizate deja unor candidaţi cu punctaj superior, poate alege orice altă destinaţie încă disponibilă.
2. Scrisoare de intenţie / de motivaţie care să includă un scurt Plan de studiu, ce prezintă o potențială listă de cursuri ce doresc să fie urmate la universitatea gazdă (candidatul va consulta deci site-ul universității gazdă și va identifica . Scrisoarea de intenție va fi redactată într-o limbă străină relevantă pentru stagiu - se trimite la erasmus@fspub.unibuc.ro în perioada de înscrieri, conform calendarului concursului; dacă se aleg mai multe opțiuni, planul de studiu se va redacta pentru fiecare din opțiuni.
3. Curriculum vitae, obligatoriu în format Europass, într-o limbă străină relevantă pentru stagiu - se trimite la erasmus@fspub.unibuc.ro în perioada de înscrieri, conform calendarului concursului;
4. Certificat lingvistic; dacă limba stagiului este limba de studii a programului urmat de candidat la FSPUB (i.e. engleză/franceză), acest certificat nu este necesar; dacă studentul deține certificate lingvistice relevante, acestea vor fi depuse la dosar în copie la momentul interviului; dacă studentul nu deține certificate lingvistice, o testare va avea loc în data de 13 aprilie (v.secțiunea Calendar, mai jos)
5. Opţional (copii diplome de studii - se depun la dosar la momentul interviului).

Criterii minimale de selecţie

 • calitate de student / masterand / doctorand al facultății la cursuri regulate/la zi, la selecţie şi pe durata stagiului;
 • absolvent cel puţin al primului an de studii în momentul începerii mobilităţii (pentru nivel licenţă);
 • integralişti după ultima sesiune de examene (fără nici o restanţă, indiferent de anul de studii);
 • media şcolară recomandată minim 7.00 (din anii academici anteriori şi inclusiv semestrul I al anului academic 2018-2019);
 • dosar complet depus în termen;
 • prezentare la interviu,
Atenție! Beneficiarii de burse Erasmus într-un ciclu de studii (licenţă, master) se pot înscrie la concurs pentru efectuarea mobilităţii într-un ciclu superior (master, doctorat), cu condiţia de a fi studenţi FSPUB la momentul începerii mobilităţii.

Citeşte mai multe despre condiţiile de eligibilitate.

Punctajul se acordă după cum urmează: 
 • motivaţia academică a alegerii destinaţiei și capacitatea de adaptare la situații și medii culturale noi (40%): punctaj 1 – 10, 10 reprezentând maxim, se evaluează prin interviu și corelare cu Planul/Planurile de studiu și lista activităților extracuriculare incluse în dosar; 
 • interesul pentru o mobilitate internaţională, relevanța mobilității pentru pregătirea de specialitate în domeniu (30%): punctaj 1 – 10, 10 reprezentând maxim, se evaluează prin actele relevante din dosar (CV, scrisoare de motivație);
 • cunoştinţe lingvistice (20%): punctaj 1 – 10, 10 reprezentând maxim, se evaluează prin interviu, actele relevante din dosar și eventuala testare lingvistică; Nivel C2 - 10 puncte, Nivel C1 - 9 puncte, Nivel B2 - 7 puncte, Nivel B1 - 5 puncte, Nivel A2 - 4 puncte, Nivel A1 - 2 punct, Cunoștințe foarte reduse - 1 punct.
 • performanţă şcolară (10%): media tuturor semestrelor încheiate în programul curent de studii (pentru anul 1: 1 semestru, pentru anul 2: 3 semestre, pentru anul 3: 5 semestre)
Punctajul final este media ponderată a celor patru criterii de mai sus (ponderile sunt menționate în paranteze). Punctajul minim pentru selecție este 7.50.

Criterii de departajare
În cazul în care pe ultimul loc eligibil se află candidaţi cu acelaşi punctaj, criteriile de departajare vor fi, în ordine, 1. motivaţia academică a alegerii destinaţiei; 2. nivelul de cunoştinţe lingvistice; 3. media școlară; 4. interesul pentru o mobilitate internaţională;  şi 5. media de admitere.

Calendar
18 martie - 15 aprilie (ora 10:00)
Înscriere online

16 aprilie, ora 8:30-11:20, Sala P4 (Calea Plevnei 59)
Testare lingvistică scrisă (pentru cei care nu au certificate lingvistice sau nu sunt înscriși în programe de studii în limba în care vor studia în universitatea gazdă). 

16 aprilie, Sala P5, de la ora 11:30 (Calea Plevnei 59)
Interviuri

17 aprilie
Afişarea rezultatelor

17-18 aprilie (ora 10:30)
Contestaţii

18 aprilie
Afişarea rezultatelor finale


Precizări 
 • Studenții din anul I în momentul selecției, vor pleca obligatoriu pe sem. II din anul II, cu condiția ca la finalul anului I să fie integraliști (fără restanțe) și prezentarea la Biroul Proiecte Comunitare al Universității din București (BPC) a adeverinței de la facultate care să confirme acest lucru 
 • Studenții din ani terminali în momentul selecției, vor pleca obligatoriu pe sem. II din anul I de master, cu condiția admiterii la master și prezentarea la BPC a adeverinței de la facultate care confirmă admiterea, 
 • Rezervele trebuie să pregătească dosarul pentru plecare obligatoriu pe sem. II, în cazul în care vor fi fonduri suficiente devenind titulari de grant. Dacă rezervele doresc să plece pe cont propriu (fără finanțare ERASMUS), acest lucru este posibil și trebuie comunicat BPC.