CONDIŢII DE ELIGIBILITATE

Pentru a putea candida la competiţia pentru burse Erasmus+ organizată în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice a Universităţii din Bucureşti (FSPUB) trebuie să îndepliniţi următoarele condiţii:
  • Să fiţi cetăţean român (sau să deţineţi cetățenia altei ţări ŞI dreptul de rezidență temporară sau permanentă în România, drept certificat prin actele specifice eliberate de autoritățile române competente);
  • Să fiţi înmatriculat ca student la unul din ciclurile de studii organizate de FSPUB (licenţă, master sau doctorat) în momentul selecţiei ŞI pe durata stagiului Erasmus;
  • În cazul studenţilor ciclului de licenţă, să fi absolvit cel puţin un an de studii la FSPUB în momentul începerii mobilităţii;
  • Să aveţi performanţe academice bune (media anilor precedenţi, inclusiv a primului semestru din anul curent academic este recomandabil să fie cel puţin 7), să fiți integraliști după ultima sesiune de examene ŞI să fi acumulat integral numărul de credite (ECTS) corespondente semestrelor deja parcurse;
  • Să stăpâniţi limba în care se desfăşoară studiile la universitatea de destinaţie.
Nu pot candida
  • Doctoranzii beneficiari de burse finanţate din fonduri structurale (conform contractului încheiat între Universitatea din București și ANPCDEFP, pentru evitarea dublei finanțări din fonduri europene).
  • Studenţi care au beneficiat deja de un alt stagiu ERASMUS în acelaşi ciclu de studii, cu sau fără suport financiar;
  • Studenţii restanţieri.