[Aprilie 2019] Stagii de practică pentru masteranzi în domeniul OSINT la Serviciul de Informații Externe

posted 13 Apr 2019, 03:43 by Anca Dohotariu   [ updated 13 Apr 2019, 03:44 ]

În cursul anului 2019, masteranzii Universității din București au posibilitatea de a-și face stagiile de practică în cadrul Serviciului de Informații Externe în domeniul OSINT (Open Source Intelligence).

Stagiile sunt destinate studenților de la Facultățile de Filosofie, Istorie, Jurnalism și Științele Comunicării, Limbi și Literaturi Străine, Științe Politice, Psihologie și Științele Educației aflați la finalul primului an de masterat, respectiv celor de la Facultatea de Drept, aflați la sfârșitul ciclului de masterat, cu durata de 1 an.

Stagiile sunt structurate în două serii de practică, desfășurate în lunile iulie și august, la fiecare serie putând participa, de regulă, patru studenți. Numărul de credite transferabile care va fi obținut în urma desfășurării stagiului se stabilește de către Universitatea din București.

Pentru a fi acceptați, cei interesați trebuie să aibă cetățenia română și domiciliul în România și să nu aibă cazier judiciar. Departajarea se va face în funcție de mediile obținute la examenele de licență și masterat.

În vederea înscrierii, studenții interesați vor depune la Secretariatul General sau la Secretariatul Senatului Universității din București, până cel târziu la data de 30 aprilie 2019, un dosar (în două exemplare) care să conțină:

  • cererea de înscriere, (model atasat) în care se va preciza și motivația participării la stagiu;
  • curriculum vitae actualizat;
  • cel puțin două recomandări din partea unor personalități academice sau universitare din domeniul de referință științifică al studentului;
  • adeverință care să ateste urmarea cursurilor masterale, nota de admitere și media primei sesiuni de examene;
  • copie a diplomei de licență ori a adeverinței de absolvire a studiilor de licență;
  • copie a actului de identitate.

Selecția studenților care îndeplinesc condițiile de participare se realizează de către o Comisie comună de evaluare, formată din reprezentanți ai Rectoratului Universității din București și ai Serviciului de Informații Externe. Având în vedere specificul instituției, procesul de selecție urmărește cu precădere identificarea masteranzilor interesați de domeniile geopoliticii și relațiilor internaționale, care au abilități de gândire strategică și cunosc limbi străine. Activitatea Comisiei, care constă în analizarea dosarelor depuse de candidați și, dacă este nevoie, în interviuri cu aceștia, se finalizează până la 1 iunie 2019.

ĉ
Anca Dohotariu,
13 Apr 2019, 03:43